6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 42

URETHRAL DUPLICATION: 3 CASE REPORT

K Tutuş*, M Alkan**, Ö Çöloğlu*, MA Narsat*, AG Karakurt**, Ü Zorludemir**
*Cukurova University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery
**Cukurova University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology, Adana

Aim:  Urethral duplication (UD) is a rare congenital malformation. It is more common in boys. The most used classification for UD is Effmann Classification. We represent 3 cases who had diagnosis of UD.

Material and Methods: Between March 2012 and March 2014 the records of patients who had the diagnosis of UD were investigated retrospectively. Gender, age, results of surgery and cystoscopy, classification of UD, operation, associated diseases, follow-up time and clinical results were evaluated.

Bulgular: Between March 2012 and March 2014 ages of 3 patients were 16, 36 and 36 months. There were 2 male and 1 female patient. One patient had Type IIA2, 1 had Type IIA1 and 1 had Type IIB UD according to Effmann Classification by cystourethroscopy and retrograd urethrography. Type IIA2 UD had no further surgery. Type IIA1 UD had urethroplasty. Type IIB UD was fulgurated with a Bugbee electrode. We performed subureteric injection for one patients who had also left grade 3 vesicoureteral reflux. Median followup time was calculated as 24 months (7-34 months). None of them had lower urinary tract disfunction during the following.

Sonuç: UD is a rare pathology  which we see in our clinics. Decision of surgery or clinical follow-up varies from patient to patient.

 

ÜRETRAL DUPLİKASYON: 3 OLGU SUNUMU

K Tutuş*, M Alkan**, Ö Çöloğlu*, MA Narsat*, AG Karakurt**, Ü Zorludemir**
*Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı, Adana

Amaç:  Üretral duplikasyon (ÜD) nadir görülen bir konjenital anomalidir. Erkeklerde daha sık görülmektedir. En sık kullanılan ÜD sınıflaması Effmann sınıflandırmasıdır.  Kliniğimizde tanı alan 3 olgunun sonuçları sunulmuştur.

Gereç ve Yöntem: Mart 2012 ve Mart 2014 yılları arasında ÜD tanısı alan üç hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastalar cinsiyet, yaş, ameliyat veya sistoskopi bulguları, ÜD tipi, cerrahi uygulama, eşlik eden ek hastalık, klinik izlem süresi ve sonuçları açısından değerlendirildi.

Bulgular: Mart 2012 ve Mart 2014 yılları arasında tanı alan 3 hastanın yaşı 16, 36 ve 36 ay olarak bulundu. Hastaların ikisi erkek ve biri kız idi. Sistoüretroskopi ve retrograd üretrografide Effmann sınıflandırmasına göre bir hastada Tip IIA2, birinde Tip IIA1 ve diğerinde Tip IIB ÜD saptandı. Tip IIA2 ÜD için ek cerrahi işlem yapılmadı. Tip IIA1 ÜD için üretroplasti yapıldı. Tip IIB ÜD için Bugbee elektrod ile fulgurasyon yapıldı. Bir hastada sol grade 3 vezikoüreteral reflü nedeniyle subüreterik enjeksiyon yapıldı. Ortalama izlem süresi 24 ay (7-34 ay) olarak hesaplandı. İzlemde hiçbir hastada alt üriner sistem disfonksiyonu saptanmadı.

Sonuç: ÜD klinik olarak nadir rastladığımız hastalıklardandır. Hastadan hastaya cerrahi tedavi ve klinik izlem kararı değişmektedir. 

Close