6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 44

Caudal Block vs Dorsal Penile Block for Hypospadias Repair: Comparison of Complication Rates

R Ergün*, E Çolak**, N Valiyev**, DT Thomas***, A Işık Akbay****, ET Dağlı*, H Tuğtepe*
*Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Istanbul
**Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
***Pendik State Hospital, Department of Pediatric Surgery, Istanbul
****Marmara University School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

INTRODUCTION: It has recently been suggested that caudal block may increase the complication rates in hypospadias through swelling of the corpus cavernosum and decrease in oxygenisation during surgery. In this study we compared the complication rates of children undergoing hypospadias repair according to whether they received caudal or penile block during surgery. 

PATIENTS AND METHOD: The medical files of patients undergoing distal hypospadias repair from January 2011 to December 2014 were retrospectively reviewed. Age at surgery, followup time, complications and peroperative analgesia (caudal block vs dorsal penile block) were noted. Patients were grouped according to peroperative analgesia type and complication rates of two groups were compared. 

RESULTS: A total of 280 patients (156 caudal block and 124 penile block) were included in the study. For caudal block and penile block groups, the average age at surgery was 42.9m and 56.2m and the average followup time was 27.2m and 21.6m respectfully. There were a total of 23 patients (14.7%) with complications in the caudal block group. Complications were fistula in 13 (8.3%), glans dehiscense in 9 (5.8%) and meatal stenosis in 1 patient (0.6%). For the penile block group, complications were seen in 10 patients (8.1%). The complications were fistula in 7 (5.6%), glans dehiscense in 2 (1.6%) and meatal stenosis in 1 patient (0.8%). Statistical significance was not observed the difference between for fistula, glans dehiscense, meatal stenosis or total complication rates.

CONCLUSION: This study has demonstrated no significant difference in complication rates of children undergoing distal hypospadias repair when receiving either caudal or penile block as peroperative analgesia.

Kaudal Blok veya Dorsal Penil Blok Altında Ameliyat Edilen Hipospadiaslı Hastaların Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırılması

R Ergün*, E Çolak**, N Valiyev**, DT Thomas***, A Işık Akbay****, ET Dağlı*, H Tuğtepe*
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, İstanbul
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
***Pendik Devlet Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği, Istanbul
****Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi ve Reanimasyon ABD, İstanbul

AMAÇ: Son zamanlarda, kaudal bloğun ameliyat sırasında korpus kavernosumlarda şişmeye neden olduğu, dokuda oksijenlenmeyi azalttığı ve hypospadias ameliyatı komplikasyonunu artırdığı belirtilmektedir. Bu çalışmamızda, kaudal ve penil blok altında ameliyat olmuş hipospadiaslı hastaların komplikasyon oranlarını karşılaştırmayı amaçladık.

HASTALAR ve METOD: Ocak 2011 ile Aralık 2014 tarihleri arasında distal hypospadias nedeniyle kliniğimizde ameliyat olmuş hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların ameliyat yaşları, takip süreleri, komplikasyonları, peroperatif aneljezi tipleri (kaudal blok veya penil blok) not alındı. Hastalar kaudal blok veya penil blok gruplarına ayrıldı ve iki grubun komplikasyon oranları karşılaştırıldı.

BULGULAR: Çalışmaya 156’sı kaudal blok, 124’ü ise penil blok grubunda olmak üzere toplam 280 hasta dahil edildi. Kaudal blok ve penil blok grubunun ortalama ameliyatta yaşı 42.9 ay ve 56.2 ay, ortalama 27.2 ve 21.6 ay idi. Kaudal blok grubunda 13 hastada (%8.3) fistül, 9 hastada (%5.8) glans açılması ve 1 hastada (%0.6) mea stenozu olmak üzere toplam 23 hastada (%14.7) komplikasyon izlendi. Penil blok grubunda ise 7 hastada (%5.6) fistül, 2 hastada (%1.6) glans açılması ve 1 hastada (%0.8) mea stenozu olmak üzere toplam 10 hastada (%8.1) komplikasyon izlendi. Total komplikasyon oranı, fistül oranı, glans açılması oranı ve mea stenozu oranı iki grup arasında karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı izlendi.

SONUÇ: Bu çalışmamızda distal hipospadias nedeniyle ameliyat edilen hastalarda uygulanan kaudal blok ile penil bloğun komplikasyon oranı açısından fark yaratmadığını göstermiştir.

Close