11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 31

Frequency of enuresis nocturna and accompanying factors in primary school children in Balikesir (Turkiye) city center

AH Şahin*, H Şahin**
*Department of Pediatric Surgery, Faculty of Medicine Balıkesir Üniversity, Balıkesir, Turkey
**Ege University

Background: Enuresis Nocturna (EN) is a common problem in children and stresses the child and family. The aim of the study is to determine the frequency of EN in primary school children in Balikesir city center and to investigate the demographic data, sociocultural levels and accompanying factors of enuretic children. The research data were collected from the parents of primary school age children schools in Balikesir city center, which were allowed by the Provincial Directorate of National Education. Number of children (research universe) is 12,027. When multi-stage stratified-cluster sampling, which is one of the probabilistic sampling methods, is performed, it is aimed to reach 373 student families from 5 primary schools.

Results: The frequency of EN in primary school children in Balikesir is 18% (n:468). When the enuretic and non-enuretic students were compared according to the frequency of some variables; Sacral hair, encopresis, urinary incontinence, running to the toilet suddenly, and the presence of EN in the parents were significantly higher in children with enuretics.

Conclusion: Physicians, teachers and families should keep in mind that EN is a complaint. This problem may disappear with the maturation of the child over time, or it may be the first symptom of an organic problem. According to the detailed anamnesis and the answers to the questions that have a purpose, it should be understood which type of problem should be addressed, and it should be kept in mind that in the presence of daytime findings, it is necessary to apply for further examinations.

Balıkesir (Türkiye) il merkezindeki ilkokul çocuklarında enürezis nokturna sıklığı ve eşlik eden faktörler

AH Şahin*, H Şahin**
*Balıkesir Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ABD
**Ege Üniversitesi

Giriş: Enürezis Nokturna (EN) çocuklarda sık görülen bir sorundur ve çocuğu ve aileyi strese sokar. Bu çalışmanın amacı, Balıkesir il merkezindeki ilkokul çocuklarında EN sıklığını belirlemek ve enüretik çocukların demografik verilerini, sosyokültürel düzeylerini ve eşlik eden faktörlerini araştırmaktır. Araştırma verileri Balıkesir il merkezinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün izin verdiği ilköğretim çağındaki çocuk okullarının velilerinden toplanmıştır. Çocuk sayısı (araştırma evreni) 12.027'dir. Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden çok aşamalı tabakalı küme örneklemesi yapıldığında 5 ilköğretim okulundan 373 öğrenci ailesine ulaşılması hedeflenmektedir.

Bulgular: Balıkesir ilinde ilkokul çocuklarında EN sıklığı %18'dir (n:468). Enüretik ve enüretik olmayan öğrenciler bazı değişkenlerin sıklığına göre karşılaştırıldığında; Enüretikli çocuklarda sakral kıllanma, enkoprezis, üriner inkontinans, aniden tuvalete koşma ve ebeveynlerde EN varlığı anlamlı olarak daha yüksekti.

Sonuç: Hekimler, öğretmenler ve aileler EN'nin bir şikayet olduğunu unutmamalıdır. Bu sorun çocuğun zamanla olgunlaşmasıyla ortadan kalkabileceği gibi organik bir sorunun ilk belirtisi de olabilir. Ayrıntılı anamnez ve amacı olan soruların cevaplarına göre hangi problemin ele alınması gerektiği anlaşılmalı ve gündüz bulgularının varlığında ileri başvuru yapılması gerektiği akılda tutulmalıdır.

Close