11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 79

BILATERAL DUPLEX SYSTEM, RIGHT URETEROCELE, LEFT UVJ OBSTRUCTION, LEFT LOWER POL UPJ OBSTRUCTION

S Yener*, Z İlçe**
*Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Pediatric Urology Department
**Health Sciences University Umraniye Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Introduction

Duplex collecting system is common urinary system anomalies in childhood. It can be seen together with various other congenital anomalies of the urinary system. Here, we aimed to present a patient with bilateral duplex renal system anomaly, right ureterocele, left ureterovesical junction obstruction and left lower pole ureteropelvic junction obstruction.

Case

An 18-month-old girl has prenatal diagnoses of duplex collecting system, ureterocele and bilateral hydronephrosis. Postnatal ultrasonography revealed bilateral duplex collecting system, left ureterocele and bilateral hydroureteronephrosis. Vesicoureteral reflux was not observed in voiding cystoureterography. At 18 days old, cystoscopy, retrograde pyelography and right ureterocele incision were performed. In static kidney scintigraphy, the function of the right kidney was calculated as 44.5% and the left kidney as 55.5%. Dynamic kidney scintigraphy (left 59%, right 41%) showed a diuretic response in the right kidney, but no response to diuretics in the left kidney. In the MR urography, both ureters in the left kidney were observed separately up to the distal, while the entrance of the lower pole ureter into the bladder could not be clearly visualized. In the right kidney, the lower and upper pole ureters drain separately into the bladder (complete right duplex system, ureterocele). In the cystoscopy performed at the age of 14 months, both right ureteral orifices were retrograde catheterized, while the left single orifice could not be catheterized. Thereupon, antegrade imaging was performed by attaching peropeative nephrostomy to the lower and upper poles to clarify the anatomy of the left dilated lower and upper pole pelvicalyceal system. Transition of the left lower pole pelvicalyceal system to the bladder was not observed. Drainage of the left upper pelvicalyceal system into the bladder with a dilated tortuous ureter was observed. Left ureteroneocystostomy (incomplete left duplex system) was performed dueto left ureterovesical junction obstruction. The patient, who was followed up with lower pelvicalyceal system nephrostomy postoperatively, underwent laparascopic pyeloplasty when he was sixteen months old because of left lower pole ureteropelvic junction obstruction.

Conclusion

It should be kept in mind that there may be other urinary system anomalies associated the duplex renal collecting system anomaly. Revealing the anatomy is important in determining the treatment algorithm of these patients.

BİLATERAL ÇİFT SİSTEM, SAĞ ÜRETEROSEL, SOL UVJ DARLIĞI, SOL ALT POL UPJ DARLIĞI

S Yener*, Z İlçe**
*Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ürolojisi Kliniği
**Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi,Çocuk Cerrahisi Kliniği

Giriş

Çift toplayıcı sistem çocukluk çağında sık görülen üriner sistem anomalileridir. Üriner sistemin çeşitli başka konjenital anomalileri ile birlikte görülebilmektedir. Burada bilateral çift sistem anomalisi ile beraber sağ üreterosel, sol üreterovesikal bileşke darlığı ve sol alt pol üreteropelvik bileşke darlığı olan hastanın sunulması amaçlanmıştır.

Olgu

On sekiz aylık kız hastanın, prenatal çift toplayıcı sistem, üreterosel ve bilateral hidronefroz tanıları mevcuttur. Postnatal üriner sistem ultrasonografisinde bilateral çift toplayıcı sistem, solda üreterosel ve bilateral hidroüreteronefroz saptanmıştır. İşeme sistoüreterografisinde vezikoüreteral reflü izlenmemiştir. Onsekiz günlükken sistoskopi, retrograd pyelografi ve sağ üreterosel insizyonu yapılmıştır. Statik böbrek sintigrafisinde sağ böbreğin fonksiyonu % 44.5, sol böbreğin % 55.5 olarak hesaplanmıştır. Dinamik böbrek sintigrafisinde (sol %59, sağ %41-solda hidronefroza sekonder suprarenal fonksiyon) sağ böbrekte diüretik yanıtı mevcut iken sol böbrekte diüretiğe yanıt alınamamıştır. Çekilen MR ürografisinde, sol böbrekte her iki üreter distale kadar ayrı ayrı izlenirken alt pol üreterinin mesaneye girimi net olarak görüntülenememiştir. Sağ böbrekte ise alt ve üst pol üreteri mesaneye ayrı ayrı drene olmaktadır (komplet sağ çift sistem+üreterosel). On dört aylıkken yapılan sistoskopide, sağ her iki üreter orifisi retrograde kateterize edilmişken, soldaki tek orifis kateterize edilememiştir. Bunun üzerine sol dilate alt ve üst pol pelvikalisyel sistemin anatomisini netleştirmek için alt ve üst pole peropetatif nefrostomi takılarak antegrade görüntüleme yapılmıştır. Sol alt pol pelvikalisyel sistemin mesaneye geçişi izlenmemiştir. Sol üst pelvikalisiyel sistemin dilate tortiyoz bir üreter ile mesaneye drenajı görülmüştür. Sol üreterovesikal bileşke darlığı nedeniyle sol üreteroneosistostomi (inkomplet sol çift sistem ) yapılmıştır. Ameliyat sonrası alt pelvikalisiyel sistem nefrostomisi ile takip edilen hastaya, on altı aylık iken ise sol alt pol üreteropelvik bileşke darlığı nedeni ile laparaskopik pyeloplasti yapılmıştır.

Sonuç

Çift toplayıcı sistem anomalisine eşlik eden diğer üriner sistem anomalileri olabileceği akılda tutulmalıdır. Anatominin ortaya konulması bu hastaların tedavi algoritmasının belirlenmesinde önem taşımaktadır.

Close