6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 31

The kidney with solitary collecting system and vaginal ectopic opening: Case report

U Şenel, Hİ Tanrıverdi
Gaziosmanpasa University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Tokat, Turkey

The kidney with solitary collecting system and vaginal ectopic opening: Case report

 

Inroduction: The ectopic opening ureter is usually seen with duplicate collecting system at girls. It is rarely together with solitary collecting system. It is recurred to the mind in cases whose urinary incontinence cannot be treated. A case with solitary collecting system and vaginal ectopic opening  was reported below.  

Case report: Eight years old girl, who gained the micturation control on time but had dripping  urine  continuously despite enuresis treatment, was referred to our clinic. The external genital examination was normal and there was not urinary system infection story. The laboratory tests were normal. The left kidney was small (Right kidney 92x35 mm, left kidney 45x17 mm) and the left ureter was dilatated (15 mm) at ultrasonography examination. Atrophy at left kidney and dilatation at left ureter were determined at MR-urography. Also atrophy at left kidney was determined at static renal scintigraphy (DMSA; differential functions: right 98%, left 2%). There was not pathology at voiding cystourethrogram. Right ureteral orifice was determined normal but left ureteral orifice couldn’t been determined in bladder, bladder neck, urethra or external genitalia at cystoscopy. An orifice was determined in middle lateral vaginal wall at vaginoscopy. The orifice was catheterised retrogradly and dilatated ureter was seen on fluoroscopy. Laparoscopic nephrouretectomy was performed to the patient.

Conclusion: The ectopic ureter is usually not recurred to the mind during the treatment of urinary incontinance and the diagnosis of ectopic ureter retards. Ectopic ureter must be investigated at patients whose enuresis treatment is unsuccessful. Its treatment can be done successful with minimal invasive accesses.

Vajinal ektopik açılımlı tek toplayıcı sistemli böbrek: Olgu sunumu

U Şenel, Hİ Tanrıverdi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat

Giriş: Ektopik açılımlı üreter genellikle kızlarda çift toplayıcı sistemle birlikte görülür. Tek toplayıcı sistemlerle birlikteliği nadirdir. Özellikle tedavi edilemeyen üriner inkontinansı olan hastalarda akla getirilmelidir. Aşağıda tek toplayıcı sistemle birlikte vajinal ektopik açılımın  saptandığı bir olgu sunulmuştur.

Olgu Sunumu: İdrar kontrolünü normal zamanında kazanmış olmasına rağmen devamlı idrar damlatma şikayeti olan ve uzun süre başarısız enürezis tedavisi alan 8 yaşındaki kız olgu kliniğimize başvurdu. Dış genital muayenesi olağan olan olgunun öyküsünde üriner sistem enfeksiyonu saptanmadı. Laboratuvar tetkikleri olağan olan olgunun üriner ultrasonografisinde sol böbrek boyutunun azaldığı (Sağ böbrek 92x35 mm, sol böbrek 45x17 mm), sol üreterin dilate olduğu (15 mm çapta) saptandı. MR-ürografi incelemesinde de sol böbrekte atrofi ve sol üreterde dilatasyon görüldü. Statik renal sintigrafi (DMSA)’ de sol böbrek atrofik olarak izlendi (Diferansiyel fonksiyonlar; sağ %98, sol %2). Voiding sistoüretrografide patoloji izlenmedi. Hastaya yapılan sistoskopide sağ üreter orifisi olağan olarak izlenirken sol üreter orifisi mesane içerisinde, mesane boynunda, üretrada ya da dış genital bölgede izlenmedi. Bunun üzerine yapılan vajinoskopide, vajenin orta kısmında, sol lateral duvarda bir orifis görüldü. Retrograd kateterize edilerek çekilen opaklı floroskopide  dilate üreter görüldü. Hastaya laparoskopik nefroüreterektomi uygulandı.

Sonuç: Ektopik üreterli hastalarda tanı genellikle geç konulur. Bunda en önemli neden, üriner inkontinansın ektopik üretere bağlı olduğunun akla gelmemesidir. Bu nedenle tedavisi başarısız üriner inkontinanslı hastalarda ektopik üreter mutlaka araştırılmalıdır. Tedavisi minimal invaziv yöntemlerle başarılı bir şekilde yapılabilir. 

Close