6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 3

Preoperative Urodynamic Evaluation of Spina Bifida in Neonates

ŞK Özel*, İ Alataş**, ET Erdoğan***, T Tunç****, A Alim*, N Kara*****, H Canaz**
*İstanbul Bilim University Spina Bifida Research Center Department of Pediatric Urology
**İstanbul Bilim University Spina Bifida Research Center Department of Pediatric Neurosurgery
***Istanbul Bilim University Spina Bifida Center Department of Neurophysiology
****Darıca State Hospital Department of Neonatology
*****İstanbul Bilim University Spina Bifida Center Department of Neonatology

Aim

Neurological injury starts from antenatal period in spina bifida. After postnatal repair, patients are put into long term neurourological follow up. The aim of this study was to determine the level of preoperative neurourological injury and set a reference point for later foloow up.

Patients and Methods

The urodynamic reports of patients for whom the study was done with the diagnosis of neuropathic bladder dysfunction were evaluated. Only the reports of patients who were born with spina bifida and an urodynamic study could be done before the closure of the defect were included in the study, prospectively. Age, sex and urodynamic findings including postvoid residual urine, leak point pressures,  capacity, compliance, detrusor and sphincter activities were noted.

Results

A total of 1358 urodynamic studies were done with the indication of neuropathic bladder dysfunction in our unit in a 41 months period. Preoperative urodynamic evaluation was done in 24 patients. 11 patients were female and 13 patients were male.  Preoperative evaluation was done at a mean age of 2,4±3,4 days. The postvoid residual urine was below significant levels at a mean value of 4,2±4,4 ml. Leak point pressures were mean 74,2±31 cmH20, bladder capacities were mean 20,6±11,5 ml. Compliance was normal in all patients except one. The detrusor activity was found to be overactive in all patients except two patients with underactivity and sphincter acitivity was dyssynergic in all but two patients.

Conclusions

The neuropathic bladder dysfunction is a congenital injury in patients with spina bifida. Overactive detrusor and detrusor sphincter dyssynergia  type bladder activity seems to be the dominant type of dysfunction. Most of the patients are born with high leak point pressures Fort his reason, these patients should be followed proactively for urological screening. Identification of bladder function at birth may make postnatal follow up easier in this patient group.

Spina Bifidalı Yenidoğanlarda Preoperatif Ürodinamik Değerlendirme

ŞK Özel*, İ Alataş**, ET Erdoğan***, T Tunç****, A Alim*, N Kara*****, H Canaz**
*İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Ürolojisi Kliniği
**İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Beyin Cerrahisi Kliniği
***İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi Nörofizyoloji Kliniği
****Darıca EAH Yenidoğan Kliniği
*****İstanbul Bilim Üniversitesi Spina Bifida Uygulama ve Araştırma Merkezi Yenidoğan Kliniği

Amaç

Spina bifidada nörolojik hasar antenatal dönemden itibaren başlar. Doğum sonrası onarımın ardından hastalar nöroürolojik olarak uzun dönem takibe alınır. Bu çalışmanın amacı spina bifidalı yenidoğanlarda onarım öncesi nöroürolojik hasar düzeyini tespit etmek ve sonrası takip için referans başlangıç noktasını tanımlamaktır.

Hastalar ve Metod

Nöropatik mesane disfonksiyonu olan hastaların ürodinami sonuçları olarak incelendi. Spina bifida tanısı ile doğan ve defekt kapatılması öncesinde ürodinami yapılabilen hastaların sonuçları prospektif olarak değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, postvoid rezidü idrar, sızdırma basıncı, kapasite, komplians ve detrusor ve sfinkter aktiviteleri gibi ürodinamik bulgular kaydedildi.

Bulgular

Merkezimizde 41 aylık dönemde,  toplam 1358 ürodinamik çalışma yapıldı. Yenidoğan spina bifidalı 24 hastada ameliyat öncesi ürodinamik inceleme yapıldı. Hastaların 11’i kız, 13’ü erkek idi. İnceleme sırasındaki yaşları ortalama 2,4±3,4 gün idi. İşeme sonrası rezidü idrar hastalarda anlamlı düzeyin altında ortalama 4,2±4,4 ml idi. Sızdırma basınçları ortalama 74,2±31 cmH20, mesane kapasiteleri ortalama 20,6±11,5 ml idi. Bir hasta dışında komplians tüm olgularda normal iken detrusor iki olguda az etkin diğer tüm hastalarda aşırı aktif, sfinkter aktivitesi iki hasta dışında tümünde dissinerjik olarak saptandı.

Tartışma

Spina bifidada nöropatik mesane disfonksiyonu konjenital bir hasar olarak ortaya çıkar. Aşırı aktif detrusor ve detrusor sfinkter dissinerjisi en sık disfonksiyon tipi olarak görülmektedir. Bu hastaların çoğu sızdırma basınçları yüksek olarak doğmaktadırlar. Bu nedenle proaktif davranarak doğumdan itibaren yakın ürolojik takip gerekliliği bulunmaktadır. Mesane fonksiyonlarının doğum anında bilinmesi  postnatal takipleri kolaylaştırmaktadır.

Close