6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 3

Posterior Üretral Valve: Single Center Experience

A Karagözlü Akgül*, M Uçar*, O Akacı**, A Şengün Parlak*, Ç Aydın*, N Kılıç*, O Dönmez**, ME Balkan*
*Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA
**University of Uludag Medical Faculty Pediatrics

Purpose: I’s aimed to share our experience related with posterior urethral valve (PUV).

Patients and Methods: Totally 57 cases who were followed and treated with PUV diagnosis in our department between 2000 and 2014 were investigated retrospectively. Cases were examined in terms of operation age, clinical presentation, associated anomalies, presence of antenatal diagnosis, presence of vesicourethral reflux (VUR) and additional surgical procedures.

Results: Age of the first operation were between 6 days and 13 years. The patients  presented with antenatal hydroureteronephrosis(n:26), voiding diffuculties(n:18), urinary infection(n:11),hematuria(n:1), abdominal pain(n:1). Associated anomalies (inguinal hernia, spina bifida, horseshoe kidney and anorectal malformation) were observed in 13 cases.  

Type Ι PUV was detected in all of the cases, except one(type 3). Vesicostomy was performed in one case and all others treated by valve ablation.

In voiding cystourethrography, bilateral VUR was detected in 24 cases and unilateral VUR was detected in 8 cases. Uretereneocystostomy was required due to grade 4-5 persisting VUR in 22 cases. Ureterovesical junction obstruction (UVO) were detected on 11 patient and 3 ureteroneocystostomy were performed to treat UVO.

Mean follow-up period was 40 months (3-120 months). Bladder dysfunction as hypocompliance and detrusor    instablitiy were detected on 20 patients. Myogenic failure were reported on 8 patients, the youngest patient in this group was 1 year old. Such treatments like anticholinergic  medication, injection of botulinum A toxin, clean intermittan catheterization and augmentation cystoplasty were performed. 8 cases are followed-up because of chronic renal failure(CRF) and 2 with end stage renal disease(ESRD). 

Posterior Üretral Valv: Tek Merkez Deneyimlerimiz

A Karagözlü Akgül*, M Uçar*, O Akacı**, A Şengün Parlak*, Ç Aydın*, N Kılıç*, O Dönmez**, ME Balkan*
*Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA
**Uludağ Üniversitesi Tıp Fak.Çocuk Hastalıkları AD

Amaç: Bu çalışmada, posterior üretral valv (PUV) olguları ile ilgili deneyimlerimizin paylaşılması amaçlandı.

Gereç ve yöntem: Kliniğimizde 2000 - 2014 yılları arasında PUV tanısıyla takip ve tedavi edilen toplam 57 olgu retrospektif olarak incelendi. Olgular operasyon yaşı, başvuru semptomu, ek anomali, antenatal tanı varlığı, vezikoüretral reflü (VUR) varlığı ve ek cerrahi girişim açılarından incelendi.

Bulgular: Olgularımızın tedavi yaşı 6 gün ile 13 yıl arasında değişmekteydi. Olguların prezantasyon şekli; antenatal hidroüreteronefroz (n: 26),  idrar yapmada zorluk(n:18), üriner enfeksiyon(n:11), hematüri(n:1), karın ağrısı(n:1) idi. 13 olguda ingüinal herni, spina bifida, atnalı böbrek, anorektal malformasyon gibi ek anomaliler görüldü.

Olguların birinde tip 3 PUV, diğerlerinde Tip 1 PUV tespit edildi. Bir hastaya vezikostomi uygulanırken, diğer hastalarda valv ablazyonu yapıldı.

İşeme sistoüretrografisinde 24 olguda bilateral, 8 olguda unilateral vezikoüreteral reflü(VUR) saptandı. Bunlardan 22 olguda sebat eden grade 4-5 reflü nedeniyle üreteroneosistostomi(UNS) gerekti. 11 hastada üreterovezikal darlık(UVD) saptandı. 3 hastaya UVD nedeniyle UNS yapıldı.

Ortalama takip süresi 40 ay (3-120 ay) idi. 20 hastada mesanede kompliyans düşüklüğü ve/veya instabilite şeklinde mesane disfonksiyonu saptandı. En küçüğü 1 yaşında olmak üzere 8 hastada myojenik yetmezlik saptandı. Antikolinerjik tedavi, botilinum A toksini enjeksiyonu, temiz aralıklı kateterizasyon ve mesane augmentasyonu gibi tedaviler uygulandı. Tüm hastalar çocuk nefrolojisi ekibi ile ortak olarak takip edildi. 8 olgu kronik böbrek yetmezliği(KBY), 2 hasta son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle izlenmektedir.

Sonuç: PUV antenatal dönemde tanısı konulan bir patolojidir. Optimum tedaviye rağmen KBY, SDBY gibi ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilir.  Erken müdahale, valv ablazyonu ve multidisipliner yaklaşım böbrek hasarını durdurabilir veya KBY’ni geciktirebilir. 

Close