6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 33

A RARE KIDNEY TUMOR IN CHILDREN: METANEPHRIC ADENOMA

A Tekin*, İ Yağmur*, S Tiryaki*, B Kumbaracı**, S Şen**, İ Ulman*, A Avanoğlu*
*Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
**Ege University Faculty of Medicine, Department of Pathology

Introduction: Metanephric adenoma is a very rare kidney tumor only with a rate of 0.2% of all adult renal epithelial tumors. Moreover, it is very uncommon in children. They are often detected incidentally. Due to the tumor has not any specific indicator in radiographic investigations preoperative diagnosis is not easy. We present a case of 4-year-old girl with a renal mass that cannot be diagnosed pre or intraoperatively.

Case: A 4-year-old girl, incidentally discovered with a 24x37 mm hyperechogenic and heterogenic renal tumor arising within the left kidney lower pole on ultrasound, was admitted in our hospital for surgery. A magnetic resonance (MR) scan showed a solid lesion, 3.4x3.0 cm in diameter, in the left kidney parenchyma. In addition, compared with adjacent renal parenchyma, the signal intensity of tumor was higher on T1-weighted, but lower on T2-weighted images. This image was not compatible with Wilms’ tumor. Due to complex imaging results frozen biopsy and open nephrectomy was planned in the same session if necessary. Total nephroureterectomy was performed because of frozen biopsy was reported as malignant epithelial tumor.

Conclusion: Pediatric urologists and pathologists should keep in mind metanephric adenoma as a rare entity of pediatric renal masses.

ÇOCUKLARDA ENDER GÖRÜLEN BİR BÖBREK TÜMÖRÜ: METANEFRİK ADENOM

A Tekin*, İ Yağmur*, S Tiryaki*, B Kumbaracı**, S Şen**, İ Ulman*, A Avanoğlu*
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı

Giriş: Metanefrik adenom (MA) erişkin böbrek tümörlerinin %0,2’sini oluşturan benign epitelyal karakterde bir tümördür. Çocukluk çağında oldukça nadir görülmektedir. Sıklıkla insidental olarak saptanırlar. Tanı koymada görüntüleme yöntemleri yetersiz kalmaktadır çünkü MA’un herhangi bir görüntüleme yöntemiyle tanı koyduracak özgün bir görünümü yoktur. Kliniğimizde preoperatif ve intraoperatif olarak tanı konulamamış böbrek tümörü olgusunu sunmayı amaçladık.

Olgu: Ultrasonografide insidental olarak sol böbrek alt polünden kaynaklanan 24x37mm hiperekojen, heterojen kitle saptanan olgu doktora başvuran 3,5 yaşında kız olgu kliniğimize başvurdu. Olgunun manyetik rezonans görüntülemesinde sol böbrek alt polünde solid karakterde T2 serilerinde böbrek parankimine göre hafif hipointens dairesel konfigürasyonda, boyutu 34x30 mm kortikal yerleşimli kitlesel lezyon saptandı. Görüntü Wilms’ Tümörü ile uyumlu bulunmadı. Olguya açık frozen biyopsi ve aynı seansta gerekirse nefrektomi planlandı. Frozen biyopsi sonucunun malign epitelyal tümör olarak bildirilmesi üzerine sol nefroüreterektomi uygulandı. Tümör histopatolojik olarak metanefrik adenoma olarak tanımlandı.

Sonuç: Metanefrik adenom, çocukluk çağı böbrek tümörleri ile uğraşan cerrah ve patologların akılda tutması gereken bir patolojidir.

Close