6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 53

Our Penil Corrective Surgery Cases.

İ Çiftçi, T Sekmenli, M Gündüz
Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction:

Buried penis is a condition which is difficult to treat in children. The classification of buried penis is confusing because the same term is applied to a congenital condition affecting children because of dysgenic fibrous bands as to an acquired condition in rooted in obesity and surgery complications. A spectrum exists however linking these poles with circumcision, a causative factor in children, and the possibility that mild congenital deformities may not present until adolescent when other factors, such as obesity, trauma, or infection, might occur and compound the condition.With the rising prospect of a obese patient population, plastic, paediatric, and pediatric urological surgeons are likely to encounter this uncommon condition more often.

In this study, we presented penil reconstictive surgery in our series.

Metods and results:

From january 2010 to March 2015, 35 boys with penile defomities were evaluated and surgically treated in Selcuk University Medical Faculty Pediatric Surgery Department. Average age of 5,4 years (range 2–13). Presentation by group consisted of a range of symptoms which were in all cases multifactorial and included difficulty passing urine (n=15), aesthetic concerns (n=20). Etiology of penil deformities included after hypospadias repair (n= 13), circumsision complication (n=8), concealed penis (n=7). All patients had penile degloving and penile fixation, and required skin fleb for coverage of the penile shaft.

All patients were followed up, ranging from 6 to 30 months; the shorter follow up is due to patient choice following poor compliance. All patients reported much improved urinary function, particularly with regard to micturition which all felt able to accomplish following the surgery. No buried penis recurred, and all patients stated that children's family were pleased or very happy with their outcome.

Conclusion:

Deformity of the penis should be noted after hypospadias surgery and these patients should be monitored carefully.The main goal of genitourinary  reconstructive surgery is to have a penis with normal appearance and functions. Severe penile injuries and deformity of the penis should be treated on a case-by-case basis using the most propitious techniques.

Penis Düzeltici Ameliyat Olgularımız

İ Çiftçi, T Sekmenli, M Gündüz
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş:

Gömülü penis ya da peniste şekil bozukluğunu tedavi etmek oldukça zordur. Bu şekil bozukluğu yada gömülü penis için uygulanabilen klasifikasyon mevcut değildir.  Sebepleri çok değişken olmakla beraber konjenital disgenetik fibröz bantlara bağlı olabildiği gibi sonradanda kazanılabilir.  Etyolojik spektrum incelendiğinde sünnet komplikasyonundan başlayarak, yanıcı yaralanmalar, konjenital deformiteler, obesite, travma ve enfeksiyon sayılabilir. Pediatrik hasta grubunda obez olgularla karşılaşmak mümkündür.

Biz bu çalışmada penil düzeltme ameliyatlarımızı sunduk.

Metod ve bulgular:

2010 ocak, 2015 mart tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde  opere edilen penil deformiteli 35 olgu geriye dönük olarak incelendi. Toplam 35 olgu tedavi edildi.  Ortalama yaş 5,4 (aralık 2-13) olarak bulundu. Olguların semptomları çok çeşitli olmakla beraber genellikle zor idrar yapma ile (15 olgu) ve peniste şekil bozukluğu (20 olgu) tespit edildi. Penil deformite sebepleri 13 olguda hipospadias onarımı sonrası, 8 olguda sünnet komplikasyonu, 7 olguda ise gömülü penis olarak bulundu. Olgularda metod olarak genellike degloving ve penil fiksasyon, cilt defekti için penil regional flep uygulandı.

Tüm olgular 6-30 ay arasında takip edildi. Kısa süreli takip yapılan olgular kontrollerine gelmediği için takipten çıkarıldı. Olgular üriner fonksiyonlar, işeme durumu ve penis görünümü açısından takip edildi. Tekrar gömülme gözlenmedi. Çocukların ailesi durumdan memnun olarak ayrıldı.

Sonuç:

Hipospadias ameliyatı sonrasında peniste şekil bozukluğu olabileceği unutulmamalı, bu olgular dikkatle takip edilmelidir. Genitoüriner sistemin düzeltici cerrahisinin amacı normal görünümlü ve normal fonksiyona sahip penis oluşturmak olmalıdır. Ciddi şekil bozukluğu olan penil yaralanmalı yada komplike olmuş cerrahi olgularda penis düzeltici cerrahi uygulamalar olgu temelli olarak seçilmelidir.

Close