6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 2

THE COMPARISON OF POSTVOIDING RESIDUAL VOLUME MEASURMENT METHODS AND EVALUATION OF THE PARAMETERS MAY BE EFFECT ON THAT METHODS

Ü Bıçakcı*, N Bıçakcı**, B Yağız*, Y Issı*, N Özden*, B Tander*, M Günaydın*
*Ondokuz Mayız University department of Pediatric Surgery And Division Of Pediatric Urology
**Educational and Research Hospital, Department of Nucleer Medicine, Samsun

Aim

Postvoiding residue (PVR) measurment is importnat part of evaluation of urodinamic study. PVR is obtained by ürethral catheterization (UC) or PadScan ultrasonography (USG). In current study, we compared PVR volumes and parameters could be effect on PVR.

Patients and Methods

There are two groups;

Group I, spina bifida ( SB group) patients (10 female, 8 male with median 5 year-old)

Group II, Over active bladder (OAB group) patients (5 female, 9 male with median 6 year-old)

PVR was measured via ürethral catheterization (UC), Caresono® PadScan HD 5   USG and voiding cystoürethrogram (VCUG). VCUG values were obtained relativelly. We also inspected the any effect on PVR between vesicoüreteral reflux (VUR), renal scar (DMSA), bladder trabeculation (BT).

Results

On table 1, the mean values of PVR of the methods in both SB and OAB groups. There were no statistical difference between groups  (p> 0.05) but quantitive difference was showed. According to corellation coefficient (r number), there was no corellation UC PVR, USG PVR, MCUG PVR valeus in both groups seperately (p>0.05) (table 2). There was no statistical difference according to existing of scaring in both groups (p>0.05) (Table 3). There was no statistical significance according to VUR in both groups (p>0.05). Although there was no statistical significance (p>0.05), increasing of VUR degree cause  the rising of the PVR as quantitively. There was no statistical difference according to existing  bladder trabeculation in both groups (p>0.05)(Table 6).

Conclusion

Measurment of PVR via PADscan HD Ultrasonography gives reliable results at least via catheter. The least reliable method of residue measurment is voiding cystourethrography. Presence of bladder trabeculation and renal scarring and vesicoüreteral reflux can be negative factors of PVR as a quantative.

İŞEME SONRASI REZİDÜ İDRAR HACMİNİN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BUNLAR ÜZERİNE ETKİLİ OLABİLECEK PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ü Bıçakcı*, N Bıçakcı**, B Yağız*, Y Issı*, N Özden*, B Tander*, M Günaydın*
*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Cerrahisi AD ve Çocuk Ürolojisi BD
**Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, Samsun

Giriş

 İşeme sonrası rezidü (İSR) ölçümü ürodinaminin bir parçasıdır. İSR; üretral kateterizasyon,PadScan Ultrason  (USG) ile belirlenir. Bu çalışmada, biz İSR ölçümlerini ve sonuçları etkileyebilecek faktörleri değerlendirdik.

Hastalar ve Metod

Çalışmada 32 hasta değerlendirildi. İki grup mevcuttu; 18 spina bifidalı (SB) (10 kız, 8 erkek) hasta (medyan yaş; 5 yıl) ve 14 aşırı aktif mesane tanısı  (AAM) (5 kız, 9 erkek)olan  hasta (medyan yaş; 6 yaş).

İSR ölçümü; Üretral kateterizsayon, Caresono® PadScan HD 5  USG ve miksiyon sistoüretrogram (MCUG) . Hastanın vezikoüreteral reflü (VUR), renal skar (DMSA) ve mesane trabekülasyon mevcudiyeti ve etkileri araştırıldı. MCUG değerleri rölatif olarak değerlendirildi.

Bulgular

SB grubunda kateter İSR ortalaması; 144.4±18.4 ml ve AAM grubunda kateter İSR ortalaması; 60.7±18.4 ml (p>0.05). SB grubunda USG İSR ortalaması 146.2±41.2 ml ve AAM grubunda USG İSR ortalaması 60.6±20.4 ml (p>0.05). SB grubunda MCUG İSR ortalaması 100±27.1 ml ve AAM grubunda MCUG İSR ortalaması 25.4±8.7 ml’dir (p>0.05) (Tablo 1). AAM grubunda İSR açısından kateter ile USG korelasyon katsayısı (r değeri); 0.96 (p<0.01), kateter ile MCUG r değeri; 0.58 (p<0.05) ve USG ile MCUG r değeri; 0.486 (p>0.05). SB grubunda İSR açısından katater ile USG korelasyon katsayısı (r değeri); 0.948 (p<0.01), kateter ile MCUG r değeri; 0.540 (p<0.05) ve USG ile MCUG r değeri;0.018(p<0.05) (Tablo 2). Böbrek skar mevcudiyetinin, İSR değerleri üzerine SB ve AAM gruplarında istatistiksel anlamlığı bulunamadı (p>0.05) (Tablo 3). Vezikoüreteral reflü (VUR) mevcudiyeti ile İSR arasında her iki grupta da istatistiksel anlamlılık bulunamadı ancak sayısal olarak VUR varlığında İSR değerleri yükselmektedir (tablo 4).  Mesane trabekülasyonu olup olmamasına göre; AAM grubunda, İSR ölçümlerinde üç metod açısından da istatistiksel anlamlılık yoktu (P>0.05) (Tablo 6).

Sonuç

Ultrason ile İSR,  üretral ölçüm kadar güvenilir sonuçlar vermektedir. MCUG ile ölçüm en az güvenilir metoddur. Böbrek skar , vezikoüreteral reflü ve mesane trabekülasyon mevcudiyeti istatistiksel olarak gösterilemese bile sayısal olarak rezidü  miktarını artırmaktadır.

Close