6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Poster - 23

Laparoscopy Assisted Pyeloplasty-A Method Less Challenging

Ş Karaçay
Bahcesehir University Faculty of Medicine Liv Hospital Ulus Pediatric Surgery Clinic

Aim: We aimed to report the visual and technical positive aspects of minimally invasive assisted technique in pyeloplasty.

Case: 5 years old male patient was referred to our clinic from a pediatric nephrolog for operation due to ureteropelvic junction obstruction. The patient had recurrent urinary tract infections and continuous dull pain on the effected side.

Operation: Bladder neck, trigone and bladder were evaluated with the cystoscopy. Left ureteric orifice was catheterized with 4 fr ureteral stent. The patient was positioned on his right side and trochars were placed. Left kidney and ureter was freed and dissected transperitoneally. An additional 5mm trochar was placed at the flank.  Two stay sutures were placed to the pelvis and the ureter. Through the trocar site, pelviplasty was carried out with a double j stent in the lumen. A minivac drain was introduced to the operation site through the same trochar site.

The patient was fed at the 6th hour and externed next day. Drain was taken out at the first week and the double j stent was taken at the 3rd week.

The patient is in his 22nd month of follow up without any complaints or urological problems.

Discussion: Open pyeloplasty is the traditional method in UPJO. The laparoscopic method which was first done in adults and later popularized in children. It has its advantages like faster recovery, short hospital stay and easier pain control. For beginners and intermediate laparoscopic surgeons, the anastomosis may be challenging and complicate the post operative period due to tissue trauma.  We recommend laparoscopy assisted pyeloplasty, which combines the benefits of both procedures, minimal invasiveness and safe anastomosis.

Laparoroskopi Yardımlı Pyeloplasti-Kolaylaştırılmış Yöntem

Ş Karaçay
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Liv Hospital Ulus Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Operasyon sonrası olumlu iyileşme sonuçlarına sahip laparoskopi yardımlı yöntemin görsel ve teknik açıdan değerlendirilmesi  amaçlanmıştır.

Vaka: 5 yaşında erkek hasta, şiddetli yan ağrısı, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları nedeni ile başvurusunu takiben sol UPD saptanmış, pediyatrik nefroloji tarafından takibe alınmış, izlemlerinde şikayetlerinde gerileme görülmemesi üzerine operasyon açısından tarafımıza yönlendirilmiştir.

Operasyon: Sistoskopi ile başlanarak mesane boynu, trigon ve mesane değerlendirildi. Sol ureter orifisi 4Fr ureteral stent ile kateterize edildi. Hasta sol yan üste gelir pozisyona alınarak kamera portu ve trokarlar yerleştirildi. Sol böbrek ve ureter transperitoneal girilip serbestleştirildi. Flank üzerinden 5 mm lik ek bir trokar sokularak pelvis ve proksimal ureter askıya alınıp askılar trokar yerinden çıkartıldı. Yaklaşık 1 cm lik insizyon yerinden pyeloplasti yapılıp double j stent konuldu. Trokardan loja minivac dren yerleştirilip işlem sonlandırıldı.

Post operatif izleminde 6 saat sonra beslenen hasta, 2. Gün taburcu edildi ve 3. haftada stenti çıkartıldı.  22 aylık takibinde üriner sistem şikayeti bulunmamaktadır.

Tartışma: Açık pyeloplasti, UPD hastalarında gelenekselleşmiş yöntemdir. İlk erişkinlerde ve ardından da çocuklarda popülerlik kazanan laparoskopik yöntem, hızlı iyileşme, belirgin azalmış post op ağrı ve erken taburculuk gibi avantajlara sahip iken, özellikle başlangıç ve orta düzey cerrahlar için, anastomoz bölgesinin fazla travmatize edilebilmesi ve anastomozun zorlayıcı olması gibi hem iyileşme hem de zaman açısından dezavantajlara sahiptir.   Laparoskopik diseksiyonu takiben, anastomozun trokar yerinden dışarı alınarak anastomozun açık yapılması, laparoskopinin avantajlarına  süre, dokuya saygı, daha güvenli anastomoz  gibi kazanımlar eklemektedir.

Sonuç; Çocuklarda laparoskopi yardımlı pyeloplasti, laparoskopik yöntemin mimimal girişimselliği ile açık yöntemin güvenli ve kolay anastomoz özelliklerini birleştirmektedir. 

Close