6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 25

OVARİAN AUTOAMPUTATİON IN THE ANTENATAL PERİOD

The ovarian cysts may occur in the antenatal period and in infants , due to the effects of maternal hormones.The large-sized ovarian cysts can cause some complications such as torsion whereas small- sized cysts can spontanesously regress.The ischemia,necrosis,seperation of the ovary in the children and adults has been reported.The autoamputated ovary usually present with a free cyst in the abdomen. Although the cyst spontaneously regress in the long-term,they are usually removed surgically.The protection and following of the contralateral ovary is very important.There are few cases that have been reported in the literature.We present there a case that presented with autoamputated ovary and a cystic mass which has atypically located in the abdomen and also a cyst in the right ovary .

A cystic lesion (42*35 mm) which localized left adnexial side had been dioagnosed in the antenatal period and it was persevering postnatally.Tumor markers were negative.She were followed up for 8months with the initial diagnoses of cyst of mesentary,lypmhangioma,duplication cyst and ovarian cyst.There was a cyst which attached to wall of abdomen in size of 5*3,5 cm in the explorative laparoscopy.The left ovary did not exist.The enuclation was performed for the cyst which has size of 2*2 cm in the right ovary.The cyst was removed surgically.The follicular cysts had been seen in the right ovary post operatively in the outpatient controls.The patient is following up with ultrasonographic evaluation by the interval of 6 months.

It should be noted that the ovarian cysts can occur bilaterally.Even if we see the free-floating of the autoamputated ovary, it should be keep in mind that the contralateral cyst may cause the torsion.Therefore the following of the contralateral ovary is so important.Easily removal of the auto-amputated ovary by the minimally invasive methods is a safety way.

 

ANTENATAL OVARYAN OTOAMPUTASYON

Antenatal dönemde ve infantlarda maternal hormonların etkisi ile over kistleri oluşabilir. Küçük  boyutlu over kistleri spontan regrese olabilirken büyük boyutlu kistler torsiyon gibi komplikasyonlara neden olabilir. Kistik yada normal overin torsiyonu sonucu iskemi , nekroz ve sonrasında ayrılmanın izlediği  overin otoamputasyonu çocuk ve erişkinlerde bildirilmiştir. Ototampute over batın içinde serbest kist olarak prezente olur. Kistin uzun dönemde spontan regresyonu görülsede genellikle cerrahi olarak çıkarılırlar. Overin kaybına neden olan bu durumda karşı taraf overin korunması ve takibi önem kazanmaktadır. Literatürde sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir. Biz sol overi otoamputasyona uğrayan batın içi atipik lokalizasyonlu kistik kitle ile prezente olan sağ overinde de kist bulunan  olguyu sunuyoruz.

Antenatal dönemde 42*35 mm boyutlarında sol adneksiyal yerleşimli kistik kitle tanısı alan olgunun postnatal dönemde yapılan tetkiklerde kistik kitlenin sebat ettiği saptandı.Tümör markerları normaldi. Mezenter kisti? lenfanjiom ? duplikasyon kisti? ve over kisti öntanıları ile 8 ay boyunca takip edildi.Takip sırasında kitlede regresyon olmaması üzerine yapılan eksploratif laparoskopide 5x3.5cm boyutlu batın duvarına yapışık kist saptandı. Sol over yoktu. Sağ overde görülen 2*2cm  kiste enükleasyon uygulandı.Kist laparoskopik olarak çıkarıldı.Postoperatif poliklinik kontrollerinde sağ overde milimetrik folikül kistleri saptanan olgu 6 aylık ultrasonlar ile takip edilmektedir.

 Over kistlerinin bilateral olabileceği unutulmamalı. Batında serbest yüzen otoampute over olarak bulunduğu tespit edilse bile kontralateral kistin torsiyona yol açabileceği akıldan çıkarılmamalıdır. Bu nedenle kontralateral overin takibi önemlidir. Otoampute overin minimal invaziv yöntemlerle kolayca çıkarılması güvenli bir yoldur.

Close