6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 37

Minimally invasive Palomo technique in varicocele

Aim:

Several surgical procedures were suggested for adolescent varicocele. Twelve patients' medical records who were undergone minimally invasive palomo varicocelectomy were rewieved. 

Patients and method:

Medical records of adolescents who were undergone minimally invasive Palomo varicocelectomy Between January 2007 and December 2014 were rewieved. Indications of surgery were pain, decrease in the volume and softening of the testis. Patients were classified according to age, decrease in the testis volume, surgical procedure and postoperative findings. 

Results:

During the stated time period, 11 patiets were undergone minimally invasive Palomo varicocelectomy. Mean age of the patients is 16.4 years (15-17 y). All the patients were suffered from pain. Decrease in the testis volume was %10-30. Softening of the testis was detected in 4 patients. Six patients were undergone laparoscopic, 5 patients were undergone robotic Palomo varicocelectomy. Postoerative course was uneventful in all patients. No postoperative hydrocele or atrophy was detected.

Conclusion:

Minimally invasive Palomo varicocelectomy is safe and effective procedure for adolescent age group. Robotic varicocelectomy also seems practical and safe. 

Varikoselde minimal invaziv Palomo yöntemi

 

Amaç:

Adolesan çağında az görülen varikoselde çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Kliniğimizde minimal invaziv palomo yöntemiyle varikoselektomi uygulanan 11 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir. 

Hastalar ve yontem:

Ocak 2007 ile Aralık 2014 arasında varikosel nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastalarda ameliyat endikasyonu testiste ağrı, volümde azalma ve yumuşamadır. Hastalar yaş, testiste küçülme oranı, cerrahi tedavi şekli, postoperatif izlemdeki bulgulara göre sınıflandırılmışlardır.

Sonuçlar:

Belirtilen zaman aralığında 11 hastaya minimal invaziv palomo tekniğiyle varikoselektomi uygulanmıştır. Hasta yaşı 15 ile 17 arası değişmektedir (ort:16.4) Hastaların tümünde ağrı mevcuttur. Testis volümündeki azalma diğer testise göre %10 ie 30 arası değişmektedir. Dört hastada testiste belirgin yumuşama saptanmıştır. 6 hastaya laparoskopik varikoselektomi yapılırken, 5 hastada robotik cerrahi uygulanmıştır. Postoperatif dönemde tüm hastalarda ağrı kaybolmuş, skrotumdaki genişlemiş damar görüntüsü ortadan kalkmıştır. Hiçbir hastada postoperatif dönemde hidrosel veya testis atrofisi görülmemiştir. 

Tartışma:

Adolesan yaş grubunda Minimal invaziv yöntemle uygulanan Palomo varikoselektomi oldukça başarılı sonuçlar vermiştir. Laparoskopik olarak yaygın olarak yapılan palomo varikoselektomi, robotik olarak da oldukça etkili ve pratik olarak yapılmaktadır.

Close