6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 47

THE EVALUATION OF RESULTS IN 216 CHILDREN WITH HYPOSPADIAS REPAIRED WITH TIPU

A Cerrah Celayir, C Özmen, OZ Pektaş, S Moralıoğlu
Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Background/Aim: TIPU (Tubularized Incised Plate Urethroplasty), due to results of the succesful function and good cosmesis, is the most preferably surgical method in hypospadias repair in recent years. This study was planned to discuss of the general features in childrens with hypospadis treated with method of TIPU.

Matherial/Method: Between January 2004-2014, patients with hypospadias who underwent single stage repair by TIPU were evaluated according to level of meatus, excistence of chordee and prognosis from hospital records retrospectively.

Results: During the 10-year period, 216 children with primary hypospadias had been operated with single stage TIPU method. Level of meatus was in 132 (61.1%)glanuler/coronal, 68 (31.4%)subcoronal and 16 (7.4%)penil; 47 cases(21.7%) had severe chordee. Tunica albuginea flep was created between neoüretra and penil scin in all cases. All cases were divided two groups as tourniquet use (Group 1) in 134(62.1%) and tourniquet use of (Group 2) in 82(37.9%); and groups were compared in terms of complications. The mean age was 4.2 years(1years-8years) in Group 1; 4.5 years(1years-9years) in Group 2.

In group of tourniquet used, in 22(16.4%) of 134 had severe chordee; and complications were progressed in 14 cases(10.4%) including 2(%1.5) bleeding, 2(%1.5) wound detached, 3(%2.2) stenosis and 7(%5.2) fistula. 9 of 14 complicated cases(%64.2) had also chordee.

In group of tourniquet used out, 25(30.4%) of 82 had severe chordee; and complications were progressed in 7 cases(8.5%) including 1(%1.2) bleeding, 1(%1.2) wound detached, 2(%2.4) stenosis and 3(%3.6) fistula. 6 of 7 complicated cases(%85.7) had also chordee.

Conclusion: According to results of our cases repaired with TIPU method, tourniquet use in hypospadias repair seems to increase development of complications particularly fistula.

TIPU YÖNTEMİ İLE ONARIM YAPILAN 216 HİPOSPADİASLI ÇOCUKTA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

A Cerrah Celayir, C Özmen, OZ Pektaş, S Moralıoğlu
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ/AMAÇ: TIPU (Tubularized Incised Plate Urethroplasty), başarılı fonksiyonel ve iyi kozmetik sonuçları nedeniyle son yıllarda hipospadias onarımında en çok tercih edilen cerrahi tekniktir. Kliniğimizde TIPU yöntemi ile tedavi edilen çocukların genel özelliklerinin tartışılması amacıyla bu çalışma planlandı.

MATERYAL/METOD: Kliniğimizde Ocak 2004-Ocak 2014 tarihleri arasında TIPU yöntemi ile primer onarım yapılan hipospadias olguları meatus seviyesi, kordi varlığı ve prognozlarının belirlenmesi amacıyla retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR:10 yıllık süreçte 216 primer hipospadiaslı çocukda TIPU yöntemi ile tek seanslı onarım yapıldı. 132 (%61.1)glanüler/koronal, 68 (%31.4)subkoronal ve 16(%7.4)penil meatuslu olup 47’si (%21.7)ağır kordili idi. Tüm olgularda tunica albuginea flebi ikinci tabaka olarak yeni üretra üzerine getirildi. Ameliyatta turnike kullanılan 134(%62.1) olgu Grup 1, turnike kullanılmayan 82(%37.9) olgu ise Grup 2 olarak sınıflandırıldı ve gruplar gelişen komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı. Grup 1 de ortalama yaş 4.2 yıl (1-8 yıl), Grup 2’de 4.5 yıl (1-9 yıl) idi.

Turnike kullanılan 134(%62.1) olgudan 22’sinde (%16.4) ağır kordi mevcut olup, operasyon sonrası 2 olguda(%1.5) kanama, 2 olguda(%1.5) yara detaşmanı, 3 olguda(%2.2) darlık ve 7 olguda(%5.2) fistül olmak üzere toplam 14 olguda(%10.4) komplikasyon gelişti. 14 olgunun 9’u(%64.2 ) kordili idi.

Turnike kullanılmayan 82(%37.9) olgudan 25’inde(%30.4) ağır kordi mevcut olup, operasyon sonrası 1 olguda (%1.2) kanama,1 olguda (%1.2)yara detaşmanı, 2 olguda (%2.4) darlık ve 3 olguda (%3.6) fistül olmak üzere toplam 7 olguda(%8.5) komplikasyon gelişti. 7 olgunun 6’sı(%85.7 ) kordili idi.

SONUÇ: TIPU yöntemi ile onarım yapılan olgularımızda, turnike kullanımının başta fistül olmak üzere komplikasyon gelişme riskini artırabileceği saptandı. 

Close