6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster With Presentation - 10

Intrauterine Ovarian Torsion Diagnosed in Infant Girls

Ş Emre*, SY Turan*, M Hüseyinov*, N Üstündağ**, S Kuruğoğlu***, M Eliçevik*, SNC Büyükünal*, H Emir*
*Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
**Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty Department of Pathology
***Istanbul University Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Radiology

Aim:  To present diagnosis, treatment and outcome of patients treated for intrauterine ovarian torsion (IOT)

Patients and method: The medical records of 22 patients with IOT between 2004-2014 were analyzed retrospectively. The presentation, serum AFP levels, treatment, histopathology and outcome was abstracted. The mean follow –up was 50 months (r: 6 months- 10 years)

Results: The patients were presented with a palpable abdominal mass (Mean age: 2,3 months, r: 3 days - 9 months). Twenty patients had prenatally diagnosed cystic mass. The postnatal ultrasonography findings were hyperechoic cyst (n: 22)(right: 13, left: 9), fluid-fluid level (n: 15) and, solid appereance (n: 5) and they were interpretted as IOT. The mean volume of cyst was 81 cm3 (r: 29-430). Serum AFP levels were evaluated in regard to age and, they were in normal range, except 1. The mean age at the operation was 3,9 months (r: 15 days -11 months). Laparoscopy revealed the presence of a cystic mass with a very thiny pedicule corresponding to ovarian vessels (n: 16) and a free floating cyst (n:6). The cyst content was aspirated with a 14 gauge intravenous canulla penetrated from the abdomen. The empty cyst was removed through the umbilicus. Hemorrhagic infarction and dsytrophic calcification without malignancy and viable ovarian tissue was noted at histopathology. Bleeding occured from the puncture side in 1 patient.

Conclusion: A palpable abdominal mass with hyperchoic cyst, fluid-fluid levels with variable solid appereance on ultrasonography in girls at newborn and infancy period were highly suggestive of torsed ovary. Presence of a prenatal diagnosis under these circumstances usually defines the diagnosis of intrauterine ovarian torsion and the patients can be treated by delayed laparoscopy. The laparsocopic findings consisting of a cyst with a thiny or autoamputated ovarian vessel supports the preoperative diagnosis. 

Doğum Öncesi Ve Yenidoğan Döneminde Tanı Konan Over Torsiyonu

Ş Emre*, SY Turan*, M Hüseyinov*, N Üstündağ**, S Kuruğoğlu***, M Eliçevik*, SNC Büyükünal*, H Emir*
*İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
**İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji AD
***İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji AD

Amaç: İntrauterin over torsiyonu (İOT) tanısıyla tedavi ettiğimiz olguların tanı, tedavi ve sonuçlarının sunulmasıdır.

Olgular ve Yöntem: 2004-2014 yılları arasındaki İOT tanılı olguların kayıtları geriye dönük incelendi. Başvuru, Serum AFP düzeyleri, tedavi yöntemi, histopatolojik incelemeler ve komplikasyonlar irdelendi. Ortalama takip zamanı 50 ay (6 ay-10 yıl) idi.

Sonuçlar: Olgular semptomsuz karın içi ele gelen kitle ile başvurdu.Ortalama başvuru yaşı :2,3 ay(3 gün-9 ay)idi. Yirmi olgu doğum öncesi dönemde, iki olgu ise doğum sonrası tanısı konulmuş kistik kitle ile başvurdu. Postnatal ultrasonografide (US) hiperekoik kistik yapı (n.22), sıvı-sıvı seviyesi (n:15) ve kist duvarında solid alanlar(n:5) görülen olgular İOT olarak yorumlandı. US'da ortalam kist hacmi 81 cm3 (29-430cm3) idi. Bir olguda yaşına göre AFP değri yüksek olup diğer olgularda normal sınırlardaydı.  Ortalama ameliyat yaşı 3,9 ay(15 gün-11 ay) idi. Tüm olgulara laparoskopik işlem yapıdı. Laparsokopide ince bir pedikülü olan kistik over (n:16) ya da karında serbest halde dolaşan pedikülünden kopmuş kist(n:6) görüldü.  Kist içeriği karın ön duvarından ilerletilen bir 14 G kanül ile aspire edilip boşalmış kist umbilikustan çıkarıldı. Tüm olguların histopatolojik incelemesinde hemrojik enfarkt ve distrofik kalsifikasyon izlendi. Malign ya da canlı doku görülmedi. Bir olguda kanül giriş alanından kanama oldu.

Sonuç: Ele gelen karın içi kitle ile başvuran kız bebeklerde US'da hiperekoik görünümlü kist, sıvı sıvı seviyelenmesi ve duvarda kalınlaşma görüldüğünde tanı yüksek olasılıkla İOT'dur. Bu bulgular prenatal tanı ile desteklennmiş ise bu olgulara İOT ön tanısıyla geciktirilmiş, elektif laparoskopik işlem uygulanabilir. Laproskopide ince bir pedikülü olan ya da otoampute over kaynaklı kist görülmesi pğerasyon öncesi tanıyı destekler.

                  

Close