6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 1

LAPAROSCOPIC TRANSPERITONEAL NEPHRECTOMY IN CHILDREN

Aim: To report our experience with laparoscopic transperitoneal nephrectomy in children.

Patients and Methods: We checked the clinical records of children who underwent laparoscopic transperitoneal nephrectomy at our institution between January 2010 and January 2015. We studied surgical indication, age, sex, procedures, surgery time, hospital stay, perioperative complications, and conversion to open surgery.

Results: We operated a total of 34 patients, 24 nephroureterectomies, 8 heminephroctomies and 2 nephrectomies.  Mean age was 3.8 years (5 months-14 years). The surgical indications were reflux nephropathy in 17 (51%) patients, duplication in 8 (24%), ureteropelvic junction obstruction in 5 (14%), multicystic dysplastic kidney in 3 (8%) patients and one patient with renal cell carcinoma (3%).  The average operative time was 80 min (range 40-120). There was no need for conversions to open surgery. The mean hospital stay was 4 day (range 2-10 days). There were no postoperative complications and deaths.

Conclusions: We consider the laparoscopic approach for nephrectomies in pediatric patients to be feasible, safe and effective procedure.

ÇOCUKLARDA LAPAROSKOPİK TRANSPERİTONEAL NEFREKTOMİ

Amaç: Çocuklarda laparoskopik transperitoneal nefrektomi  (LTN) ile olan tecrübelerimizi sunmak.

Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2010- Ocak 2015 tarihleri arasında kliniğimizde LTN yapılan hastaların dosyaları incelendi. Kayıtlar; cerrahi endikasyon, hastaların yaşları, cinsiyetleri, cerrahi işlem, hastanede kalış süresi, ameliyat sırasındaki komplikasyonlar, açık cerrahiye geçiş yönünden incelendi.

Bulgular: LTN uygulanan 34 hastanın 24’üne nefroüreteroktomi, 8 hastaya heminefrektomi ve iki hastaya nefrektomi yapılmıştı. Hastaların ortalama yaşları 3,8 yaş (5 ay–14 yaş) idi.  Cerrahi endikasyon; 17 hastada (%51) reflü nefropatisi, 8 hastada (%24) duplikasyon, 5 hastada (%14) üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu, 3 hastada (%8) multikistik displastik böbrek ve 1 hastada (%3) renal hücreli karsinom idi. Ortalama ameliyat süresi 80 dakika (40-120 dakika) idi. Hiç bir hastada açık cerrahiye geçilmedi. Hastaların hastanede ortalama kalış süreleri 4 gün (2–10 gün) idi.  Ameliyat sonrası komplikasyon veya ölüm olmadı.

Sonuçlar: Bu incelemede; LTN’nin çocuk hastalarda da, güvenle uygulanabilecek, etkili bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 

Close