6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 11

Postnatal Course Of Intrauterine Ovarian Torsion

S Ekinci*, HN Özcan**, M Haliloğlu**, D Orhan***, AÖ Çiftçi*
*Hacettepe University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Hacettepe University Medical Faculty Department of Radiology
***Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Pathology

Background/Purpose: This clinical study was designed to evaluate the patients with intrauterine ovarian torsion and review clinical and radiological features.

Materials and Methods: Medical records of patients diagnosed with intrauterine ovarian torsion between 2004 and 2014 were reviewed retrospectively. Torsion of ovary was confirmed pathologically in all patients. Prenatal and postnatal ultrasonography (US) findings, clinical features, surgical and pathological results were evaluated. Thick-walled cysts that have a solid structure and septa, which contain blood clots and debris, are defined as complex cysts. Completely anechoic, homogeneous and thin-walled cysts are defined as simple cysts.

Results: There were 15 patients who had prenatally detected complex ovarian cysts. On follow-up US examinations; fluid-debris level (n=15), solid component (n=5), and calcification (n=2) were important findings. Color-Doppler imaging showed vascularity in 4 patients. Eight patients had vomiting and other patients (n=7) did not have any symptoms. The mean age at the time of surgery was 3.9 months (1-10 months). In 10 patients the ovaries were autoamputated and floating free in the peritoneal cavity. Contralateral ovaries were normal in all patients. Histopathologically, 11 of the cysts consisted of extensive hemorrhagic necrotic autolytic tissue with dystrophic calcification. Pathological examination of the excised ovaries revealed necrotic cystic mass in all patients and none of them had viable ovarian tissue. There were vascular proliferation and congestion of fibrotic walls of the cysts in patients who had vascularity on Doppler imaging. Postoperative course was uneventful in all patients.

Conclusion: A complex heterogeneous ovarian cyst with fluid debris level indicating hemorrhage will be a significant marker of ovarian torsion. Ultrasonographically demonstrated vascularity does not exclude the diagnosis of ovarian torsion. Although the calcified solid part in an ovarian mass raises the suspect of teratoma, these findings can also be seen in intrauterine ovarian torsion. 

İntrauterin Over Torsiyonunda Postnatal Seyir

S Ekinci*, HN Özcan**, M Haliloğlu**, D Orhan***, AÖ Çiftçi*
*Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
***Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Patoloji AD

Amaç: İntrauterin over torsiyonu olan hastaların klinik ve radyolojik inceleme bulgularını değerlendirmek üzere klinik bir çalışma düzenlendi.

Gereç ve Yöntem: 2004 ve 2014 yılları arasında intrauterin over torsiyonu tanısı alan hastaların tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Tüm hastalarda over torsiyonu patolojik olarak doğrulandı. Doğum öncesi ve sonrası ultrasonografi (US) bulguları, klinik özellikler, cerrahi ve patoloji sonuçları değerlendirildi. Kalın duvarlı, solid yapı veya septa içeren, kan pıhtısı veya debrisi bulunan kistler karma kistler olarak tanımlandı. Anekoik, homojen ve ince duvarlı kistler basit kistler olarak tanımlandı.

Bulgular: Prenatal karma over kisti bulunan 15 hastanın takip ultrasonografik incelemelerinde; sıvı-debri seviyesi (n = 15), solid bileşen (n = 5) ve kalsifikasyon (n = 2) saptandı.  Renkli Doppler görüntüleme ile 4 hastada kistte kanlanma gösterildi. Sekiz hastanın  kusması olduğu ve diğer hastalarda (n = 7) herhangi bir belirti olmadığı saptandı. Ortalama ameliyat yaşı 3.9 ay (1-10 ay) idi. On hastada otoampute olmuş over periton içinde serbestti. Tüm hastalarda karşı over normal bulundu. Eksize edilen tüm overler nekrotik kistik kitle şeklindeydi ve hiçbirinde canlı over dokusu saptanmadı Histopatolojik incelemede kistlerin 11’inde distrofik kalsifikasyon ve hemorajik nekroz saptandı. Doppler görüntülemede kanlanma gözlenen olguların patolojik incelemelerinde fibrotik kist duvarında vasküler proliferasyon görüldü. Tüm hastalarda ameliyat sonrası seyir sorunsuz geçti. 

Sonuç: Kanama işaret eden sıvı-debri seviyesi gösteren karma kistler over torsiyonu işaret edebilir. Ultrasonografik olarak kist duvarında kanlanma görülmesi torsiyon tanısını dışlamaz. Over kitlelerinde solid bileşen ve kalsifikasyon görülmesi teratom şüphesi doğursa da bu bulguların intrauterin over torsiyonu olan hastalarda da görülebileceği unutulmamalıdır. 

Close