6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Video Presentation - 5

SURGICAL MANAGEMENT OF COMPLETE PENILE DUPLICATION: CASE REPORT

A Karagözlü Akgül, M Uçar, F Çelik, İ Kırıştıoğlu, N Kılıç
Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, BURSA

Penile duplication is a very rare anomally and seen once in every 5.5 million live  births. It can be isolated, or accompanied by other congenital anomalies. We present the surgical management of a 4,5 years old patient with complete penile duplication.

The physical examination in newborn period revealed complete penile duplication, urine flow from both penis, meconium flow from right urethra and anal atresia. After evaluations, double rectum and double bladder detected and diagnosis was caudal duplication syndrome. Anterior lypomeningomyelocell, syringohydromyeli cavity and tethered cord were detected by spinal magnetic resonance ımaging. Erection of both penises were observed.

Grade 5 vesicoureteral reflux were established to left kidney. Reduced compliance and nearly normal capacity were determined by urodynamic study. Two caverneous body and one spongious body were detected in each penile body by ultrasound.

İleostomy and than Stephens abdominoperineal pull through were performed in neonatal period. One of the double colon exised by total colectomy. Left total penectomy and right to left, end to side urethro-urethrostomy were performed.

 

There was no trouble on follow up of 6 months postoperatively. On observation, his voiding was normal. On evaluation of upper urinary system, no dilation was determined, but only minimal residual urine was detected in both bladder.

 

Penil duplication is a rare anomaly which has different features for each patient. Because of this, the treatment of anomaly is sophisticated and requires experience. 

KOMPLET PENİL DUPLİKASYONDA CERRAHİ YAKLAŞIM: OLGU SUNUMU

A Karagözlü Akgül, M Uçar, F Çelik, İ Kırıştıoğlu, N Kılıç
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, BURSA

Penil duplikasyon nadir görülen bir anomalidir. Yaklaşık 5,5 milyon canlı doğumda bir görülür. İzole olabileceği gibi başka konjenital anomalilerle birlikte de olabilir. Bu çalışmada komplet penil duplikasyonu olan 4,5 yaşında bir olgunun operasyon videosu sunulacaktır.

Olgunun yenidoğan döneminde yapılan fizik muayenesinde komplet penil duplikasyonu olduğu, her iki penisten de idrar geldiği ve sağ üretradan gaita geldiği ve anal atrezisi olduğu görüldü. Yapılan tetkiklerinde duplike rektum ve mesane saptanarak kaudal duplikasyon sendromu tanısı konuldu. Spinal MR’da anterior lipomeningomyelosel  ve syringohidromyeli kaviteleri ve gerilmiş kord saptandı. Her iki peniste de ereksiyon olduğu gözlendi.

Üriner sistem incelemesinde; sol böbreğe grade 5 vezikoüreteral reflü saptandı. Ürodinamik olarak her iki mesane de normale yakın kapasite ve hipokompliyans saptandı. Ultrasonik olarak her iki peniste iki adet normal boyutlu kavernöz cisim ve spongioz cisim saptandı.

Yenidoğan döneminde ileostomi yapılan ve ardından Stephens yöntemi ile abdominoperineal pull-through uygulanan hastanın duplike kolonik sistemlerden birine total kolektomi uygulandı. Hastaya sol total penektomi, sağ sola uç yan üretro-üretrostomi uygulandı.

Postoperatif 6 aylık izleminde sorun olmadı. Henüz tuvalet eğitimini almayan hastanın işemesi normal olarak gözlendi. Üst üriner sistem USG incelemesinde her hangi bir dilatasyonun olmadığı görülen hastanın her iki mesanede minimal rezidüel idrarının kaldığı görüldü.

Penil duplikasyonlar seyrek görülen ve anatomik özellikleri olgudan olguya farklılıklar gösterebilen anomaliler olması nedeni ile tedavileri karmaşıktır ve deneyim gerektirmektedir. 

Close