11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 18

Testicular tumors; evaluation of 23 cases

B Uysal*, G Demirtaş**, D Yayla**, S Tağcı**, B Karabulut**, HT Tiryaki**
*Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Surgery, Bilkent, Ankara
**Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Urology, Bilkent, Ankara

Aim: Testicular tumors are rare in childhood. Testis-sparing surgery is recommended for benign, high orchiectomy is recommended for malignant masses. The preoperative evaluation is important in determining the surgical intervention. In our study, we aimed to determine the important criteria for preoperative diagnosis of benign masses by comparing the preoperative and histopathological diagnosis with the surgical interventions in pediatric testicular masses.

Material&method: Twenty-three cases with testicular masses operated between 2011 and 2022 were retrospectively reviewed from hospital records. Twenty-three patients between the age of 1-18 years (median 13 years) 21 male and 2 of whom were followed up with DSD. Patients were evaluated by age, gender, side, surgical method, histopathology, AFP and bHCG levels.

Results: The group was composed of 48% prepubertal, 52% postpubertal patients. Left-sided mass was seen 57%. Histopathological diagnosis was mature teratoma in 17%, yolk sac tumor (YST) in 13%, mixed germ cell tumor (MGCT) in 22%, and ALL testis involvement in 13%. YST were seen in 30% of the prepubertal patients. MGCT were seen in 40% of the postpubertal patients. MGCT were 100% seen on the left and older than 16 years. All of the YST had elevated AFP level. Testis sparing surgery was performed in 50% of mature teratomas. Orchiectomy was performed in 83% of the patients. While 6 cases (26%) consisted of benign pathologies, 74% had malignant histopathology.

Conclusion: In our series, the majority of the cases operated for testicular tumor were malignant (74% ). Preoperative USG and tumor markers are guides for the selection of surgical intervention. However, in half of mature teratoma cases high orchiectomy was performed because the mass was too large and there was no testicular tissue to protect. The cases with DCD should be followed carefully because of the malignant degeneration.

Testis tümörü; 23 olgunun değerlendirmesi

B Uysal*, G Demirtaş**, D Yayla**, S Tağcı**, B Karabulut**, HT Tiryaki**
*Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Bölümü, Bilkent,Ankara
**Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, Bilkent, Ankara

Amaç: Testis tümörleri çocukluk yaş gurubunda nadir görülen tümörlerdir. Benign testis kitlelerinde testis koruyucu cerrahi, malign kitlelerde ise yüksek orşiektomi yapılması önerilir. Seçilecek cerrahi girişimin belirlenmesinde hastanın ameliyat öncesi değerlendirilmesi yol göstericidir. Çalışmamızda testis kitlesi nedeni ile opere edilen çocuk olgularda preoperatif tanı ile uygulanan cerrahi girişimler ve histopatolojik tanı karşılaştırılması yapılarak ameliyat öncesi benign kitle ön tanısı için önemli olan kriterlerin belirlenmesi amaçlandı.

Materyal metod: 2011-2022 yılları arasında opere edilen 23 testis kitleli olgu hastane kayıtlarından geriye doğru incelendi. Yaşları 1-18 (median 13 yaş) arasında 21 erkek, 2 CGB tanısı ile takipte olan olgulardı. 23 hasta yaş, cinsiyet, taraf, cerrahi yöntem, histopatoloji, AFP ve bHCG düzeyi ile değerlendirildi.

Bulgular: Prepubertal hastalar %48, postpubertal hastalar %52 oranda görüldü. Hastaların %57’sinde kitle sol testiste görüldü. Histopatolojik tanı olarak matur teratom %17, yolk sac tümör (YST) %13, mikst germ hücreli tümör %22, ALL testis tutulumu %13 oranda görüldü. Prepubertal hastaların %30’unda YST, postpubertal hastaların %40’ında mikst germ hücreli tümör görüldü. Mikst germ hücreli tümörlerin %100’ü sol tarafta ve %100’ü >16 yaş hastalarda görüldü. YST’lerin %100’ünde AFP düzeyi yüksek sonuçlandı. Matür teratomların %50’sine testis koruyucu cerrahi yapıldı. Hastaların %83’üne orşiektomi yapıldı. 6 olgu (%26) bening patolojilerden oluşurken, olguların %74’ü malign histolojiye sahipti.

Sonuç: Serimizde testis tümörü nedeni ile opere edilen olguların büyük çoğunluğu %74 malign karakterde olup preoperatif USG ve ve tümör markerları seçilecek cerrahi girişim için yönlendiricidir. Ancak yine de matür teratomlu olguların yarısında kitlenin çok büyük olması ve koruyacak testis dokusunun kalmaması nedeni ile yüksek orşiektomi gerçekleştirilmiştir. CGB tanısı ile takip edilen olgular gonadlarda gelişebilecek tümörler açısından ayrıca dikkatli izlenmelidir.

Close