6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 23

Laparoscopic approach is the gold standard method for the treatment of ovarian cysts and torsion

NY Taştekin, G Göllü, B Türedi, M Bingöl Koloğlu, A Yağmurlu, T Aktuğ, H Dindar, M Çakmak
Ankara University, School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Adnexial pathologies including ovarian cysts and torsion, although rarely encountered in childhood, can be seen especially in the adolescent period. In ovarian torsion, an immediate diagnosis must be established and an appropriate treatment must be performed accordingly.

Patients and Methods: A retrospective review was done between January 2006 and January 2015 enrolling patients with ovarian cyst or torsion who were scheduled to undergo laparoscopic surgery. Demographic data of the patients, surgical procedure, complications-if any, histopathological diagnosis and duration of hospital stay were recorded.

Results: There were 19 right, 13 left and 2 bilateral ovarian cysts in patients with a median age of 15 (range 2 days-17 years). All patients were evaluated via ultrasonography before surgery. In one patient, there was left ovarian torsion without any cyst and in the remaining 16 patients, there were cysts and torsion detected together. Ovarian perfusion was detected in 3 patients with torsion via ultrasonographic evaluation. Right and left ovarian torsion with the cystic lesion was detected in 11 and 4 patients, respectively. Only one patient had bilateral ovarian torsion with the cystic lesion. Two patients with intrauterine torsion were treated surgically in the newborn period. In these 2 patients, ovarian detwisting was performed and cyst was marsupialised. In 17 patients with ovarian torsion, 12 marsupialisation, 3 cystectomy and 1 oophorectomy were performed. In 2 patients, oopexia was performed.In a total of 18 patients who had undergone laparoscopic surgery due to ovarian cysts, 4 marsupialisation, 8 cysctectomy, 5 oopherectomy and 1 wedge resection were performed. In all cystic masses, cytologic and histopathologic specimens were taken for further analysis. Thirty non-specific, 3 dermoid cysts and 1 mature teratoma was detected from these analysis. There were no complications detected during and after surgery. All procedures were established with laparoscopy except one patient who needed mini-laparotomy in order to remove the cyst. Patients were followed-up in an average of 4.3 days (range: 1-10 days) after surgery.

Conclusion: For ovarian torsion and ovarian cysts seen in childhood and adolescent period, laparoscopic approach is the gold standard method of treatment with diagnostic and minimally invasive value.

Over kisti ve torsiyonu sağaltımında laparoskopik yaklaşım altın standarttır

NY Taştekin, G Göllü, B Türedi, M Bingöl Koloğlu, A Yağmurlu, T Aktuğ, H Dindar, M Çakmak
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Çocukluk çağında ender olmakla birlikte adneksiyal patolojilere, özellikle adolesan çağda over kisti ve torsiyonuna rastlanabilir. Torsiyonda ivedilikle tanı konulmalı ve girişim yapılmalıdır.

Hastalar ve yöntem: Ocak 2006- Ocak 2015  arasında over kisti ya da torsiyonu öntanısı ile laparoskopi yapılan hastaların dosyaları geriye doğru tarandı. Demografik veriler, yapılan girişim, komplikasyon, histopatoloji hastanede kalış süresi kaydedildi.

Sonuçlar: Yaşları 2 gün - 17 yaş arasında değişen (ortanca 15) 35 kız hastanın 19 sağda, 13 sol overde, 2 bilateral kisti mevcuttu. Hastalar ameliyat öncesi ultrasonografi ile değerlendirildi. Bir hastada kistsiz sol over torsiyonu, diğer 16 hastada kist ile beraber torsiyon izlendi. Torsiyon olan üç hastanın ultrasonografisinde kanlanma mevcuttu. Kist ile birlikte 11 hastada sağ, 4 hastada sol, 1 hastada ise bilateral over torsiyonu vardı. İki hasta intrauterin torsiyon nedeni ile yenidoğan döneminde ameliyat edildi. Her 2 hastada over detorsiyone edilip, kist marsupialize edildi. Torsiyon olan 17 hastaya detorsiyon sonrası 12 marsupializasyon, 3 kistektomi, 1 ooferektomi yapıldı. (1 hastada kistsiz torsiyon var) İki hastada detorsiyone edilen overe oopeksi yapıldı. Kist nedeni ile laparoskopi yapılan 18 hastaya 4 marsupializasyon, 8 kistektomi, 5 ooferektomi, 1 wedge rezeksiyon yapıldı. Kistik kitlelerin tümünden sitolojik ve histopatolojik örnekleme yapıldı. Histopatolojik olarak; 30 nonspesifik, 3 dermoid kist, 1matür teratom saptandı. Ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon izlenmedi. Bir hastada kistin çıkarılması için mini laparotomi yapılması dışında tüm girişimler laparoskopik olarak tamamlandı. Ameliyat sonrası ortalama 4,3 gün (1– 10 gün) takip edildi.

Yorum: Çocukluk ve adolesan çağda over kisti ve torsiyonunda hem tanısal hemde minimal invaziv girişim nedeni ile laparoskopi altın standarttır. 

Close