11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 68

The Role of Dynamic Renal Scintigraphy in Detection of Vesicoureteral Reflux

M Sarıkaya*, H Önner**, F Özcan Sıkı***, F Yılmaz**, G Kara Gedik**, İ Çiftçi***
*Selcuk University, Meram Medical Faculty, Department of Pediatric Surgery, Konya-Turkey
**Selcuk University Medical Faculty, Department of Nüclear Medicine, Konya
***Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

AimVesicoureteral reflux(VUR) is the most common urological anomaly in children.Although voiding cystourethrography(VCUG) is accepted as the reference standard for the diagnosis of VUR,it is an invasive method.Therefore, alternative imaging methods are sought for the diagnosis of VUR.This study aims to evaluate the role of dynamic renal scintigraphy(DRS) in recognizing VUR in patients detected with VUR by VCUG.MethodsThe data of all pediatric patients who underwent both VCUG and DRS[technetium-99m diethylenetriamine pentaacetic acid(Tc99mDTPA)or technetium99m mercaptoacetyltriglycine dynamic renal scintigraphy(Tc99m MAG3)] in our hospital between 2013and2022 were retrospectively reviewed.Tc99m MAG3 was used in infants and Tc99mDTPA radiopharmaceutical in children over one year old.According to VCUG findings,VUR grades were grouped as gradeI-II-III low-grade VUR and IV-V high-grade VUR.The role of DRS in detecting VUR in both low and high VUR grade groups was evaluated.Patients with bilateral VUR were evaluated separately for both renal units.ResultsA total of 56 patients(and69 renal units),23 girls(%41.1),and 33 boys(%68.9) were included in this study.The median value of the time elapsed between DRS and VCUG examinations was nine days.According to VCUG,VUR was grade I in five renal units,grade II in 19 renal units,grade III in six renal units,grade IV in six renal units,and grade V in 33 renal units.DRS detected VUR in two of 30 renal units(%6.7) in the low VUR grade group.On the other hand,VUR was observed with DRS in 27 of 39 renal units(%69.2) in the high VUR grade group.ConclusionAlthough DRS showed very low sensitivity in recognizing lowgrade VUR,its performance for detecting high-grade VUR is relatively better.However,standardized DRS for the diagnosis of VUR can't be recommended as an alternative to VCUG in the diagnosis of VUR due to the lack of an accurate and complete voiding phase.

Vezikoüreteral Reflü Tespitinde Dinamik Renal Sintigrafinin Rolü

M Sarıkaya*, H Önner**, F Özcan Sıkı***, F Yılmaz**, G Kara Gedik**, İ Çiftçi***
*Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya
**Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Konya
***Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Vezikoüreteral reflü (VUR) çocuklarda en sık görülen ürolojik anomalidir. Voiding sistoüretrografi (VCUG) VUR tanısında referans standart olarak kabul edilse de invaziv bir yöntemdir. Bu nedenle VUR tanısı için alternatif görüntüleme yöntemleri aranmaktadır. Bu çalışma, VCUG ile VUR saptanan hastalarda dinamik renal sintigrafinin (DRS) VUR'u tanımadaki rolünü değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntem

Hastanemizde 2013-2022 yılları arasında hem VCUG hem de DRS [teknesyum-99m dietilentriamin pentaasetik asit (Tc-99m DTPA) veya teknetyum-99m merkaptoasetiltriglisin dinamik böbrek sintigrafisi (Tc-99m MAG-3)] yapılan tüm pediatrik hastaların verileri geriye dönük olarak gözden geçirildi. Bebeklerde Tc-99m MAG-3 ve bir yaş üzeri çocuklarda Tc-99m DTPA radyofarmasötiği kullanılmıştır. VCUG bulgularına göre VUR dereceleri, derece I-II-III düşük dereceli VUR ve IV-V yüksek dereceli VUR olarak gruplandırıldı. Hem düşük hem de yüksek VUR dereceli gruplarda DRS'nin VUR'u saptamadaki rolü değerlendirildi. Bilateral VUR'lu hastalar her iki renal ünite için ayrı ayrı değerlendirildi.

Bulgular

Bu çalışmaya toplam 56 hasta (69 renal ünite), 23 kız (%41.1) ve 33 erkek (%68.9) dahil edildi. DRS ve VCUG muayeneleri arasında geçen sürenin medyan değeri dokuz gündü. VCUG'a göre VUR, beş böbrek ünitesinde grade I, 19 böbrek ünitesinde grade II, altı böbrek ünitesinde grade III, altı böbrek ünitesinde grade IV ve 33 böbrek ünitesinde grade V idi. DRS, düşük VUR dereceli grupta 30 renal ünitenin ikisinde (%6.7) VUR tespit etti. Yüksek VUR dereceli grupta ise 39 renal ünitenin 27'sinde (%69.2) DRS ile VUR gözlendi.

Sonuç

DRS, düşük dereceli VUR'u tanımada çok düşük hassasiyet göstermesine rağmen, yüksek dereceli VUR'u algılama performansı nispeten daha iyidir. Ancak VUR tanısında standardize edilmiş DRS, doğru ve tam bir işeme fazının olmaması nedeniyle VUR tanısında VCUG'a alternatif olarak önerilemez.

Close