6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 28

Cerebro-oculo-facio-urethrogenito-skeletal syndrome (COFUSS): a new syndrome

MY Özdamar*, H Hüsrevşahi**, M Adam***, A Tükün****
*Bozok University, Faculty Of Medicine, Department Of Pediatric Surgery, Yozgat,Turkey
**Bozok Universty Faculty of Medicine Department of Pediatrics
***Bozok Universty Faculty of Medicine Department of Ophthalmology
****Ankara Universty Faculty of Medicine, Department of Genetics, Ankara

Introduction:Pediatric Urology congress in 2014 in which we presented "Cryptorchidism, urethral chordee, hypospadias a syndromic patient: Wolf-Hirschhorn Syndrome or variation?"  was the case report  was  finalized in a certain result, We concluded our presentation case with the final result in one year trial. We aimed to present this result here.

Chromosome 22q11.2 holds numerous region-specific low-copy repeats that make it susceptible to DNA rearrangements (Edelmann L. et al. 1999). This leads to several genetic disorders, including Velocardiofacial syndrome/DiGeorge syndrome, Cat-eye syndrome, 22q11.2 distal microdeletion syndrome and 22q11.2 microduplication syndrome (McDermid H.E. and Morrow B.E. 2002). Deletion of 22q11 is the most common chromosome aberration ranks after trisomy 21, with an incidence of 1 in every 4000-6000 live births (Shaffer L.G. et al. 2000; Botto L.D. et al. 2003). The dup22q11.2 syndrome was first described by Edelmann et al. in 1999 and other groups later presented with clinically normal to varied spectrum of multisystem involvement. We herein report a case of dup22q.11.2 syndrome covering variety of features which as far as the authors are aware have not been reported previously in the literature.

Case: A six year olds male patient with findings of  microcornea, microphthalmia, cataracts, bilateral cryptorchidism, ventral urethral chordee, ataxia with fine movements coordination difficulties, short neck, webbed neck, wide set nipples, superiorly placed eyebrows, long eyelashes, bushy eyebrows and synophrys, narrow forehead, inner strabismus, dental abnormalities, pectus excavatum and some other skeletal abnormalities admitted to our outpatient clinic. As the first stage of treatment, patient’s  undescended testes, hypospadias and chordee repaired. There was no problem in terms of urological surgery in quarterly periodic checks. Abnormalities weren’t determined in both cytogenetic examination and FISH analysis with 4p probe. Single nucleotide polymorphism chromosomal microarray analysis (Affymetrix 750K) performed in an ISO 15189 approved Clinical Laboratory, using Chromosome Analysis Suite (ChAS) software. The result was revealed  as an interstitial duplication from 22q11.21. An interesting finding was also observed; that the larger “mosaic” duplication was present spanning more than one subband-area within 22q11.21 to q11.22 .

Conclusion: It is not yet well established whether the mosaic extent of the duplication can  affect the extent of phenotypic features of our patient. This requires further detailed investigations, and also raise the question that are we facing with a new syndrome, namely Cerebro-oculo-facio-urethrogenito-skeletal syndrome (COFUSS)?  The genetical analyses of other members of the family, however, with or without clinically positive findings might help in producing more convincible explanation. The genetical analyses of other members of the family, however, with or without clinically positive findings might help in producing more convincible explanation. To the best of our knowledge, no mosaic duplications were reported regarding this syndrome up to now in the literature.

Serebro-okulo-fasio-üretrogenito-iskelatal sendrom(SOFÜİS): yeni bir sendrom

MY Özdamar*, H Hüsrevşahi**, M Adam***, A Tükün****
*Bozok Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi A.D, Yozgat
**Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları AD
***Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
****Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı,Ankara

Giriş:2014 Pediatrik Üroloji kongresinde sunduğumuz "Kriptorşitizm, üretral kordi, hipospadiaslı sendromik bir hasta: Wolf-Hirschhorn Sendromu veya varyasyonu?" isimli vaka sunumumuzun kesin sonucunu bir yıllık bir araştırmayla sonuçlandırdık. Bu sonucu burada sunmayı hedefledik.

Kromozom 22q11.2; DNA yı yeni düzenlemelere hassas kılan çok sayıda kromozom bölgesine özgü düşük kopya tekrarlarını barındırır (Edelmann L. et al. 1999). Bu durum, Velokardiofasial syndrome/DiGeorge sendromu, Cat-eye sendromu, 22q11.2 distal mikrodelesyon sendromu ve 22q11.2 mikroduplikasyon sendromunu içeren çeşitli sendromlara yol açar (McDermid H.E. and Morrow B.E. 2002). 22q11 delesyonu, trizomi 21'den sonra her 4000-6000 doğumda bir gelişen en yaygın kromozom anomalisidir (Shaffer L.G. et al. 2000; Botto L.D. et al. 2003). Duplikasyon22q11.2 sendromu ilk kez Edelmann ve arkadaşları ile daha sonraki gruplar tarafından normal klinik tablodan multisistem değişiklikleri içeren şeklilleriyle tariflendi. Biz burada, otörler olarak tespit ettiğimiz kadarıyla, daha önce literatürde bildirilmemiş 22q.11.2 sendromunun özelliklerini taşıyan, bir vakayı sunuyoruz.

Olgu: Altı yaşında erkek hasta; mikrokornea, mikrooftalmi, katarakt, kriptorşidizm, ventral üretral kordi, ince hareketlerde koordiasyon zorluğu, kıa boyun, perdeli boyun, geniş aralıklı meme başları, süperior yerleşimli kaşlar, uzun kirpikler, gür kaşlar, dar alın, içe şaşılık, dental anomaliler, pektus ekskavatum, ve diğer iskelet anomalilerinin olduğu bulgularla polikliniğimize başvurdu. Tedavinin ilk aşaması olarak, hastanın inmemiş testis, hipospadias ve kordisi onarıldı. Üç aylık periyodik kontrollerde cerrahi ürolojik açıdan problem yoktu. Sitogenetik inceleme ve 4p probu ile yapılan FISH incelemesinde anomali saptanmadı. Tek nükleotid polimorfizmi kromozom mikrodizi analizi (Affymetrix 750K) Kromozom Analizi, ISO 15189 onaylı bir klinik laboratuvarda Kromozom Analizi Suite (CHAS) yazılımı kullanarak yapıldı. Sonuçta 22q11.21 interstisyel duplikasyonu saptandı. Ayrıca, daha geniş "mozaik" duplikasyonun 22q11.21 'den q11.22'ye kadar bir alt bantdan daha fazlasını kapsadığı ilginç bir bulgu da elde edildi.  

Tartışma: Duplikasyonun mozaik kapsamının, hastamızın fenotipik özelliklerinin kapsamını etkileyip etkileyemediğini henüz tam anlamıyla kanıtlanmamıştır. Bu durum daha detaylı araştırmalar gerektirmektedir ve ayrca bu durum bizim yeni bir sendromla; yani, Serebro-okulo-fasio-üretrogenito-iskeletal sendrom(SOFÜİS) ile mi karşı karşıya kalıyoruz sorusununa neden olmaktadır. Fakat, klinik olarak pozitif ya da negatif bulguları olan ailenin diğer üyelerinin genetik analizi, daha fazla ikna edici açıklamalar üretmede yardımcı olabilir. Bizim bilgimize göre; mozaik duplikasyonlar, bu sendromla ilgili olarak şimdiye kadar literatürde hiç bildirilmemiştir.  

Close