11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 23

Hidden causes of increased frequency of vesicoureteral reflux in patients with generalized joint hypermobility: Voiding dysfunction and constipation

S Sağ*, M Kalyoncu**
*University Of Health Sciences,Kanuni Education and Research Hospital,Department Of Pediatric Surgery,Trabzon
**Karadeniz Technical University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Rheumatology, Trabzon

Introduction: The relationship between vesicoureteral reflux (VUR) and generalized joint hypermobility (GJH) is known. Studies speculated that structural changes in refluxing ureter and valve due to abnormal collagen structure is the only reason of VUR. However, voiding dysfunction (VD) and constipation are also common in patients with GJH. We aimed to examine the relationship between VD, constipation and VUR in patients with GJH.

Patients and Method: A total of 224 children including 122 children with recurrent urinary tract infection (RUI) and 122 children as a control group were enrolled in a cross sectional study performed between April 2018, and April 2020. Control group was evaluated only for GJH. Patients with RUI were divided into two groups as groups with (Group 1), and without VUR (Group 2) and evaluated for the presence of VD and constipation.

Results: Patients with RUI and control subjects were matched in terms of age, and gender (p>0.05). The prevalence of GJH was statistically significantly higher in patients with RUI than the control group (p>0.001). The prevalence of GJH was significantly higher in Groups 1 and 2 than the control group (p>0.001, and p>0.001) without any significant difference between Groups 1 and 2 (p=0.36). VD and constipation were observed in significantly higher number of patients with GJH in Group 1 compared to Group 2 (p=0.01 and p=0.02, respectively).

Conclusion: Our findings confirmed that the prevalence of GJH in children with VUR is higher than in the general population. In addition, constipation and VD in children with GJH contribute to the increased frequency of VUR in these patients. We think that if voiding dysfunction and constipation can be prevented or treated early in patients with GJH, the frequency of VUR may be reduced in these patients.

Eklem hipermobilitesi olan hastalarda artan vezikoüreteral reflü sıklığının gizli nedenleri: İşeme disfonksiyonu ve kabızlık

S Sağ*, M Kalyoncu**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahi Bölümü,Trabzon
**Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakultesi, Çocuk Romatoloji Anabilim Dalı, Trabzon

Giriş: Vezikoüreteral reflü (VUR) ile jeneralize eklem hipermobilitesi (GJH) arasındaki ilişki bilinmektedir. Bu ilişkiyi gösteren çalışmalar reflü üreterindeki ve valv yapısındaki anormal kollajen içeriğinin GJH'lı hastalarda VUR sıklığını arttıran tek sebep olarak göstermektedir. Bununla birlikte, GJH'li hastalarda işeme disfonksiyonu (VD) ve kabızlık da yaygındır. Çalışmamızda, GJH'li hastalarda VD, kabızlık ve VUR arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

Gereç ve yöntem: Nisan 2018 ile Nisan 2020 arasında gerçekleştirilen kesitsel çalışmaya, 122 tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (TİE) olan ve kontrol grubu olarak 122 olmak üzere toplam 224 çocuk alındı. Kontrol grubu sadece GJH açısından değerlendirildi. TİE'si olan hastalar VUR olan (Grup 1) ve VUR olmayan (Grup 2) olarak iki gruba ayrıldı ve VD ve kabızlık varlığı açısından değerlendirildi.

Bulgular: Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan hastalar ve kontrol grubu yaş ve cinsiyet açısından eşleştirildi (p>0.05). TİE'li hastalarda GJH prevalansı kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p>0,001). GJH prevalansı Grup 1 ve 2'de kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksekti (p>0,001 ve p>0,001), Grup 1 ve 2 arasında anlamlı fark yoktu (p=0,36). Grup 1'de GJH'li hasta sayısında Grup 2'ye göre anlamlı olarak daha fazla VD ve kabızlık gözlendi ( p=0.01 ve p=0.02).

Sonuç: Bulgularımız, VUR'lu çocuklarda GJH prevalansının genel popülasyondan daha yüksek olduğunu doğruladı. Ek olarak, GJH'li çocuklarda kabızlık ve VD, bu hastalarda artan VUR sıklığına katkıda bulunur. GJH'li hastalarda işeme disfonksiyonu ve kabızlık önlenebilir veya erken tedavi edilebilirse bu hastalarda VUR sıklığının azaltılabileceğini düşünüyoruz.

Close