6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Nursing Presentation - 1

URETEROSKOPI

A Doğan, Z Eryıldız, H Aydın
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

ÜRETEROSKOPİ

A Doğan, Z Eryıldız, H Aydın
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Üriner sistem hastalıkları ve bazı tedavi uygulamaları antik çağlara kadar dayanmaktadır. Özellikle taş hastalığı için üretral girişimler Milattan önceki dönemlerde  denenmiştir. En eski keşfedilen taş tarih öncesi El Amaradaki bir mezarda bulunan genç bir çocuğun pelvik kemiklerindeki taştır. Bu taşın bir mesane taşı olduğu düşünülmektedir. Ürolitiyazis; üriner traktüsün herhangi bir yerinde (böbrek kalisleri, pelvis, üreter, mesane ve üretrada) oluşan taşı tanımlar.

Son 40 yıldır açık cerrahiler giderek artmış ve zenginleşmiş ve bununla beraber minimal invaziv  girişimler yapılmaya başlamıştır. Üreteroskopi ilk olarak 1970’li yılların sonlarında distal üreter patolojilerinin tanı ve tedavisinde kullanılmak için geliştirilmiştir.

Günümüzde özellikle üreteroskopların minyatürizasyonu ve gelişen video görüntüleme yöntemleri ile birlikte lazer litotripsi üretroskopi endikasyonlarını önemli derecede arttırdı. Ayrıca düşük morbidite ve mükemmel sonuç alınmasına olanak sağladı.

 

Her ne kadar bu değişiklikler video teknolojisindeki ve alet dizaynındaki  ilerlemeler ile mümkün olsa da esas yönlendirici kuvvet daha az ağrı ve kısa sürede iyileşme arayan hasta sayısının artması olmuştur. Endoskopik ameliyatların hastaya yararı  ve konforu çok büyüktür ve gelişen teknoloji ile uygulanabilirliliği artmaktadır.

 

 

Close