6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 38

SFU and Önen classification of our patients with hydronephrosis diagnosed prenatally and their postnatal outcomes

U Şenel*, Hİ Tanrıverdi*, B Çakmak**
*Gaziosmanpasa University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Tokat, Turkey
**Gaziosmanpaşa University, Medical Faculty, Obstetrics And Gynecology

 

SFU and Önen classification of our patients with hydronephrosis diagnosed prenatally and their postnatal outcomes

 

Aim: SFU and Önen classification of our patients with hydronephrosis diagnosed prenatally and their postnatal outcomes were evaluated retrospectively.

 

Material and methods: Forty three patients with 55 hydronephrotic kidneys diagnosed prenatally and followed postnatally between 2011-2014 were evaluated. The patients with 5 mm or more renal AP diameter were included the study. The AP diameter and parenchyma thickness of the kidneys; dilatation of pelvis, calices, urethers and bladder were evaluated. The patient were clasificated with SFU and Önen classifications.

 

Results: The female/male ratio was 11/32. The hydronephrosises were right at 14 patients, were left at 17 patients and were bilateraly at 12 patients. The renal AP diameters (Table 1), SFU classification (Table 2) and Önen classification (Tbale 3) of the totally 55 kidneys at first diagnosis were presented below. Five unilateral and one bilateral UPJ obstructions, two megaurethers, two unilateral and one bilateral vesicouretheral refluxes, one ureterocel were determined at postnatal period. Hydronephrosis regressed at 19 kidneys while it didn’t regress or didn’t increase at 22 kidneys.

 

Conclusion: The hydronephrosises diagnosed prenatally must be followed closely. The classifications of these patients are useful for diagnosis and following.

 

AP diameter

n

5-7 mm

16

8-10 mm

17

11-13 mm

13

14-21 mm

9

Table.1 Distrubition of patients to AP diameter

 

SFU

n

Grade 0

11

Grade 1

18

Grade 2

16

Grade 3

4

Grade 4

6

Table 2. Classification of patients to SFU

 

 

Önen

n

Grade 0

11

Grade 1

26

Grade 2

8

Grade 3

6

Grade 4

4

Table 3. Classificaiton of patients to Önen

Prenatal tanılı hidronefroz hastalarımızın SFU ve Önen sınıflandırmalarına göre dağılımları ve postnatal dönemdeki sonuçları

U Şenel*, Hİ Tanrıverdi*, B Çakmak**
*Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Tokat
**Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları AD

Amaç: Prenatal dönemde hidronefroz saptanan hastalarımızın SFU ve Önen  sınıflandırmalarına göre dağılımları, ayrıca postnatal dönemdeki takip sonuçlarının geriye yönelik değerlendirilmesi amaçlanlanmıştır.

 

Gereç ve yöntem: 2011-2014 yılları arasında kliniğimizde prental dönemde takibe alınan ve posnatal dönemde takiplerine devam edilen toplam 43 hastadaki 55 hidronefrotik böbrek değerlendirmeye alındı. Prenatal dönemde 20.haftadan itibaren renal pelvis AP çapı 5 mm ve daha büyük olan hastalar çalışmaya alındılar. Böbreklerin AP çapları, parankim kalınlıkları, pelvis, kaliks, üreter ve mesanedeki dilatasyonlar değerlendirildi. Bu bulgulara göre hastaların SFU ve Önen sınıflandırmaları ayrı ayrı yapıldı.

 

Bulgular: Olguların kız/erkek oranı 11/32 idi. 14 olguda sağ, 17 olguda sol, 12 hasatada da bilateral hidronefroz izlendi. Toplam 55 böbreğin ilk hidronefroz saptandığındaki renal pelvis AP çap bulguları (Tablo 1), bunların SFU (Tablo 2) ve Önen (Tablo 3) sınıflandırmalarına göre dağılımları aşağıda verilmiştir. Postnatal dönemdeki takiplerinde 5 hastada tek taraflı, 1 hastada iki taraflı UPD; 2 hastada megaüreter; 2 hastada tek taraflı, 1 hastada iki taraflı VUR; 1 hastada ise üreterosel saptandı. Postnatal dönemdeki takiplerinde 19 hidronefrotik böbreğin hidronefrozu gerilerken 22 böbreğin hidronefrozunda artış ya da gerileme olmadı.

 

Sonuç: Prenatal dönemde saptanan hidronefrozlar yakından takip edilmelidirler. Bu hastaların takiplerinde sınıflandırmaların kullanılması tanı ve takipte yararlıdır.

 

AP çap

n

5-7 mm

16

8-10 mm

17

11-13 mm

13

14-21 mm

9

 

Tablo 1. Hastaların AP çaplarına göre dağılımları

 

 

SFU

n

Grade 0

11

Grade 1

18

Grade 2

16

Grade 3

4

Grade 4

6

 

Tablo 2. Hastaların SFU’ a göre derecelendirmeleri

 

Önen

n

Grade 0

11

Grade 1

26

Grade 2

8

Grade 3

6

Grade 4

4

 

Tablo 3. Hastaların Önen sınıflamasına göre dağılımları

Close