6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 27

TESTICULAR CAPILLARY CAVERNOUS HEMANGIOMA

C Kutsal*, N Sever**, M Akın**, AF Aydın*, Aİ Dokucu*
*Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatric Urology Şişli, İstanbul, Türkiye
**Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Şişli, İstanbul, Turkey

                                          TESTICULAR CAPILLARY CAVERNOUS HEMANGIOMA

Background and Aim: Testicular capillary hemangioma is a rare benign vascular lesion. Hemangioma is a common soft tissue tumor. However, it is rarely localized in testicular area. It has neen reported that there is only 23 cavernous hemangioma cases exist in literature. Herein we aimed to present a case with testicular capillary cavernous hemangioma.

Case report: A 4 months-old male presented with solid mass in his right testis. On physical examination, right testicle was firm and nodular with palpation, and ultrasonography measurements were as follows; right testicle 19,5x12x12 mm, left testicle 14,5x7,5x7,5 mm. Right testicular paranchyma was hypoechoic heterogenous and with rough granules in it. On Doppler ultrasonography there was a solid cystic lesion 11,5x10x9 mm in size which contains multiple milimetric cystic cavities. Lesion was found vascularized at its inferior part. Spectral investigation revealed high resistance blood flow. The laboratory findings including tumor markers and serum levels of α-fetoprotein and s-human chorionic gonadotrophin were normal.

Right inguinal exploratian and testicle biopsy was performed. Ultimately, the patient underwent enucleation of the right testis mass through an inguinal approach. Histopathological investigation revealed cavernous hemagioma.

Conclusion: Cavernous hemangioma is the rarest tumor of the testicle, either in childhood or adult period. In differential diagnosis of testicular tumors, hemangiomas should be one of the diagnosises. In testicle mass cases with negative tumor markers and hypo-echogenic central part with hyper-echogenic periphery on ultrasonography, cavernous hemangioma should be kept in mind. Even it has its characteristic ultrasonographic findings, radiology is far beyond to eliminate the malignancy, and final diagnosis can only be made after biopsy.

 

TESTİSİN KAPİLLER KAVERNÖZ HEMANGİOMU

C Kutsal*, N Sever**, M Akın**, AF Aydın*, Aİ Dokucu*
*Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği Şişli, İstanbul,Türkiye
**Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye

                                               TESTİSİN KAPİLLER KAVERNÖZ HEMANGİOMU

Giriş ve Amaç; Testis kapiller hemangiomu nadir görülen benign vasküler lezyondur. Hemanjiom çok sık rastlanan bir yumuşak doku tümörüdür. Ancak testis yerleşimi oldukça nadirdir. Literatürde 23 kavernöz hemanjiom rapor edildiği bildirilmiştir. Biz bu sunumda bir testiküler hemanjiom olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu sunumu: Dört aylık erkek çocuk sağ testiste şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede sol testis palpasyonda sert ve nodüler yapıdaydı. Ultrasonografi ile sağ testis boyutları 19,5x12x12 mm, sol testis boyutları 14,5x7,5x7,5 mm olarak ölçüldü. Sağ testis parankim ekosu hipoekoik heterojen kaba granülerdi. Doppler ultrasonografide parankim içerisinde 11,5x10x9 mm boyutlarında multipl milimetrik boyutlu kistik açıklıklar içeren solid kitlesel lezyonlar izlendi ayrıca lezyonun inferior kesiminde vaskülarizasyon mevcuttu. Spektral incelemede yüksek dirençli akım saptandı. Tümör markırları, serum α-fetoprotein, s-human koryonik gonadotropin seviyeleri normaldi. Sağ inguinal eksplorasyon ve testis biyopsisi yapıldı. Kitle inguinal yaklaşimla enüküle edildi. Histopatolojik inceleme kavernöz hemangiom ile uyumlu geldi.

Sonuç: Erişkinlerde ve çocukluklarda, testisin kavernöz hemanjiomu en nadir görülen testis tümörüdür. Tümör belirteçlerinin negatif olduğu ve ultrasonografik olarak ortası hipoekojen çevresi hiperekojen görülen testis tümörlerinde, kavernöz hemanjiom olasılığı daima akılda bulundurulmalıdır. Ultrasonografik olarak karakteristik görüntüleri mevcut olmasına rağmen, kesin tanı ancak histopatolojik olarak konulabilir.

Close