6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 22

Hormone usage profile in hypospadias surgery

G Göllü, E Ergün, O Telli, F Khanmammadov, M Çakmak
Ankara University School Of Medicine Department Of Pediatric Surgery Pediatric Urology Unit

Nowadays the surgical intervention is possible in smaller phalluses and younger children in hypospadias disease.Testosterone and other hormone preparations are used as supportive treatment together with surgery.Different hormone treatments with different doses and modalities and indications in different treatment times come along with some disputes.The aim is to evaluate the management approaches of pediatric surgeons and urologists towards testosterone and other hormone preparations.

The questionnaires were sent via e-mail to actively working 110 pediatric surgeons and urologists.Answers of 99 surgeons, which were returned in two weeks, were evaluated. Two of them stated not to work on hypospadias surgery.

Ninety-nine of 110 surgeons responded(90%).Seventy of responders were pediatric surgeon and 29 were urologists.When the testosterone usage asked in penile surgery, 44.4%(n=44) answered positively.Four of 53(55.6%) who do not use testosterone had been using before but quitted to use.Two of them quitted because of non-efficiency, one had acquiring troubles and one quitted because of increased postoperative complications.Four of the surgeons do not use testosterone since the pediatric endocrinologists administer the hormone and the rest replied that they did not need and they do not have experience about usage.The indications were as follows; small-short penis, small glans, narrow urethral plate, chordee, and disorders of sex development, buccal mucosa graft operations, slight tissue, and defective ventral skin.Forty of forty-four surgeons stated usage in proximal hypospadias, eighteen of them in penile hypospadias and 15 of them in distal hypospadias.The most common form was dihydrotestosterone (62%) and used locally(64%).According the responds, postoperative fistulas(83%), infections(78%) and wound dehiscence(77 %) were reduced. 56% of the surgeons stated that peroperative bleeding was increased and 39% stated easier dissection.

As a result of this questionnaire we can understand that there is no standard usage of testosterone in Turkey, like the rest of the world.Optimal points of usage can be introduced by increasing prospective randomized trials and education programmes can ensure similar and effective usage

Hipospadias cerrahisinde hormon kullanım profili

G Göllü, E Ergün, O Telli, F Khanmammadov, M Çakmak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Üroloji Birimi

Amaç: Hipospadias cerrahisindeki gelişmeler sayesinde daha küçük falluslara ve daha küçük yaştaki çocuklara cerrahi işlem uygulanmaktadır.  Testosteron ve diğer hormon preparatları cerrahinin yanında destekleyici tedavi olarak kullanılmaktadır. Değişik dozlarda, uygulama şekillerinde ve endikasyonlarla farklı sürelerde kullanılmakta olan farklı hormon tedavileri beraberinde bazı tartışmaları da getirmektedir. Testosteron ve diğer hormon preparatlarına ülkemizdeki çocuk cerrahı ve ürologların yaklaşımının değerlendirilmesi amaçlandı. 

Gereç ve yöntem: Aktif olarak çalışan 110 çocuk cerrahı ve ürologa e-mail yolu anket yönlendirildi ve iki hafta içerisinde 99 cerrahtan gelen yanıtlar değerlendirildi.

Sonuçlar: Ulaşılan 110 cerrahın 99’undan yanıt alındı(%90). Yanıtlayanların 70’i çocuk cerrahı, 29’u ürologdu. İki cerrah hipospadias cerrahisi ile uğraşmadığını belirtti. Penil cerrahide testosteron ya da diğer preparatların kullanımı sorgulandığında; %44,4’ü(n=44) kullanmakta idi. Kullanmayan 53(%55,6) kişinin 4’ü daha önceden kullanmış ancak ikisi etkisizlik, biri elde etmede zorluk, biri ameliyat sonrası komplikasyonlarda artış nedeni ile vazgeçtiğini belirtmiştir. Dört cerrah endokrinoloji tarafından bu tedavi yapıldığı için kullanmadığını belirtirken geri kalanlar deneyimi olmaması ya da gerek duymadığı için kullanmadığını belirtmişlerdir. Kullanım endikasyonları; küçük-kısa penis, küçük glans, dar üretral oluk, kordi, cinsel gelişim bozukluğu, bukkal mukoza üzerine kullanım, zayıf doku, yetersiz ventral deri olarak belirtildi. Kırk dört cerrahtan 40’ı proksimal hipospadiasta, 18’i penil hipospadiasta, 15’i ise distal hipospadiasta tercih ettiğini işaretledi. En sık kullanılan dihidrotestosterondu(%62) ve lokal kullanım(%64) tercih nedeniydi. Kullanıma bağlı fistül oluşumunda %83, enfeksiyon görülmesinde %78 ve kesi yeri açılmasında%77 azalma yönünde yanıt alındı. Cerrahların %56’sı peroperatif kanama artışı belirtirken, %39'u diseksiyonun kolaylaştığını belirtmekteydi.

Yorum: Bu anket çalışması ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de testosteron ve diğer hormon preparatların kullanımında tam bir çeşitlilik gözlenmiştir. Prospektif randomize çalışmaların arttırılarak optimal kullanım noktalarının ortaya konulması ve yapılacak eğitimler ile mümkün olabildiğince benzer kullanım ve etkinlik sağlanabilir.

Close