6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Presentation - 1

Anjio-embolization for High Grade Renal Trauma in a Cross Ectopic Fused Kidney

R Ergün*, F Baltacıoğlu**, T Abdullayev***, R Ergelen**, K Karadeniz Cerit***, ET Dağlı*, H Tuğtepe*
*Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Istanbul
**Marmara University School of Medicine, Deparment of Radiology
***Marmara University School of Medicine, Department of Pediatric Surgery

INTRODUCTION AND AIM: Nonoperative approach has become the standard approach to hemodynamically stable blunt renal trauma. In hemodynamically stable patients with active vascular hemorrhage, anjio-embolization has recently become a modality with good success reported. Renal artery embolization has been shown to be effective in iatrogenic and penetrating renal as well as blunt renal trauma. In this video, we present a case of selective anjio-embolization in a patient with isolated renal injury following blunt trauma.

VİDEO SUNUMU: A 15 year old male patient was hospitalized 5 hours after falling down stairs. Abdominal CT with contrast demonstrated right cross ectopic fused kidney with grade 4 laseration and severe perirenal hematoma. At 48th hour, although hemodynamically stable, the patient's massive macroscopic hematuria persisted and hemoglobin levels continued to fall despite blood transfusion of 20cc/kg. Interventional radiology was consulted and anjiography was performed. Anjiography revealed a cross ectopic right kidney with potential hemorrhage from lower pole and selective embolization was performed using cyanoacrylate (N-butyl-2-cyanoacrylate). After embolization, the patient's transfusion requirement ceased and hematuria stopped after 1 day. No complication was observed.

CONCLUSION: Superselective anjio-embolization is an effective and safe method that can be used in selected cases of high grade renal trauma.

Kros Ektopik Füzyone Böbrekli Bir Olguda Yüksek Dereceli Renal Travmanın Selektif Anjioembolizasyonla Tedavisi

R Ergün*, F Baltacıoğlu**, T Abdullayev***, R Ergelen**, K Karadeniz Cerit***, ET Dağlı*, H Tuğtepe*
*Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi AD, Çocuk Ürolojisi BD, İstanbul
**Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı
***Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

GİRİŞ VE AMAÇ: Hemodinamik açıdan stabil künt travmalı hastalarda nonoperatif yaklaşım standart tedavi haline gelmiştir. Aktif vasküler kanaması devam eden hemodinamik açıdan stabil hastalarda selektif anjioembolizasyonun nonoperatif tedavi yönteminin başarı oranını arttırdığı günümüzde kanıtlanmıştır. Renal arter embolizasyonu iatrojenik ve penetran böbrek yaralanmalarının tedavisinde etkili olduğu gibi künt böbrek travmalarında da kullanılmaktadır. Künt travmaya bağlı izole renal yaralanma gelişen bir olguda selektif anjioembolizasyon tedavisini sunmayı amaçladık.

VİDEO SUNUMU: 15 yaşında erkek hasta merdivenlerden düşme sonrası travmanın 5. saatinde izleme alındı. Çekilen kontrastlı batın tomografisinde sağ kros ektopik füzyone böbrekte grade 4 laserasyon ve ciddi perirenal hematom mevcuttu. Travmanın 48. Saatinde hastanın hemodinamik bulguları stabil olmakla birlikte, masif makroskopik hematürisinin devam ettiği, 20 cc/kg kan transfüzyonuna rağmen hemoglobin değerinde düşme olduğu saptandı. Girişimsel Radyoloji ile görüşülerek hastaya anjografi uygulandı. Yapılan anjiografik incelemede; kros ektopik sağ böbrek alt pol kaynaklı kanama düşünülerek siyanoakrilat (N-butyl-2-cyanoacrylate) ile selektif anjioembolizasyon uygulandı. Anjioembolizasyon sonrası hastanın kan transfüzyonu ihtiyacı olmadı ve hemoglobin değerleri stabil seyretti ve 1. günde hematürisi düzeldi. İşlem sonrası embolizasyonla ilgili bir komplikasyonla karşılaşılmadı.

SONUÇ: Süperselektif anjioembolizasyon tekniği seçilmiş olgularda yüksek dereceli renal yaralanmalarda etkili ve güvenli tedavi yöntemlerindendir.

Close