6. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 8

DOUBLE J STENTING AS A FIRST LINE TREATMENT IN INFANTS WITH PRIMARY OBSTRUCTIVE MEGAURETER

İ Yağmur, A Tekin, S Tiryaki, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege University Faculty of Medicine Department of Pediatric Surgery Division of Pediatric Urology

Aim: To evaluate the efficacy of double J stenting (DJS) as a first treatment option in infants with primary obstructive megaureter (POM).

Materials and Methods: Between 2001 and 2014, the medical records of 21 patients under one year of age who underwent DJS due to POM were reviewed retrospectively. Two cases lost to follow-up after stent removal were excluded.

Results: Of nineteen patients (23 ureteral units), two were girls, 17 were boys.  The megaureters were on the left in 13, on the right in two cases and bilateral in four. All patients underwent DJS at a mean age of 3,5±3,4 months (2 days - 12 months), with 3-4 Fr, 12-14 cm JJ stents. All stents were placed endoscopically except one case. The changes in the diameter of renal pelvis and ureter are presented in the table.  Indications for DJS in patients with megaureter were solitary kidney (n=2), decreased renal function (n=4), recurrent urinary infections (n=8) and severe hydronephrosis (n=5). Mean duration of stenting was 6,0±3,1 months (1-12 months). Mean lengths of follow-up in patients with and without documented resolution of hydroureteronephrosis were 43±41 months (7-144 months) and 9,8±3,6 months (8-15 months). Complications observed in 9/19 were recurrent urinary infections (n=6), calsification around stent (n=2), and stent migration (n=1). Hydroureteronephrosis significantly decreased in 13/19 (68%). Ureteroneocystostomy was performed in 6/19 (32%) unresponsive to DJS and developed urinary infections.

 

Resolution (n=13)

Non-resolution (n=6)

Before JJ stenting

After JJ stenting

Before JJ stenting

After JJ stenting

Renal pelvis AP diameter (mm)

23,0

6,7

11,8

14,6

Distal ureter diameter (mm)

13,7

2,8

12,3

15.1

Conclusion: Double J stenting may be an alternative to the early open surgery in the management of patients with POM under one year of age. Close follow up after this procedure is necessary because it is not free of complications.

TEDAVİ GEREKTİREN PRİMER OBSTRÜKTİF MEGAÜRETERLİ İNFANTLARDA İLK TERCİH JJ STENT OLABİLİR Mİ?

İ Yağmur, A Tekin, S Tiryaki, A Avanoğlu, İ Ulman
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD Çocuk Ürolojisi BD

Amaç: Primer obstrüktif megaüreterli (POM) infantların tedavisinde JJ stent   uygulamasının etkinliği değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem:  Kliniğimizde 2001 ile 2014 yılları arasında JJ stent yerleştirilen bir yaş altındaki POM’lu 21 olgunun kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Stent çıkarılması sonrası izlemden çıkan iki olgu çalışmaya alınmadı.

Bulgular:  Ondokuz olgunun (23 üreter) 2’si kız, 17’si erkekti. Megaüreterlerin 13’ü sol, ikisi sağ ve dördü bilateral yerleşimli idi. Olguların 14’ünde antenatal hidronefroz öyküsü vardı.  Tüm hastalara ortalama 3,5±3,4 aylık iken (2 gün - 12 ay) 3-4 Fr, 12-14 cm JJ stent yerleştirildi (7 olguda iki kez). Sistoskopun üretradan ilerletilemediği bilateral POM’lu bir olgu dışında bütün JJ stentler endoskopik olarak yerleştirildi. Stentleme sonrası renal pelvis ve üreter boyutlarındaki değişim aşağıdaki tabloda verilmiştir.  Megaüreterli hastalardaki girişim endikasyonları; 2 hastada soliter böbrek, 4 hastada düşük renal fonksiyon, 8 hastada tekrarlayan üriner enfeksiyon ve 5 hastada ağır hidronefroz idi. Ortalama stentli kalma süresi 6,0±3,1 ay (1-12 ay), izlem süresi rezolüsyon olmayanlarda 9,8±3,6 ay (8-15 ay), rezolüsyon olanlarda 43±41ay (7-144 ay) idi. 9/19 hastada komplikasyon (altısında semptomatik üriner enfeksiyon, ikisinde stentin taş ile kaplanması ve birisinde stent migrasyonu) görüldü. 13/19 hastada (%68) hidroüreteronefrozun anlamlı şekilde gerilediği görüldü. Gerileme olmayan ve takiplerinde üriner enfeksiyon gelişen 6/19 hastaya (%32) ise üreteroneosistostomi uygulandı.

 

Rezolüsyon olanlar (n=13)

Rezolüsyon olmayanlar (n=6)

JJ öncesi

JJ sonrası

JJ öncesi

JJ sonrası

Renal pelvis AP çap (mm)

23,0

6,7

11,8

14,6

Distal üreter çapı (mm)

13,7

2,8

12,3

15.1

 

Sonuç: Bir yaş altındaki primer obstrüktif megaüreterli olgularda JJ stent yerleştirilmesi erken cerrahiye alternatif olabilir. Ancak gelişebilecek komplikasyonlar nedeniyle bu hastalar dikkatle izlenmelidir.

Close