6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Poster - 4

HIGH-FLOW PRIAPISM DUE TO PERINEAL TRAUMA: A 5-YEAR-OLD CASE REPORT

İ Yağmur*, S Tiryaki*, A Tekin*, C Çınar**, S Tamsel**, İ Ulman*, A Avanoğlu*
*Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology
**Ege University Faculty of Medicine, Department of Radiology

Aim: A case with high-flow priapism who has undergone two session superselective embolization (SE) is presented.

Case: A 5-year-old boy referred with a complaint of ongoing painless erection for four days. A week ago the patient had a history of falling on the hip from two meters high and his erection began at the third day of trauma. Pseudoephedrine therapy, local compression of the penis and cold applications had been performed in other clinic. The case referred our clinic because he did not benefit from this treatment.

Physical examination revealed erection of cavenous bodies which was painless on palpation. Laboratory tests (blood count, renal function and coagulation tests) were normal. Penile doppler ultrasonography (PDUS) revealed a hematoma of about 18x8x4 mm in the proximal part of the left corpora cavernosa, a traumatic laceration at the proximal part of the left cavernous artery, an extravasation into cavernous bodies and accompanying small pseudoaneurism. Angiography was performed by interventional radiology to patient who continued to have an erection. SE was performed to two defects at the proximal part of the left cavernous artery by using coils. Patient’s priapism did not resolve and PDUS after two days revealed that the arteriocavernosal fistula resumed. Other fistulas were seen in the proximal part of the left and right cavernous arteries at the second angiography. SE was performed with autologous clot for these fistulas. Erection resolved after this second aplication. No complications were seen and normal erections had been observed by his parents.

Discussion: Thirty cases of SE was reported in childhood, with a 80% success rate at the first and 97% at the second embolization.

Result: SE is an effective method in the treatment of high-flow priapism. The probability of success is high in the second embolization even in the case of an unsuccessful first session.

PERİNEAL TRAVMAYA BAĞLI YÜKSEK AKIMLI PRİAPİZM: 5 YAŞ OLGU SUNUMU

İ Yağmur*, S Tiryaki*, A Tekin*, C Çınar**, S Tamsel**, İ Ulman*, A Avanoğlu*
*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD
**Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

Amaç: Yüksek akımlı priapizm nedeni ile iki seans süperselektif embolizasyon (SE) uygulanan bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Beş yaşında erkek olgu dört gündür devam eden ağrısız ereksiyon şikayeti ile başvurdu. Bir hafta önce iki metrelik yükseklikten oturur tarzda yere düşme öyküsü olan olgunun, travmanın üçüncü gününde ereksiyonu başlamış. Başvurduğu merkezde psödoefedrin tedavisi, penise lokal kompresyon ve soğuk uygulaması yapılmış. Bu tedaviden fayda görmeyen olgu kliniğimize başvurdu. Muayenede, kavernöz cisimlerin palpasyon ile ağrılı olmayan ereksiyonu görüldü. Glans normal idi. Diğer muayene bulguları ve laboratuar testleri (kan sayımı, böbrek fonksiyonu ve koagülasyon testleri) normal idi. Penil doppler ultrasonografide; sol kavernöz cisim proksimal bölümü içinde yaklaşık 18x8x4 mm’lik hematom, sol kavernöz arterin proksimalinde travmatik laserasyon, kavernöz cisim içine ekztravazasyon ve eşlik eden küçük psödoanevrizma izlendi. Yüksek akımlı priapizm tanısı konulan olguda iki gün süreyle penil kompresyona ve soğuk uygulamaya devam edildi. Ereksiyonu gerilemeyen olguya girişimsel radyoloji tarafından anjiyografi yapıldı. Sol kavernozal arterin proksimalindeki iki adet defekt itilebilir tüylü koil kullanılarak SE uygulandı. Priapizmin gerilemediği olguda, iki gün sonra yapılan kontrol doppler ultrasonografide arteriyokavernözal fistül bulgularının devam ettiği bildirildi. Girişimsel radyoloji tarafından tekrarlanan anjiyografide sağ ve sol kavernöz arterin proksimalinde başka fistül odakları görüldü. Bu odaklara ise otolog pıhtı kullanılarak SE uygulandı. Ereksiyonun kaybolduğu görüldü. Takibinin 8. ayında olan olguda herhangi bir komplikasyon görülmedi ve ailesi tarafından normal ereksiyonlarının gözlendiği belirtildi.

Tartışma: Literetürde, çocuk yaş grubunda uygulanan 30 civarında SE olgusu bildirilmiştir. İlk seanstaki toplam başarı oranı %80 olup,  ikinci seans ile bu oran  % 97’ye çıkmaktadır. Re-embolizasyon uygulanan olgu sayısı sınırlı olup şimdiye kadar toplam altı olgu bildirilmiştir.

Sonuç: Yüksek akımlı priapizm tedavisinde SE etkin bir yöntemdir. İlk seansta başarı sağlanamayan olgularda ikinci seans ile başarı sağlanma ihtimali yüksektir.

Close