10. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation Short - 27

VOİDİNG DYSFUNCTION IN CHILDREN WITH HYPOSPADIAS REPAIR

C İsbir*, H Taşkınlar*, İ KILLI*, D Yünlüel*, A Delibaş**, A Naycı*
*Department of Pediatric Surgery Medical School of Mersin University
**Mersin University Medical Faculty, department of Pediatrics Nephrology

Introduction: Patients with hypospadias repair usually evaluated by urethral stenosis and fistula for voiding issues however, functional voiding dysfunctions are usually neglected. In this study, we aimed to evaluate dysfunctional voiding patterns of patients who underwent surgery for hypospadias. Material and Method: Patients who underwent surgery for hypospadias repair between January 2015 and January 2019 were classified as distal and proximal hypospadias. Patients whose surgical treatment were not completed and still had fistula and stricture were not included in the study. Patients whose surgical treatment completed via by primary and secondary surgery or fistula repair were included. Patients' ages, surgical operations were evaluated. Toronto Dysfunctional Urinary Symptom Scoring (DVSS) was applied to all patients. Patients who had a score of 9 and over were classified as dysfunctional voiding group. Results: There were 21 proximal and 21 distal hypospadias patients in the study. The mean age in distal hypospadias group was 6.9 ± 2.4 years and 8.6 ± 3.1 years in proximal hypospadias group. The mean number of operations in the distal hypospadias group was 1.28 ± 0.56 (min: 1, max: 3) and 1.57 ± 0.67 (min: 1, max: 4) in the proximal hypospadias group. 6 patients (28.5%) in the proximal hypospadias group and 4 patients (19%) in the distal hypospadias group were found to have a score of 9 and above. When the distribution of DVSS scores were assessed in the distal and proximal hypospadias groups, there was no statistically significance between two groups (p˃0.05). Similarly, there was no statistically significance between DVSS scores and the number of operations (p˃0.05). Result: There is no adequate literature about dysfunctional voiding pattern after hypospadias repair. We think postoperative follow up protocol after hypospadias surgery should cover bladder and bowel functional problems which may negative effects on voiding dynamics.

HİPOSPADİAS NEDENİ İLE AMELİYAT EDİLEN ÇOCUK HASTALARDA İŞEME DİSFONKSİYONU

C İsbir*, H Taşkınlar*, İ KILLI*, D Yünlüel*, A Delibaş**, A Naycı*
*Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
**Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları A.D., Çocuk Nefroloji B.D.

Giriş: Hipospadias nedeni ile ameliyat edilen hastalarda ameliyat sonrası işeme dinamiğinin değerlendirilmesinde darlık, fistül gibi anatomik sonuçlar üzerinde durulurken, işeme ile ilgili fonksiyonel değerlendirme genellikle göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada, hipospadias nedeni ile ameliyat ettiğimiz hastalarda, disfonksiyonel işeme paternini değerlendirmeyi amaçladık. Materyal ve Metod: Ocak 2015- Ocak 2019 yılları arasında hipospadias nedeni ile ameliyat edilen hastalar distal ve proksimal şeklinde sınıflandırıldı. Cerrahi süreci, aşamalı tedavi, fistül, darlık gibi nedenler ile devam eden hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Cerrahi süreci primer cerrahi ile tamamlananların yanında nüks, füstül gibi komplikasyonların onarımı ile tamamlanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşları, yapılan ameliyatları, ameliyat sayıları tespit edildi. Hastalara Toronto Disfonksiyonel İşeme Semptom Skorlaması (DVSS) uygulandı. Skorlama sonucu 9 ve üzeri olan hastalar disfonksiyonel işeme grubuna dahil edildi. Bulgular: Çalışmada yer alan ameliyat edilmiş hipospadias hastalarının 21’i proksimal, 21’i distal grubunda idi. Distal hipospadias grubunda yaş ortalaması 6,9±2.4 yıl iken, proksimal hipospadias grubunda 8,6±3.1 yıl idi. Distal hipospadias grubunda ortalama ameliyat sayısının 1.28±0.56 (min:1, maks:3) olduğu, proksimal hipospadias grubunda ortalama ameliyat sayısının 1.57±0.67 (min:1, maks:4) olduğu tespit edildi. Proksimal hipospadias grubunda 6 adet (%28.5), distal hipaspadias grubunda 4 adet (%19) hastanın DVSS değerinin 9 ve üzeri olduğu tespit edildi. Çalışmadaki hastaların DVSS değerlerinin, distal ve proksimal hipospadias gruplarındaki dağılımı incelendiğinde, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edildi (p˃0.05). Benzer şekilde hastaların DVSS değerleri ile geçirdikleri ameliyat sayıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edildi (p˃0.05). Sonuç: Literatürde hipospadias nedeni ile ameliyat olan hastalarda mesane dinamiklerinin nasıl etkilenebileceği ile ilgili bir bilgi birikiminin olmadığı görülmektedir. Hipospadiası olan hastaların ameliyat sonrası takibinde, işeme dinamiğini olumsuz yönde etkileyebilecek mesane ve barsak aktivitelerinin belirlediği fonksiyonel nedenlerin değerlendirilip, izlem protokolünde yer alması gerektiğini düşünmekteyiz.

Close