6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 7

Secondary surgery in patients with a failed primary extrophy vesica repair

B Türedi*, U Ateş*, R Vargün Yıldız**, G Göllü*, A Yağmurlu*
*Ankara University School Of Medicine Department Of Pediatric Surgery Pediatric Urology Unit
**Ankara Guven Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: It is always complicated and challenging to make a secondary operation to a small bladder which had failed primary extrophy repair in neonatal period. Secondary surgical management to the patients to whom primary extrophy repair was performed in neonatal period and failed after will be presented.

Patients and methods: The records of eight patients of foreign nationality with median age 6(2-14) were reviewed. One of the patients was female and others were male. The female patient was 14 years old and had no history of operations. Extrophy repair with bilateral ureteroneocystostomy, bladder augmentation was performed.  In male patients, after closing the bladder, urethral plate was dissected, tubularized and proximal urethra and bladder neck was formed. Hypospadiatic neourethral meatus was created by passing urethra through the space between corpora cavernosa. In one patient, a bladder augmentation and bilateral ureteroneocystostomy was performed concurrently. Salter-typed bilateral osteotomy was performed to the 3.5 year-old patient. Median operation time was 6 hours (4-8). And mean follow-up period was 6 months to 1.5 years. There were no complications except a 3cm of wound dehiscence after infection which healed with secondary granulation tissue in the patient to whom bilateral osteotomy was performed.

Conclusion: Bladder extrophy requires a primary repair in neonatal period which must be followed by a successful secondary bladder neck repair after. It is essential for patients’ life qualities to perform an early efficient, accomplished surgical management and decent long-term follow-up. 

Başarısız ekstrofi vezika onarımı yapılan çocuklarda ikincil cerrahi

B Türedi*, U Ateş*, R Vargün Yıldız**, G Göllü*, A Yağmurlu*
*Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Üroloji Birimi
**Özel Ankara Güven Hastanesi, Çocuk Cerrahisi

Amaç: Küçük mesaneli ve daha önceden cerrahi girişim geçiren ekstrofi vezikalı çocuklara uygulanan cerrahi yaklaşım oldukça güç ve karmaşıktır. Yenidoğan döneminde primer kapatılan ancak sonrasında başarısız olan mesanelere uygulanan işlemlerin sunulması planlandı.

Hastalar ve yöntem: 2013-2014 yılı içerisinde yaşları 2 ile 14 (ortanca yaş 6) arası değişen sekiz yabancı uyruklu çocuğun dosyaları incelendi. Olguların biri kız, yedisi erkekti. Kız hasta 14 yaşında idi ve daha önce ameliyat edilmemişti. Ekstrofi onarımı mesane ögmentasyonu, bilateral üreteroneosistostomi ile birlikte yapıldı. Erkek ekstrofi hastalarında mesane kapatıldıktan sonra üretral oluk diseke edildi, tubularize edilerek proksimal üretra ve mesane boynu oluşturuldu. Korpora kavernosumlar arasından geçirilerek penoskrotal bölgede hipospadiatik bir üretral meatus oluşturuldu. Bir hastaya eş zamanlı ögmentasyon, bilateral üreteroneosistostomi uygulandı.  Salter tipi bilateral osteotomi 3,5 yaşında olan çocuğa yapıldı. Ameliyat süresi 4-8 (ortanca 6) saatti. Ortalama takip süresi 6 ay-1,5 yıldır. Bilateral osteotomi yapılan 3,5 yaşındaki hastada kesi yeri enfeksiyonuna bağlı olarak orta hatta oluşan 3 cm açıklık sekonder iyileşme ile düzelmesi dışında başka komplikasyon izlenmedi.

Sonuç: Ekstrofi vezika yenidoğan döneminde primer onarımı ve sonrasında başarılı bir mesane boynu onarımı gerektirir. Bu hastaların erken dönem etkin ve başarılı cerrahi tedavisi, sonrasında uzun dönem takipleri hastaların hayat standartları açısından önem taşır. 

Close