6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 7

Vaginosopy In Prepubertal Vaginal Discharge

S Ekinci, FC Tanyel, İ Karnak, AÖ Çiftçi
Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery

Objective: This clinical study is designed to evaluate the results of vaginoscopies performed to rule out vaginal foreign body in prepubertal girls with vaginal discharge.

Material and Methods: Medical records of all prepubertal patients who underwent vaginoscopy to rule out vaginal foreign body between 2004 and 2013 were reviewed retrospectively. Age, presenting symptoms, duration of symptoms, results of clinical, laboratory and radiological examinations prior to vaginoscopy and results of vaginoscopy are reviewed. All patients were evaluated by pediatricians prior to surgical consultation. Vaginoscopy is performed in the operating room under general anesthesia. Careful external genital examination in dorsal lithotomy position with special care to detect any sign of sexual abuse was performed. Vaginal canal was visualized by10 Fr pediatric cystoscope with continuous flow of normal saline.

Results: During the study period 20 girls with vaginal discharge with a mean age of 6,8 years (1-13 years) underwent vaginoscopy to rule out vaginal foreign body. Six patients had bloody vaginal discharge and 4 had recurrent vaginal bleeding lasting for more than one month. Ten patients had purulent vaginal discharge lasting for 1-7 months. None of vaginal cultures revealed pathological bacteria or candida species. Preoperative imaging techniques revealed vaginal foreign body in one patient only. Vaginoscopy demonstrated vaginal foreign bodies in four patients. Two of these patients had bloody discharge and 2 had purulent discharge. Foreign bodies were grass inflorescence, safety pin and undefined brownish particles (n=2), which, may be pieces of toilet paper or feces. There was not any complication related to vaginoscopy and removal of foreign body. Hymen integrity was preserved in all patients. Later on, four patients with vaginal bleeding were diagnosed as premature menarche and two were diagnosed as Munchausen Syndrome by proxy.

Conclusion: Persistent or recurrent vaginal discharge in prepubertal girls should raise the suspect of vaginal foreign body. Continuous flow vaginoscopy is mandatory to detect and remove any vaginal foreign body. Early diagnosis would prevent complications secondary to long-standing foreign bodies such as pelvic abscess vaginal stenosis, vesicovaginal fistula, ureteral obstruction and renal failure. 

Prepubertal Vajinal Akıntıda Vajinoskopi

S Ekinci, FC Tanyel, İ Karnak, AÖ Çiftçi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç: Fark edilmeyen vajinal yabancı cisimler; vajinal darlık, vezikovajinal fistül, üreter tıkanıklığı ve böbrek yetmezliği gibi önemli komplikasyonlara neden olabilir. Bu klinik çalışma vajinal akıntı yakınması olan prepubertal kızlarda vajinal yabancı cisim varlığını ekarte etmek için yapılan vajinoskopi sonuçlarını değerlendirmek üzere tasarlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: 2004 ve 2013 yılları arasında vajinal yabancı cisim ekarte etmek amacıyla vajinoskopi yapılan tüm prepubertal hastalanın kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Yaş, semptomlar, semptomların süresi, vajinoskopi öncesi klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgular ve vajinoskopi sonuçları gözden geçirilmiştir. Tüm hastalar pediatristler tarafından ilk değerlendirilme yapıldıktan sonra çocuk cerrahisine danışılmıştır. Vajinoskopi, genel anestezi altında ameliyathanede gerçekleştirilmiştir. Vajinoskopi öncesi olası cinsel istismar bulgularını saptamak üzere litotomi pozisyonunda genital bölge muayenesi yapılmıştır. Vajinal kanal 10 F sistoskopla sürekli serum fizyolojik akımı altında görüntülenmiştir.

Bulgular: Çalışma döneminde yaş ortalaması 6,8 yıl (1-13 yıl) olan 20 hastaya vajinoskopi yapılmıştır. Kanlı vajinal akıntı yakınması olan 10 hastadan dördünde bir aydan fazla süren ve tekrarlayan vajinal kanama, 10 hastada 1-7 ay süren pürülan vajinal akıntı saptanmıştır. Vajinal kültürlerin hiçbirinde patolojik bakteri veya candida türleri gösterilmemiştir. Ameliyat öncesi radyolojik görüntüleme teknikleri tek bir hastada vajinal yabancı cisim saptandı. Vajinoskopi ile 4 hastada vajinal yabancı cisim gösterildi. Bu hastalardan 2’sinde kanlı akıntı 2’sinde de pürülan akıntı vardı. Yabancı cisimler (başak, çengelli iğne, ve tanımlanmayan tuvalet kağıdı ya da dışkı parçaları olabilecek kahverengi parçacıklar (n =2)) vajinoskopi sırasında yıkama ve endoskopik tutucu yardımıyla çıkarıldı. İşleme bağlı komplikasyon gelişmedi ve hymen bütünlüğü tüm hastalarda korundu.

Sonuç: Prepubertal kızlarda süreğen veya tekrarlayan vajinal akıntı, vajinal yabancı cisim şüphesi uyandırmalıdır. Vajinoskopi yardımıyla erken tanı ve tedavi uzun süre kalan  yabancı cisimlere ikincil gelişebilecek komplikasyonları önlemektedir.

Close