6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 26

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF RUPTURE OF THE INGUINAL DERMOID CYST WITH INGUINAL HERNIA ON CONTRLATERAL SIDE

~~Introduction
 The most common cause of the masses on inguinal area during childhood is indirect inguinal hernias; however, cord cysts, undescended testicles, varicocele, direct inguinal hernias and abscess are also common patholgical conditions.  Dermoid and epidermoid cysts were reported rarely. In the present study, we aimed to suggest that contralateral dermoid cyst rupture may exist in the etiology of unilateral inguinal abscess.

Case
A 15 year old male patient referred because of swelling, pain and hyperemia of the skin on left inguinal area. In the ultrasound, a peristaltic intestinal loop and soft tissue in a hernia sac with a size of 31x46 mm which was herniated from a 10 mm defect in the left inguinal area was reported. However, the patient had no nausea, vomiting and air density in the direct x-ray and patient examination was consistent with abscess. Abcess was detected in left inguinal exploration, drainage was performed an done catheter was place dinto the cavity; antibiotherapy was started, catheter was removed in the 3rd day and the patient was discharged.   In the control vsiti after 15 days, efflux on the incision site and decreased and contunining efflus were observed against 15 day antibiotherapy prescribed according to the antibiogram test. No pathology was detected in the left inguinal area during re-exploration; however, a tract extending along right inguinal area was observed. When the clamp was forwarded along the tract, hair pieces were observed. A tissue which is consistent with a 3x3 cm cutaneous tissue was detected on external oblique muscle fascia in exploration of the left inguinal area. This formation was excised over the fascia. Pathologic examination was reported as ruptured dermoid cyst. Complaints of the patient disappeared during control visits and the patient was taken off the follow-up.

Conclusion
Alongside the common pathologies, dermoid cyst should also be considered in inguinal area masses and to assess superficial ultrasound examinations onto the inguinal area bilaterally and symetrically is suggested. It should be noted that an unilateral inguinal pathology may present a symptom on the contralateral side

İNGUİNAL DERMOİD KİST RÜPTÜRÜN KONTRLATERALDE İNGUİNAL HERNİ İLE AYRICI TANISI

~~Giriş
 Çocukluk çağında İnguinal bölge kitlelerinin ensık sebebi indirek inguinal hernilerdir ancak kordon kisti, inmemiş testis, varikosel, direk ingunial herniler ve abse de sık karşımıza çıkan patolojiler dendir. Nadir olarak dermoid ve epidermoid kistler bildirilmiştir. Bu çalışmamızda  bir taraf inguinal  abse etyolojisinde, kontrlateralde dermoid kist rüptürü olabileceğini ortaya koymayı amaçladık.

Olgu
15 yaşında erkek hasta sol ingiunal bölgede şişlik, ağrı ve ciltte hiperemi şikayetleriyle başvurdu. Ultrasonografide sol inguinal bölgede 10 mm defekten herniye olan 31x46 mm boyutunda herni kesesi içerisinde peristaltik barsak ansı ve yumuşak doku tariflendi. Ancak hastada bulantı, kusma ve direk  grafide inguinal bölgede hava dansitesi yoktu ve hasta muayenesi de abse ile uyumlu idi. Sol inguinal eksplorasyonda abse olduğu görülüp drenjı yapılıp kaviteye bir adet dren konlup antibioterapiyle 3. gün dreni çekilerek taburcu edildi.  15 gün sonra kontrolünde insizyon yerinden akıntı olduğu ve kültür antibiograma göre verilen 15 günlük tedaviye rağmen akıntının azalmakla beraber devam ettiği görüldü. Reeksplorasyonda sol ingunal bölgede patoloji tespit edilmedi ancak sağ inguinal bölgeye uzanan bir trakt görüldü. Traktan klemple ilerlendiğinde kıl parçalarının geldidiği görüldü. Sağ ingunal bölgenin eksplorasyonunda  eksternal obliq kas fasiası üzerinde 3x3 cm cilt dokusuyla uygumlu doku tespit edildi. Bu yapı fasia üzerinden eksize edildi. Patolojisinde rüptüre dermoid kist olarak raporlandı. Hastanın takiplerinde mevcut şikayetleri kaybolmuş olup takipten çıkartılmıştır.

Sonuç
İngunal bölge kitlelerinde  sık görülen patolojilerin yanısıra dermoid kist  akılda tutulmalı ve inguinal bölgeye yapılan yüzeyel ultrasonografilerde bilateral simetrik olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Nadirde olsa bir taraf inguinal patolojinin kontrlateralde semptom verebileceği akılda tutulmalıdır.

Close