6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 14

ANALYSIS IN TERMS OF POSSIBLE CAUSES OF COMPLICATIONS IN HYPOSPADIAS REPAIR

C Özmen, A Cerrah Celayir, OZ Pektaş, S Moralıoğlu
Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Background/Aim: In order to reveal the relationship between complications and severity of the hypospadias, excistence of chordee, sutructure of uretral sulcus penis preputium, age, material and equipments; this study was designed.

Matherial/Method: Between January 2004-2014, children who underwent primary one-stage hypospadias repair and who had progressed complications like post-operative bleeding, urethral/meatal stenosis, wound detached or fistula in first month were evaluated from hospital records retrospectively.

Results: During the 10-year period, 354 patients with hypospadias had been operated with a single stage method. The mean age was 4.8 years(1years-10years). Severe chordee were in 139(39.2%). 48(13.9%) 0f 354 were complicated; Mean age was 4.7 years(1-9 years) in complicated cases. 41(%29.4) of 139 cases with chordee were complicated.

According to metus situation complications were progressed in 2 cases with glanuler/coronal meatus(1.3%) and 20 cases with subcoronal meatus(17.2%) and 12 cases with penil meatus(21.0%) and 14 cases of penoscrotal meatus(60.8%).

Among 247 cases(%69.7) used tourniquet; including 5-bleeding(2.0%), 6-stenosis(2.4%), 18-fistula(%7.2) and 3-wound detachement (%1.2) were progressed. Total complication rate of cases with used tourniquet was 11.7% including %5.8 of glanuler/coronal hypospadias, 12.9 of subkoronal hipospadias, %17.4 of penil hipospadias and 21.2 of penoscrotal hypospadias.

Among 107 cases(30.2%) without tourniquet; including 1 bleeding(0.9%), 3 stenosis(2.8%), 10 fistula(9.3%) and 2 wound detachement(1.8%) were progressed. Total complication rate of cases without tourniquet was 14.9% including %3.7 of glanuler/coronal hypospadias, 8.1% of subkoronal hipospadias, %10.8 of penil hipospadias and 13.4 of penoscrotal hypospadias.

Conclusions: After surgical correction with single-stage hypospadias repair, rate of our complications was similar to reported in the literature; but rate of fistulas was lesser than the literature. Severity of hypospadias, existence of chordee, use of tourniquet and use of thicker catheter increase the incidence of fistula and complication rates.

HİPOSPADİAS ONARIMI SONRASI GELİŞEN KOMPLİKASYONLARIN OLASI NEDENLER AÇISINDAN ANALİZİ

C Özmen, A Cerrah Celayir, OZ Pektaş, S Moralıoğlu
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş/Amaç: Hipospadias onarımı sonrası görülen komplikasyonların hipospadiasın tipi, kordi varlığı, prepisyum penis ve üretral sulkusun yapısı, yaş, kullanılan materyal ve malzemeler ile ilişkisini ortaya koyabilmek amacıyla bu çalışma yapıldı.

Materyal/Metod: Ocak 2004-Ocak 2014 tarihleri arasında primer onarım yapılan ve ilk bir ay içerisinde kanama, darlık, fistül ve yara detaşmanı gelişen olguların tüm hastane kayıtları retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Kliniğimizde 10 yıllık sürede tek seanslı hipospadias cerrahi yöntemleri ile opere edilen 139’u ağır kordili (%39.2 ) toplam 354 olgunun yaş ortalaması 4.8 yıl (1-10 yıl) idi. 48'inde (%13.9) komplikasyon gelişti, komplikasyon gelişenlerde yaş ortalaması 4.7 yıl (1-9 yıl) idi. 139 kordili olgudan da 41’inde (%29.4) komplikasyon gelişti.

Glanüler/koronal meatuslulardan 2'sinde (%1.3), subkoronal meatuslulardan 20'sinde (%17.2), penil meatuslulardan 12'sinde (%21.0) ve penoskrotal meatuslulardan 14'ünde (%60.8) komplikasyon gelişti. Glanüler hipospadiaslı olgularda fistül izlenmezken, subkoronallerin 15'inde(%12.9), penillerin 6'sında (%10.5), penosokrotallerin 7'sinde (%30.4) olmak üzere toplam 28'inde (%7.9) fistül gelişti.

6 French kateter kullanılan 197(%55.6) olgudan 5’inde(%2.5); 8 French kateter kullanılan 135(%38.1) olgudan 8’inde(%5.9), 10 french kateter kullanılan 21 olgudan 13’ünde (%61.9) komplikasyon gelişti.

Turnike kullanılan 247 olguda(%69.7); 5 kanama(%2.0), 6 darlık(%2.4), 18 fistül(%7.2), 3 yara detaşmanı(%1.2) gelişti. Turnike kullanılan olgularda komplikasyon gelişme oranları glanüler hipospadiasda %5.8; subkoronal hipospadiasda %12.9, penil hipospadiasda  %17.4, penoskrotal hipospadiasda %21.2 olmak üzere %11.7 idi.

Turnike kullanılmayan 107 olguda(%30.2); 1 kanama(%0.9), 3 darlık(%2.8), 10 fistül(%9.3), 2 yara detaşmanı(1.8) gelişti. Turnike kullanılmayan olgulardan komplikasyon gelişme oranları glanüler hipospadiasda %3.7; subkoronal hipospadiasda %8.1, penil hipospadiasda %10.8, penoskrotal hipospadiasda %13.4 olmak üzere %14.9 idi.

SONUÇ: Komplikasyon oranlarımız literatüre benzer oranlarda olup %10-20 oranı ile en sık görülen geç komplikasyon olarak bildirilen fistülün; kliniğimizde opere edilen tek seanslı primer hipospadias onarım yapılanlarda daha seyrek görüldüğü tespit edildi. Hipospadias derecesinin artması, kordi eşlik etmesi, turnike kullanılması ve kalın çaplı kateter kullanılması durumunda fistül görülme oranı artmaktadır.

Close