6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 2

LAPAROSCOPIC ASSISTED PYELOPLASTY IN SMALL INFANTS

Background and Aim: The laparoscopic dismembered pyeloplasty (LP) is very difficult for neonates and small infants. The laparoscopic assisted pyeloplasty (LAP) is an innovative alternative the minimally invasive surgery. In this study, we want to present our experiences with LAP in small infants.

 

Patients and Methods: Between December 2008 and January 2015, 83 children underwent laparoscopic assisted dismembered pyeloplasty. The children (58 male, 25 female) were in the age range of 20 to 60 days. The ureteropelvic junction (UPJ) obstruction was left side in 49(59%) patients, right side in 21 (25%) and bilateral in 13 (16%). Twenty-seven patients were symptomatic, whereas the remaining 54 were detected to have UPJ obstruction during evaluation for antenatal period. Using a 3 mm camera and two 3 mm working ports, the UPJ was mobilized by a transperitoneal laparoscopic technique. The UPJ was brought out through a tiny flank incision and a standard dismembered pyeloplasty was performed over a double J stent.

 

Results: Mean operative time was 60 minutes (range 45–80 minutes). Incision was smaller than 2 cm in all, and the average postoperative hospital stay was 3 days (range 2-4 days). Follow-up ranging from 3 months to 7 years, showed reduction in hydronephrosis and improvement in renal function of all the operated units.

 

Conclusions: We concluded that the LAP is recommended especially in neonates and small infants where laparoscopic pyeloplasty is difficult.

KÜÇÜK BEBEKLERDE LAPAROSKOPİ YARDIMLI PYELOPLASTİ

Amaç: Laparoskopik pyeloplasti (LP) yeni doğan ve küçük bebeklerde oldukça zor bir işlemdir. Laparoskopi yardımlı pyeloplasti (LYP) diğer önemli bir seçenektir. Bu çalışmada yeni doğan ve küçük bebeklerde LYP ile olan deneyimlerimiz ve sonuçlarını sunduk.

 

Hastalar ve Yöntemler: Aralık 2008 ve Ocak 2015 tarihleri arasında, LYP uygulanan 83 hasta çalışmaya dahil edildi. Çocukların (58 i erkek, 25 i kız) yaşları 20 gün ile 60 gün arasındaydı. Hastaların 49’unda (%59) üreteropelvik bileşke (UPB) darlığı sol tarafta iken, 21 hastada (%25) sağ tarafta ve 13 hastada (%16) bilateraldi. Bu hastaların 27’si semptomatik iken, 54 hastada antenatal dönemde hidronefroz tespit edilmişti. Bir adet 3 mm’lik kamera portu ve iki adet 3 mm’lik çalışma portu kullanılarak transperitoneal laparoskopik teknikle UPB mobilize edildi.  Küçük bir flank insizyonundan UPB dışarı alınıp, “standart dismembered pyeloplasti” yapıldı ve çift J kateter yerleştirildi.  

 

Bulgular: Ortalama operasyon süresi 60 dakika (45-80 dakika) ve ortalama hastanede kalış süresi 3 gün (2-4 gün) idi.  Hastaların takip süreleri; 3ay- 7 yıl arasında değişmekte olup, erken ve geç dönemlerde önemli bir komplikasyon tespit edilmedi. Bu süre içerisinde hidronefrozların gerilediği ve böbrek fonksiyonlarında düzelme olduğu saptandı.

 

Sonuçlar: LYP’nin, laparoskopik pyeloplastinin zor olduğu yeni doğan ve küçük bebeklerde, tavsiye edilebilecek, önemli bir girişim şekli olduğunu düşünüyoruz. 

Close