6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 56

ASSESMENT OF BRACKA TECNIQUE FOR PATIENTS WITH PROXIMAL HYPOSPADIAS

M Akın*, C Kutsal**, AF Aydın*, Aİ Dokucu*
*Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatric Urology Şişli, İstanbul, Türkiye
**Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery, Şişli, İstanbul, Turkey

  Aim: The aim of the study is, assessment of Bracka technique in patients with proximal hypospadias, retrospectively.
Material and Methods: The patients who were operated between January 2008 and December 2014 by Bracka technique were retrospectively collected and their demographic data, operative findings and postoperative complications were recorded.
Results: During the time period of study 21 patients were admitted to our clinic with proximal hypospadias. Bracka technique was performed in 14 of them. Mean age was 3.7 years (1-7). Prepusial and buccal greft were applied in 12 and 2 patients, respectively. All of them had chordee; tunica albuginea plication and Nesbit’s procedure were performed in 7 and 7 patients, respectively. Hematoma developed in two patients after the first stage and resolved spontaneously. Mean duration of hospitalization for the first and the second stages were 2.4 and 1.5 days, respectively. Mean duration between two stages was 7.3 months. Each of 8 fr and 10 fr urethral catheters were applied to 7 patients with a mean duration of 7 days. Five patients (%35.7) had satisfactory results. Fistula, stenosis and subcoronal hypospadias were developed in 3 (%21.4), 4 (%28.5) and 2 (%14.2) patients, respectively. Sufficient cosmetic and anatomical results were obtained in all patients.
Conclusion: Bracka technique can be offered in patients with proximal hypospadias due to low complication ratio and good cosmetic results.       ASSESMENT OF BRACKA TECNIQUE FOR PATIENTS WITH PROXIMAL HYPOSPADIAS

 

BRACKA YÖNTEMİ İLE ÜRETROPLASTİ YAPILAN PROKSİMAL HİPOSPADİAS OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

M Akın*, C Kutsal**, AF Aydın*, Aİ Dokucu*
*Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği Şişli, İstanbul,Türkiye
**Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, Şişli, İstanbul, Türkiye

        BRACKA YÖNTEMİ İLE ÜRETROPLASTİ YAPILAN PROKSİMAL HİPOSPADİAS OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

  Amaç: Çalışmamızda Bracka yöntemi ile üretroplasti yapılan proksimal hipospadias olgularını geriye dönük değerlendirmeyi amaçladık.
Materyal ve Metod: : Ocak 2008 ve Aralık 2014 tarihleri arasında Bracka yöntemiyle opere edilen hastaların demografik ve operatif bulguları ve postoperatif komplikasyonları incelendi.
Bulgular: Kliniğimize başvuran 21 proksimal hipospadias olgusunun 14 üne iki seanslı Bracka yöntemi ile üretroplasti yapıldı. Hastaların başvuru yaşı ortalaması 3,7 yaş (1-7 yaş) idi. Olguların 12’sine prepüsyel 2’sine dudak mukozası  grefti uygulandı. Hepsinde kordi mevcuttu ve 7’sine tunika albuginea plikasyonu, 7’sine Nesbit prosedürü uygulandı. 1. seans sonrası 2 hastada hematom gelişti müdahele gerektirmedi.  Hastaların ilk ve ikinci yatış ortalaması sırasıyla, 2.4 ve 1.5 gündü. İki seans arası ortalama süre 7.3 aydı. Yedi olguda 8, 7’sinde 10 fr foley sonda kullanıldı. Stent kalış süresi 7 gündü. Beşinde (%35.7) onarım başarılı oldu.  Üç’ünde  (%21.4) fistül, dördünde (%28.5) stenoz, ikisinde subcoronal düzeyde hipospadias gelişti. Fistüller ve subkoronal hipospadiaslar diğer seanslarda onarıldı. Darlıklar dilatasyonlarla giderildi. Tüm olgularda tatmin edici kozmetik ve anotomik sonuçlar elde edilebildi.
Tartışma: Bracka tekniğinin cerrahi ve kozmetik sonuçlarının iyi, komplikasyon oranın düşük olması nedeniyle proksimal hipospadiaslı olgularda tercih edilebilir
 

Close