6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 10

URETERAL OBSTRUCTION AFTER ENDOSCOPIC TREATMENT OF VUR WITH POLYALCOHOL POLYACRYLATE COPOLYMER

A Tekin, İ Yağmur, S Tiryaki, ÜZ Dökümcü, Ü Çeltik, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology

Introduction:   Ureteral obstruction (UO) is a rare but severe complication of endoscopic vesicoureteral reflux treatment. Polyacrilate polyalcohol copolymer (PPC) is a new bulking agent with successful published results. But it recently came under scrutiny with some cases of UO. In this study, we reviewed our experience with PPC regarding UO.

Material and Method: Hospital records of patients with VUR who underwent subureteric injection with PPC in our institution between 2009 and 2014 were reviewed. Patient demographics, VUR grades, injected material volumes, injection techniques, success and development of UO were investigated.

Results: A total of 148 patient (84 girl, 64 boy) were included in the study. VUR was primary in 115 (78%) and secondary in 33 (22%) cases. Mean follow-up period was 25.9±18.7 months. Success rate was 90.8% with single injection and 95.0% in total. The mean injection volume was 0,64 ml. Mean injection volumes decreased significantly during the study period with the same success rates.

UO developed in 7/148 patients (4.7%) [8/218 ureters (3.7%)] with a mean age of 3.5±2.8, and mean injected volume of 0.71±0.28. Three cases had bladder dysfunction. Four had more than one site injections. The time to develop obstruction ranged from1 day to one year. Temporary JJ stenting relieved obstruction in three who are complication free at mean 21 months. One patient is still stented. The other 3 patients didn’t benefit from JJ stent therapy and treated with ureteroneocystostomy. Two of ureters were compatible with congenital ureterovesical junction obstruction.

Conclusion: Ureteral obstruction is a rare but serious complication of endoscopic treatment of VUR. The nature of the pathology is unclear and need to be investigated in details.

POLİAKRİLAT POLİALKOL KOPOLİMER İLE ENDOSKOPİK VUR TEDAVİSİ SONRASI ÜRETER OBSTRÜKSİYONU

A Tekin, İ Yağmur, S Tiryaki, ÜZ Dökümcü, Ü Çeltik, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD

Giriş ve Amaç: Üreter obstrüksiyonu (ÜO) endoskopik vezikoüreteral reflü (VÜR) tedavisinin az görülen ancak ciddi bir komplikasyonudur. Endoskopik VÜR tedavisinde kullanılan poliakrilat polialkol kopolimer (PPK, Vantris), son yıllarda iatrojenik ÜO açısından irdelenmeye başlanmıştır. Kliniğimizde PPK ile endoskopik VUR tedavisi uygulanmış olgular incelenerek, ÜO ve PPK ilişkisi ortaya konmaya çalışıldı.

Gereç ve Yöntem: 2009-2014 yılları arasında PPK ile endoskopik tedavi uygulanmış VÜR’ lü olgular geriye dönük incelendi. Hastalar demografik özellikler, VUR tipi ve derecesi, kullanılan materyal miktarı, enjeksiyon yöntemi, başarı ve ÜO gelişmesi açısından değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 148 olgunun (218 üreter) 64’ü erkek (%43) 84’ü kız (%57) idi. Reflü tipi 115 hastada primer (%78) 33 hastada sekonder (%22) idi. İzlem süresi ortalama 25,9±18,7 ay idi. Başarı oranı ilk enjeksiyonda %90,8 tekrarlayan enjeksiyonlarla %95,0 idi. Ortalama enjeksiyon hacmi 0,64 ml idi.  Kullanılan ortalama enjeksiyon hacmi yıllar içerisinde azalsa da başarı oranlarında anlamlı fark saptanmadı.

Üreter obstrüksiyonu gelişen 3 kız, 4 erkek toplam 7 olgunun (%4,7) yaş ortalaması 3,5±2,8 idi. Bu hastalarda ortalama enjeksiyon hacmi 0,71±0,32 ml/üreter idi. Bu olguların 3’ünde mesane fonksiyon bozukluğu mevcuttu. Olguların 4’ünde “Double HIT” yöntemi kullanılmış, üçünde klasik subüreterik teknik uygulanmıştı. İşlem sonrası obstrüksiyon gelişme süresi 1 gün ile 1 yıl arasındaydı. Olguların 3’ü geçici JJ stent tedavisinden yarar gördü, ortalama 21 aylık izlemde hidronefroz Gözlenmedi. JJ stent konulan bir olgunun tedavisi sürmektedir. Geçici JJ stent tedavisinden yarar görmeyen 3 olguya üreteroneosistostomi uygulandı. Bunların ikisinde operasyonda cerrahi sırasında obstrüktif ve reflüksif tipte megaüreter gözlendi. 

Sonuç: Endoskopik VUR tedavisi sonrası üreter obstrüksiyonu ender görülse de ciddi sonuçlar doğurabildiği için olgular yakından ve uzun süreli takip edilmelidir. Patolojinin doğası tam olarak ortaya konamamıştır ve ayrıntılı incelemeye muhtaçtır.

Close