6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 24

PROGNOSIS IN CASES WITH PROXIMAL HYPOSPADIAS OPERATED WITH A SINGLE STAGE REPAIR

A Cerrah Celayir, C Özmen, S Moralıoğlu, OZ Pektaş
Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Background/Aim: Repair with single or multi stage methods in cases with proximal hypospadias is always to be debate or preference among surgeons. In this study, our experience of single stage repair in cases with proximal hypospadias was aimed to be shared.

Material/Method: Between Januarys 2004-2014, patients with proximal hypospadias who underwent single stage repair by three training surgeons or under the supervision of these surgeons were evaluated from hospital records retrospectively.

Results: During the 10-year period, 112 patients with proximal hypospadias had been operated with a single stage method. The mean age was 4.7 years(1-7years).  In 77(69%) patients meatus were subcoronal/penile and 35(31%) patients had penoscrotal/scrotal meatus. All had severe chordee. 4 patients(3.5%) had partial androgen insensitivity.

Urethral plates were cut in 52 cases(46.4%)  whose urethral plate wasn’t improved due to depending chordee. In 58 cases(51.2%) tourniquet wasn’t used, and in 76 cases(67.8%) 6 French catheter was used. 26(%23.2) of them were repaired with TIPU, and 34(%30.3) with ONLAY, and 48 (%42.8) with Duckett, 4(%3.5) with Ducket+Duplay.

Complications had been occured in 31(27.6%) cases which had in 13 of 26 TIPU(50%), in 3 of 34 ONLAY(8.8%), in 13 of 48Duckett(27%) and in 2 of 4Duckett+Duplay(%50). Tourniquet in 17(%54.8) and 8French catheters in 11 and 6French in 20 (%35.4) of these 31 cases were used.

Fistula in 20 cases(17.8) had been developed in 8 TIPU, 2 ONLAY, 9 Duckett, 1 Duckett+Duplay. Tourniquet in 11(%54.8) and 6French catheters in 11 and 8French in 9 of these 20 cases were used.

Conclusion: Non-use of the tourniquet, use of the thin catheter and creation of the second layer with tunica albuginea flap over the neourethra have been achievement high success rates in our cases with proximal hypospadias operated with one stage repair.

TEK SEANSLI ONARIM YAPILAN PROKSİMAL HİPOSPADİASLI OLGULARDA PROGNOZ

A Cerrah Celayir, C Özmen, S Moralıoğlu, OZ Pektaş
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş/Amaç: Hipospadiasın ağırlık derecesi arttıkça tek veya çok seanslı yöntemlerle onarım daima tartışma ve tercih konusu olmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde tek seanslı yöntemlerle onarılan proksimal hipospadiaslı olgularımızdaki deneyimlerimizin paylaşılması amaçlanmıştır.

Materyal/Metod: Ocak 2004-Ocak 2014 tarihleri arasında kliniğimizde tek seanslı cerrahi yöntemler ile opere edilen proksimal hipospadias olgularının tüm hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi; sonuçlar literatür sonuçları ile karşılaştırıldı.

Bulgular: 10 yıllık süreçte 112 olgu proksimal hipospadias nedeniyle kliniğimizde tek evreli olarak opere edilmiş olup olguların yaş ortalaması 4.7 yıl (1 -7 yıl) idi.  Olguların 35’inde(%31) meatus penoskrotal veya skrotal yerleşimli, 77’sinde(%69) ise ağır kordi ile beraber subkoronal veya penil yerleşimli idi. 4 olguda(%3.5) parsiyel androjen duyarsızlığı tanısı mevcuttu.

Olguların tümünde üretral plate korunarak penil cilt soyuldu ve kordisi düzelmeyen 52(%46.4) olguda üretral plate kesilerek kordi düzeltildi. Olguların 58’inde(%51.2) turnike kullanılmadı. 76’sında(%67.8) yaşa bakılmaksızın 6 French üretra kateteri kullanıldı. Tüm olgularda yeni üretra üzerine tunika albuginea flebi getirildi. Olguların 26’sı(%23.2) TIPU, 34’ü(%30.3) ONLAY, 48’i(%42.8) Duckett, 4’ü(%3.5) Ducket+Duplay yöntemi ile onarıldı.

TIPU yapılan 26 olgunun 12’sinde, ONLAY yapılan 34 olgunun 15’inde, Duckett yapılan 48 olgunun 22’sinde ve Duckett+Duplay yapılan 4 olgunun 2’sinde turnike kullanılmadı. 26 TIPU’nun 13’ünde (%50), 34 ONLAY’in 3’ünde(%8.8), 48 Duckett’in 13’ünde (%27) ve 4 Duckett+Duplay’in 2’sinde (%50) olmak üzere toplam 31 olguda (%27.6) komplikasyon gelişti. Komplikasyon gelişen 31 olgudan 17’sinde(%54.8) turnike;11’inde(%35.4) 8 French kateter kullanılmıştı.

8 olgu TIPU, 2 olgu ONLAY, 9 olgu Duckett, 1 olgu Duckett+Duplay yöntemi sonrası olmak üzere toplam 20 (%17.8) olguda fistül gelişti. Fistül gelişen 20 olgudan 11’inde turnike, 11’inde 6 French üretral kateter ve 9’unda ise 8 French kateter kullanılmıştı.

Sonuç: Tek seanslı opere edilen proksimal hipospadias onarımlarında turnike kullanılmaması, ince kateter tercih edilmesi ve tunika albuginea flebi ile ikinci tabaka oluşturulmasının komplikasyon oranlarını azaltmada etkili olduğu düşünülmektedir.

Close