6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 15

CHILDREN OVER THE PATHOLOGY

HC Demirtürk, C Günşar, D Ersayın Gürer, Ö Yılmaz, A Şencan, A Genç, C Taneli
Celal Bayar University Medical School, Department of Pediatric Surgery, Manisa, Turkey

Objective: Over pathology is rare in childhood . In children and adolescents are patients presenting with symptoms like abdominal mass and stomachache.Ovarian cysts, torsion and tumors are among these pathologies. In Our study evaluated patients with ovarian pathology in our clinic.

Materials and methods:Between the years 2003-2015  patients treated in our clinic were examined due to ovarian pathology . In 12 years the number of Unilateral ovarian pathology is treated 40 children. Case 1 month of age - varies between 17 years and the average age is 11.01. We were observed Right over the affected side in 25 cases ,15 cases were found to be left over.When evaluated 25 pathological ovarian diameter measurements were above 5 cm in 21 ovaries.Torsion of the ovary were found in 15 patients in this study.These cases were admitted with abdominal pain or nonspecific symptoms, were diagnosed as failure to obtain Doppler ultrasound on the lack of blood flow or no blood supply.Oophorectomy was performed for 8 over the torsion group.Detorsion and ooforopeks was applied to 7 over.Mature cystic teratoma was found in 8 cases.

Discussion: Over pathologies are not very rare lesions in childhood.These lesions may be encountered at any age spectrum.We believe we will meet more frequently with this pathology. because of the rising age of 18, followed by Pediatric surgeons.Ovarian pathology in our study was more frequent in the right ovary. Reasons for treatment are 5 cm in size and have a greater mass,the presence of a solid mass and detecting torsion. In our study has been the preferred method of oophorectomy in ovarian necrotic. The most common tumor is teratomas. Teratomas can also be called partial excision because it is benign Laparoscopic surgery in the treatment of ovarian lesions with increasing frequency in recent years has been put into use.

ÇOCUKLUK ÇAĞI OVER PATOLOJİLERİ

HC Demirtürk, C Günşar, D Ersayın Gürer, Ö Yılmaz, A Şencan, A Genç, C Taneli
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

Amaç: Over patolojileri çocukluk çağında nadir görülmekle birlikte çocuk ve  adolesan yaş gruplarında karın ağrısı , karında kitle gibi şikayetlerle başvuran olgulardır. Over kistleri , torsiyon ve tümörler  bu  patolojiler  arasında sayılabilirler . Çalışmamızda kliniğimizde over patolojisi nedeniyle tedavi ettiğimiz kız olguların değerlendirerek özelliklerini ortaya koymayı planlandık .

Gereç ve yöntem  :2003-2015 yılları arasında kliniğimizde over patolojileri nedeni ile tedavi gören olguların kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular : 12 yılda toplam 40 çocuk tek taraflı over patolojisi nedeni ile tedavi görmüştür. Olguların yaşları  1 ay - 17 yıl  arasında değişmekle birlikte ortalama yaş 11,01’dir. 25 olguda etkilenen taraf sağ over , 15 olguda sol over olarak saptanmıştır.  Boyutları kayıt altına alınmış 25 patolojik overin çap ölçümleri değerlendirildiğinde 21 overde 5 cm üzerinde bulunmuştur. 15 olguda overde torsiyon saptanmıştır. Bu olgular karın ağrısı ya da nonspesifik semptomlar ile başvurup, Doppler USG de kanlanma azlığı veya hiç kanlanma alınamaması şeklinde tanı almıştır. Torsiyon grubunda 8 over için ooferektomi yapılırken 7 over için detorsiyon ve ooforopeksi işlemi uygulanmıştır. Patolojik incelemede 8 hasta matür kistik teratom tanısı almıştır. Teratom dışı tanı alan 32 olgunun 26 sinde benign folikül kisti, 5 hastada hemorajik kist, 1 hastada müsinöz kistadenom saptanmıştır. 8 vakada karşı overden biyosi yapılmış olup benign sitoloji saptanmıştır. Otuz olguya laparotomi, 10 olguya ise laparoskopik cerrahi uygulanmıştır. Hiçbir olguda nüks tümör, retorsiyon ya da kist rekürrensi görülmemiştir.

Sonuç: Over patolojileri çocukluk çağında çok da nadir olmayan lezyonlardır. Her yaş spektrumunda bu lezyonlarla karşılaşılabilmektedir.  Çocuk cerrahları tarafından takip yaşının 18’e genişlemesi nedeniyle bu patolojilerle daha da sık karşılaşacağımızı düşünmekteyiz. Çalışmamızda over patolojileri sağ overde daha fazla görülmüştür.  Kitle  büyüklüğünün 5 cm ve daha üzeri olması , solid kitle varlığı ,torsiyon tespit edilmesi tedavi nedenleri arasında yer almaktadır. Çalışmamızda  nekrotik overlerde tercih edilen yöntem ooferektomi olmuştur. Teratomlar benign natürlü olduğu için parsiyel eksizyon da denenebilir.

 

Close