6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 6

URODYNAMIC FOLLOW UP OF LIPOMYELOMENINGOCELE PATIENTS

A Tekin*, S Tiryaki*, İ Yağmur*, MS Arda**, İ Ulman*, A Avanoğlu*
*Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
**Ege University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery

Introduction: Lipomeningomyelocele (LM) is a unique group within spina bifida patients with less orthopedic disability and without neonatal emergency surgery. The major issue in the follow up is the development of tethered cord.  Urodynamics has an important role in the detection of urologic complications and tethered cord. Urodynamic characteristics of LM patients are presented.

Material and Methods: Hospital records of LM patients between 1994 and 2014 were reviewed retrospectively. Results were evaluated in terms of demographics, detrusor contractility, presence of dyssynergia and tethered cord release indication.

Results: A total of 71 patients (44 girls, 27 boys) were included. The mean age at first urodynamic study was 6.07±5.14 years. The mean age at LM surgery was 3.86±3.27 years. Forty four patients have neurogenic detrusor overactivity (NDO), 5 patients have underactive detrusor (UD), 7 patients have pure detrusor sphincter dyssynergia (DSD) at first urodynamic study. Normal urodynamic findings were documented in 14 cases. Only 11 cases underwent urodynamic study before LM operation. Three of these had normal detrusor but NDO developed after the surgery in two. Neurogenic detrusor overactivity developed in only 1/7 with normal postoperative urodynamic findings. Eighteen patients had tethered cord release surgery after documented alteration in urodynamic findings. Renal function remained stable in all patients except 2.

Conclusion: Urodynamic study is the essential investigation in planning surgical treatment and follow-up of patients with LM. Periodic follow-up including urodynamic study may help diagnosing tethered cord and prevent related complications.

LİPOMİYELOMENİNGOSELLİ OLGULARIN ÜRODİNAMİK TAKİBİ

A Tekin*, S Tiryaki*, İ Yağmur*, MS Arda**, İ Ulman*, A Avanoğlu*
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Amaç: Lipomiyelomeningosel (LM) spina bifidalı hastalar içerisinde ortopedik engellilik oranı düşük ve yenidoğan döneminde acil nöroşirürjikal girişim gerektirmeyen ayrı bir gruptur. Büyüme sırasında ortaya çıkabilen gergin omurilik sendromu bu hastaların izlemindeki en önemli konudur. Ürolojik komplikasyonların ve gergin omuriliğin tanısında ürodinami önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada ürodinamik olarak izlenen LM olgularının özellikleri sunulmuştur.

Gereç-Yöntem:  Lipomiyelomeningosel tanısı ile 1994-2014 yılları arasında ürodinami yapılmış olan hastaların kayıtları geriye dönük tarandı. Sonuçlar demografik özellikler, detrusor durumu ve dissinerji varlığı, gergin omurilik serbestleştirilmesi endikasyonu açısından değerlendirildi.

Sonuçlar: Toplam 71 olguya (44 kız, 27 erkek) LM tanısıyla ürodinami uygulandı. Ürodinamik incelemenin yapıldığı yaş ortalaması 6,07±5,14 yıl, LM nedeniyle yapılan ilk cerrahinin yaş ortalaması 3,86±3,27 yıl idi. İlk ürodinamide 44 olguda nörojenik detrusor aşırı aktivitesi (NDAA), 5 olguda arefleks detrusor, 7 olguda yalnız detrusor sfinkter dissinerjisi mevcuttu. Kloaka ekstrofisi olan bir olguda ilk ürodinami öncesi ileosistoplasti uygulandığı için detrusor değerlendirilemedi. Olguların 14’ünde normal ürodinamik bulgular saptandı. Yalnızca 11 olguya ilk cerrahi öncesi ürodinami uygulandı. Preoperatif ürodinamik değerlendirme yapılan olguların 3’ünde bulgular normal sınırlardaydı. Bu 3 olgunun 2’sinde ameliyat sonrası NDAA gelişti. Postoperatif en erken 3. aydaki ürodinamisi normal bulunan 7 olgunun 1’inde izlemde NDAA gelişti. Preoperatif NDAA olan 7 olgunun ve arefleks detrusoru olan 1 olgunun ürodinamik izleminde değişiklik olmadı. İzlem sırasında 18 olguda ürodinamik bulgularda değişiklik saptanması üzerine yapılan tetkiklerde gergin omurilik saptanarak kord serbestleştirilmesi uygulandı. İzlemimizdeki 71 hastadan 2’si dışında tümünde ortalama 71,1 aylık izlem süresince böbrek fonksiyonları stabil seyretti.

Sonuç: Lipomiyelomeningoselin cerrahi tedavisinin planlanmasında ve izleminde en önemli incelemelerden biri ürodinamidir. Puberte öncesinde izlemin belirli aralıklarla yapılması gergin omuriliğin erken saptanarak komplikasyon gelişimini önleyebilir. 

Close