6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 11

ENDOSCOPIC TREATMENT OF COMPLICATED HIGH GRADE VESICOURETERAL REFLUX IN INFANTS

A Tekin, ÜZ Dökümcü, İ Yağmur, S Tiryaki, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology

Introduction: In this study, the results of endoscopic treatment in infants with high grade vesicoureteral reflux (VUR) and febrile breakthrough urinary infections were evaluated. 

Material and methods: Hospital records of patients under 1 year of age with grade 4 and 5 VUR and febrile breakthrough urinary infections who underwent endoscopic treatment with polyacrylate polyalcohol copolymer between 2009 and 2014 were reviewed retrospectively. Results were evaluated in terms of demographics, success, and injected volume.

Results: A total of 21(4 girl, 17 boy) patients were included this study. The mean age was 4.14±1.98 months. Unilateral reflux were present in 9 cases and bilateral in 12. Thirty units of total 33 refluxing units were high grade (grade 4 and 5). All cases had primary reflux except two posterior urethral valve and one neurogenic bladder patient. %76 of patients had renal function loss which proven by DMSA scintigraphy.  Polyacrylate polyalcohol copolymer was used as the injection material (PPC). Success rate was 66.7% with single injection and 83.0% in total. One patient with preoperative renal failure, died due to hemodialysis complication. Nephrectomy performed another patient with preoperative dysplastic kidney in other clinic. Complications were not observed in any patients during a mean follow up of 25.2 months. Ureteroneocystostomy were performed for two cases who had failed treatment.

Conclusion: Endoscopic treatment in infants with high grade complicated vesicoureteral reflux (VUR) is an effective option.

BİR YAŞ ALTI KOMPLİKE OLMUŞ YÜKSEK DERECELİ VEZİKOÜRETERAL REFLÜ OLGULARINDA ENDOSKOPİK TEDAVİ

A Tekin, ÜZ Dökümcü, İ Yağmur, S Tiryaki, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD

Amaç: Koruyucu antibiyotik tedavisi altındayken ateşli üriner enfeksiyon geçirmeleri nedeniyle endoskopik tedavi uygulanmış 1 yaş altındaki yüksek dereceli vezikoüreteral reflü (VUR) olgularının tedavi sonuçları değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: 2009-2014 yılları arasında evre 4-5 VUR tanısı almış ve koruyucu antibiyotik kullanırken ateşli üriner enfeksiyon nedeniyle endoskopik tedavi uygulanmış 1 yaş altındaki olguların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Bulgular demografi, başarı ve kullanılan enjeksiyon materyali hacmi açısından değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 21 olguda (4 kız, 17 erkek) yaş ortalaması 4,14±1,98 ay idi. Olguların 9’unda tek taraflı, 12’sinde bilateral VUR mevcuttu. Toplam 33 reflülü üreterin 30 ünitesi yüksek dereceli reflü (evre 4-5) idi. Posterior üretral valv tanılı 2 olgu ve nörojenik mesaneli ve tek böbrekli bir olgu dışında tüm olgularda reflü primer idi. Olguların %76’sında DMSA böbrek sintigrafisi ile kanıtlanmış renal fonksiyon kaybı mevcuttu. Enjeksiyon materyali olarak poliakrilat polialkol kopolimer (PPK) kullanıldı. Kullanılan ortalama enjeksiyon hacmi 0,58±0,47 ml/üreter idi. Tek enjeksiyonla %66,7, tekrarlayan enjeksiyonlarla toplam %83 başarı sağlandı. Preoperatif böbrek fonksiyonu %6 olan bir olguya 1 yıl sonra dış merkezde nefrektomi uygulandığı öğrenildi. Kronik böbrek yetmezliği olan bir olgu hemodiyaliz komplikasyonu nedeniyle kaybedildi. Ortalama 25,2 aylık takip süresince hiçbir olguda komplikasyon görülmedi. Tedavisi başarısız olan 2 olguya (3 ünite) üreteroneosistostomi uygulandı.

Sonuç: Yüksek dereceli komplike VUR’lu 1 yaş altı olgularda PPK ile yapılan endoskopik reflü tedavisi etkinliği yüksek iyi bir seçenektir.

Close