11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 65

Optimal Duration between Single-Phase CT and X-Ray in Visualization of the Collecting System in Trauma Patients

B Karbuzoğlu, B Toker Kurtmen, S Tiryaki
Tepecik Research and Trainnig Hospital Pediatric Surgery Clinic

Aim: A 3-phase Computed Tomography (CT) is required to visualize post-traumatic urinary tract injuries in children. An X-ray following single-phase CT is performed to evaluate urinary tract to reduce the radiation exposure in our clinic. The aim of this study was to reveal the optimal duration between CT and X-ray in visualization of the collecting system.

Methods: Pediatric trauma patients who admitted to our hospital (between 2021 and 2022) and underwent CT were analyzed. CT and X-ray images were evaluated and the time between two modalities was calculated. The success of X-ray in visualizing bilateral renal pelvises, ureters and bladder was evaluated.

Results: 72.6% of 190 patients were male. Patients’ median age was 9 years (2 months - 17.9 years), 89% of them had blunt trauma. The median time of the X-rays after CT was 60 minutes (7-775). The median time of the X-rays was 40 minutes (11-210) in which the entire collecting system was visualized (37.9%). Age (p=0.722), gender (p=0.203) and type of trauma (p=0.796) had no effect on success. Duration was significantly longer in unsuccessful images (73-minutes) than the successful ones (p<0.001). When the patients were grouped according to duration, the success of X-ray was 65% in the 30-minute and shorter durations, 53% in the 30-60 and 19% in the 60 and longer (p<0.001). There was no difference between these groups in terms of age (p=0.891), gender (p=0.131), and type of trauma (p=0.984).

Conclusion: CT is often required in the diagnostic approach after trauma. Urinary tract injuries are rare and mostly cannot be evaluated in single-phase imaging. Our study showed better visualization of the urinary tract when the duration between CT and X-ray is shorter than 1 hour.

Travma Hastalarında Tek Fazlı Bilgisayarlı Tomografi ve Direkt Batın Grafisi Arasındaki Sürenin, Toplayıcı Sistem Görüntüleme Başarısı ile İlişkisi

B Karbuzoğlu, B Toker Kurtmen, S Tiryaki
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Çocuklarda travma sonrası toplayıcı sistem yaralanmaları nadir görülmekte olup, toplayıcı sistemin görüntülenmesi için 3 fazlı Bilgisayarlı Tomografi’ye (BT) ihtiyaç duyulmaktadır. Kliniğimizde, radyasyon yükünü düşürmek için, tek fazlı kontrastlı BT sonrası direkt grafi ile toplayıcı sistem değerlendirilmektedir. Çalışmamızda BT ile direkt grafi çekimi arasında geçen süre ile toplayıcı sistemin görüntülenme başarısı arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.

Yöntem: 2021-2022 yılları arasında kliniğimize acil servis yolu ile başvuran BT çekilen travma hastaları retrospektif olarak incelendi. BT ve direkt grafi görüntüleri değerlendirildi ve iki işlem arasında geçen süre hesaplandı. Direkt grafinin bilateral renal pelvis, üreterler ve mesaneyi görüntüleyebilme başarısı incelendi.

Bulgular: Toplam 190 hastanın %72,6’sı erkekti. Ortanca yaşları 9 yaş (2 ay - 17,9y) olarak saptanan hastaların, %89’u künt travma sonucu başvurmuştu. Hastaların direkt grafileri, BT sonrası ortanca çekilme süresi 60. dakika (7-775), tüm toplayıcı sistemin görüntülenebildiği direkt grafilerin (%37,9) ortanca çekilme süresi 40. dakika (11-210) olarak saptandı. Yaş (p=0,722), cinsiyet (p=0,203) ve travma şeklinin (p=0,796) direkt grafi başarısına etkisi saptanmadı. Başarısız direkt grafilerin çekim süreleri (73dk) başarılı olanlara göre istatistiksel anlamlı olarak daha geç bulundu (p<0,001). Hastalar çekim sürelerine göre gruplandırıldığında 30 dk ve öncesi çekimlerde direkt grafi başarısı %65, 30-60 dk ve arası çekimlerde %53, 60 dk ve sonrası çekimlerde ise %19 olarak saptandı (p<0.001). Gruplar arasında yaş (p=0,891), cinsiyet (p=0,131) ve travma şekli (p=0,984) açısından fark saptanmadı.

Sonuç: Çocuklarda travma sonrası tanısal yaklaşımda çoğunlukla BT gerekmektedir. Toplayıcı sistem yaralanmaları nadir görülmekte olup, tek fazlı çekimlerle tanı konamayabilir. Çalışmamızda toplayıcı sistemin görüntülenebilmesi için direkt grafinin ilk bir saat içinde çekilmesi gerektiği gösterilmiştir.

Close