6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 1

LONG TERM PROBLEMS AFTER THE REPAIR FOR ANORECTAL MALFORMATIONS

S Aktemur*, R Özcan**, Ş Emre**, G Tekant**, H Emir**, SNC Büyükünal**, M Eliçevik**
*Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
** Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery

Aim: To present treatment of long-term problems after repair of anorectal malformations (ARM).

Patients and method: The medical records of 70 patients over 5 years of age (F: 27, M: 43, mean age: 9.3 years, r: 5-30) after repair of ARM without a follow-up, between 2006-2013 were analyzed retrospectively.

Results: Presentation was fecal incontinence (FI) (n: 65), urinary incontinence (UI) (n: 24), others (n: 7). Operations performed in 31 patients: redo ARM (n: 7), catheterisable continent urinary channel (n: 6), undescended testis (n: 5), ACE (n: 4), urethroplasty, tethered cord, anoplasty, bladder neck injection, subureteric injection, nephrolithotomy, ileocystoplasty (n: 2). Seventeen had voluntary bowel movements, 53 were on enemas. Fortynine had voiding, 11 was on CIC, 9 had postvoiding CIC (Anticholinergics in 9). Fifteen patients discontinued treatment (21%). Currently 20 have FI (28%), 14 have UI (20%). UI ratio was 67% for 6 cloacas. The UI ratio in 8 patients out of 64, who had a dysmorphic sacrum or a sacrum without 3 or more vertebras, was 38%, whereas it was 10% in 56. The UI ratio was 33% in 9 patients operated for spinal anomaly, 13% in 55. The FI ratio was 25% who had no redo repairs for ARM (n: 52), it was 39% in those who had (n: 18).

Discussion: Fecal and urinary incontinence are common long-term problems after ARM repair. Bowel management program is specialized for each patient, anticholinergics and CIC is indicated in some, based on urodynamic findings. A significant number of patients required operations especially on the urogenital system, and the most common indication is to provide easy performance of enemas and CIC. The factors that limit the success of treatment are cloaca, a sacrum without 3 or more vertebra, dysmorphic sacrum, operation for spinal anomaly, failed repairs, and discontinuation of the therapy.

ANOREKTAL MALFORMASYONLU HASTALARDA ONARIM SONRASI GEÇ DÖNEM BAŞVURU SORUNLARI

S Aktemur*, R Özcan**, Ş Emre**, G Tekant**, H Emir**, SNC Büyükünal**, M Eliçevik**
*Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD

Amaç: Anorektal malformasyon (ARM) onarımı sonrası geç dönem sorunları ve tedavisinin sunulmasıdır.

Hastalar ve yöntem: 2006-2013 yılları arasında ARM onarımı sonrası düzenli takibi olmayan, 5 yaş üstünde, kliniğimize başvuran 70 hastanın (K: 27, E: 43) (yaş ortalaması: 9,3 yıl r : 5-30) kayıtları geriye dönük incelendi. 

Bulgular: Sorunlar; fekal inkontinans (Fİ) (n: 65), üriner inkontinans (Üİ) (n: 24), diğerleri (n: 7) idi. Yapılan ameliyatlar (31 hasta); yeniden ARM onarımı (n: 7), kateterize edilebilir kontinan üriner kanal (n: 6) inmemiş testis (n: 5), ACE kanalı (n: 4), üretroplasti, tethered kord serbestleştirilmesi, anoplasti, mesane boynu injeksiyonu, subüreterik injeksiyon,  nefrolitotomi, ileosistoplasti (n: 2) ve diğerleri (n: 4) idi. İstemli barsak hareketi (n:17) hastada mevcuttu ve lavman (n: 53) yapıldı. İşeme (n: 49), işeme ve temiz aralıklı kateterizasyon (TAK) (n: 9), TAK (n: 11) uygulandı (9 hastada antikolinerjik). Onbeş hasta tedaviyi bıraktı (% 21). Güncel olarak 20 hastada (%28) Fİ ve 14 hastada (%20) Üİ vardı. Altı Kloaka’da Üİ oranı (% 67) idi. 64 hastadan, sakral en az 3 vertebranın eksik olduğu veya sakrumu dismorfik 8 hastada Üİ oranı %38, diğer 56 hastada %10 idi. Uİ oranı spinal anomali nedeni ile ameliyat olan 9 hastada %33, diğer 55 hastada %13 idi. Fİ oranı yeniden ARM onarımı yapılmayan hastalarda %25 (n: 52), yapılanlarda % 39 (n: 18) idi.

Sonuç: Anorektal malformasyon onarımı sonrası geç dönemde en sık fekal ve üriner inkontinans olur. Her hastaya özel barsak eğitim programı ve bazılarında antikolinerjik ve TAK uygulanır. Hastaların önemli bir kısmında özellikle ürogenital sistemde ameliyat yapılması gerekir ve çoğunlukla neden kolay enema veya TAK yapılabilmesi içindir. Tedavide başarıyı azaltan nedenler, kloaka, sakrum 3 veya daha fazla vertebra eksikliği, dismorfik sakrum, ameliyat edilen spinal anomaliler, yeniden ARM onarımı ve tedavinin bırakılmasıdır.

Close