6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 32

Presence of blood flow does not exclude ovarian torsion

B Türedi*, G Göllü*, E Ergün*, S Genç**, S Fitöz**, M Bingöl Koloğlu*, M Çakmak*
*Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery
**Ankara University School of Medicine Department of Radiology, Pediatric Radiology

Aim: Ultrasonography is the most frequently used radiological imaging modality to diagnose gynecological pathologies in children and adolescents. It is valuable to detect ovarian enlargement, peripheral cysts and pelvic free fluid in gray scala ultrasonography. Contrarily to popular belief, presence or absence of blood flow is not a sufficient proof to diagnose or exclude ovarian torsion in color Doppler ultrasonography . We introduce three ovarian torsion cases in which ovarian blood flow were detected in ultrasonography. 

Cases: 3 girls’ files in which there were one newborn, one 6 year old girl and one 13 year old girl were analyzed retrospectively. Ultrasonography revealed left ovarian enlargement with presence of blood flow with peripheral cysts and minimal pelvic free fluid in patients 6 and 13 years old, who applied emergency department with acute abdominal pain. It was decided to perform a diagnostic laparoscopy as a result of persistent physical examination symptoms. Left ovarian viability and a 180° ovarian torsion was detected in the six year-old patient. In thirteen year-old patient despite the 4x3x2 cm cyst with 360°of ovarian torsion, ovarian blood flow was normal. We performed a diagnostic laparoscopy to twenty seven days-old baby with an antenatal left ovarian cyst which was not regressed in the follow-up. In laparoscopy, normal ovarian blood flow observed even though there was 1440° ovarian torsion. In all cases, we detwisted the torsioned ovaries and if cysts were detected, they were marsupialised. Mean operation time was 45 minutes. The patients were discharged at postoperative first or second day. There were no peroperative or postoperative complications.

Conclusion: Presence of ovarian blood flow in color Doppler ultrasonography does not exclude ovarian torsion. Physical examination symptoms must correlate with ovary size, peripheral multiple cysts, pelvic free fluid to diagnose ovarian torsion in suspicious patients and diagnostic laparoscopy has to be kept in mind as an option.

Ultrasonografide kanlanmanın varlığının gösterilmesi over torsiyonunu dışlamaz

B Türedi*, G Göllü*, E Ergün*, S Genç**, S Fitöz**, M Bingöl Koloğlu*, M Çakmak*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Çocuk Radyolojisi BD

Amaç: Çocuk ve adolesanlarda jinekolojik patolojilerin belirlenmesinde ultrasonografi, en sık kullanılan tanı yöntemidir. Over boyutlarında artış, periferik yerleşimli kistler, serbest sıvının saptanması gri skala ultrasonografide değerlidir. Sanıldığının aksine renkli doppler ultrasonografide kanlanmanın varlığı ya da yokluğu torsiyon tanısını koydurmaz ya da dışlamaz. Ultrasonografik olarak kanlanması gözlenen ancak torsiyon saptanan üç olgunun sunulması amaçlandı. 

Olgular: Birisi yenidoğan, ikisi altı ve onüç yaşlarında 3 kız çocuğunun dosyaları geriye dönük tarandı. Ani başlayan karın ağrısı nedeni ile getirilen 6 ve13 yaşındaki iki kız çocuğuna yapılan ultrasonografide sol over simetriğine göre büyük ve kanlanma (+), periferik kistler ve pelvik minimal serbest sıvı olduğu şeklinde yorumlandı. Fizik inceleme bulgularının gerilememesi üzerine yapılan tanısal laparoskopide altı yaşındaki çocukta sol overde kanlanmanın olduğu ve 180° torsiyon izlendi. Onüç yaşındaki kızda sol overde 4x3x2 cm çaplı kist ve 360° torsiyon izlendi ancak over kanlanması normal olarak görüldü. Antenatal sol over kisti nedeni ile takip edilen postnatal 27. günündeki bebeğin 5x3x2 cm çaplı kistinde gerileme olmaması üzerine laparoskopi yapıldı. İşlem sırasında overin kanlanmasının bozulmadığı ancak tuba ile beraber 1440° torsiyone olduğu izlendi. Tüm olguların overleri detorsiyone edildi, kist varlığında marsupializasyon yapıldı. Ameliyat süresi ortalama 45 dakikaydı. Ameliyattan sonra 1- 2. gün taburcu edilen hastalarda ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon saptanmadı.

Sonuç: Over ve adneks torsiyonunda renkli doppler ultrasonografi ile kanlanmanın varlığı torsiyonu dışlamaz. Fizik inceleme bulguları, over boyutları, periferik yerleşimli kistler, serbest sıvı varlığı ile korele edilerek şüpheli olgularda tanısal laparoskopi yapılması akılda tutulmalıdır. 

Close