11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 21

COMPARİSON OF COST - EFFECTIVENESS OF TWO DIFFERENT URETERAL LITHOTRIPSY METHODS

M Sarıkaya, F Özcan Sıkı, M Gündüz, T Sekmenli, İ Çiftçi
Selcuk University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

AIM

We aimed to evaluate endoscopic treatment results of ureter stones by holmium YAG laser lithotripter and electrokinetic lithotripter in children.


METHODS

The data of pediatric patients who were treated for ureteral stones with holmium YAG laser lithotripter or electrokinetic lithotripter in our hospital between November 2011 and February 2022 were retrospectively analyzed. The demographic data; initial symptoms, age, sex, stone size, preoperative renal pelvis diameter, use of JJ stent, and costs were recorded.


RESULTS

A total of 97 patients, 46 girls (%47.4) and 51 boys (%52.6) were included in this study. In patients treated with holmium YAG laser lithotripter total of 48 ureteroscopic procedures were performed on 20 female and 18 male children, 16 had right, 21 had left and 1 of them had bilateral ureteral stones with a mean age of 7.5 years, and the mean stone diameter of 7.3 mm. Preoperative mean pelvis renal diameter was 13.3 mm. JJ stent was used in 13 patients. The mean stone-free session was 1.3. The average cost per patient was found to be 423.5 dollars. In the electrokinetic lithotripter group total of 79 ureteroscopic procedures were performed on 31 female and 28 male children with a mean age of 6.6 years 28 had right, 27 had left and 4 of them had bilateral ureteral stones with mean stone diameter of 7.7 mm. Preoperative mean pelvis renal diameter was 10.9 mm. JJ stent was used in 23 patients. The mean stone-free session was 1.4. The average cost per patient was found to be 166.5 dollars. No significant complications were observed in both groups, except for hematuria and infection.


CONCLUSIONS

Although there was no significant difference in stone-free sessions and complications in both methods, electrokinetic lithotripter was found cost-effective compared to holmium YAG laser lithotripter.

İki farklı üreter litotripsi yönteminin maliyet ve etkinliklerinin karşılaştırılması

M Sarıkaya, F Özcan Sıkı, M Gündüz, T Sekmenli, İ Çiftçi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Amaç

Çocuklarda üreter taşlarının holmium YAG lazer litotriptör ve elektrokinetik litotriptör ile endoskopik tedavi sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem

Kasım 2011-Şubat 2022 tarihleri ​​arasında hastanemizde üreter taşı nedeniyle holmium YAG lazer litotriptör veya elektrokinetik litotriptör ile tedavi edilen çocuk hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler; başlangıç ​​semptomları, yaş, cinsiyet, taş boyutu, ameliyat öncesi renal pelvis çapı, JJ stent kullanımı ve maliyetler kaydedildi.

Bulgular

Bu çalışmaya 46'sı kız (%47.4) ve 51'i erkek (%52.6) olmak üzere toplam 97 hasta dahil edildi. Holmium YAG lazer litotriptör ile tedavi edilen hastalarda yaş ortalaması 7.5 olan 20 kız, 18 erkek olmak üzere 16'sı sağ, 21'i sol ve 1'i bilateral üreter taşı olan toplam 48 üreteroskopik işlem uygulandı ve ortalama taş boyutu 7,3 mm çapında idi. Ameliyat öncesi ortalama pelvis böbrek çapı 13.3 mm idi. 13 hastada JJ stent kullanıldı. Ortalama taşsızlık seans 1.3 idi. Hasta başına ortalama maliyet 423,5 dolar olarak bulundu. Elektrokinetik litotriptör grubunda ortalama 6.6 yıl olan 31 kız ve 28 erkek çocuğa 28'i sağ, 27'si sol ve 4'ü bilateral üreter taşı olan ve ortalama taş çapı 7.7 mm olan toplam 79 üreteroskopik işlem uygulandı. Ameliyat öncesi ortalama pelvis böbrek çapı 10.9 mm idi. 23 hastada JJ stent kullanıldı. Ortalama taşsız seans 1.4 idi. Hasta başına ortalama maliyet 166.5 dolar olarak bulundu. Her iki grupta da hematüri ve enfeksiyon dışında belirgin komplikasyon gözlenmedi.

Sonuçlar

Her iki yöntemde de taşsız seanslar ve komplikasyonlar açısından anlamlı fark olmamasına rağmen elektrokinetik litotriptör holmium YAG lazer litotriptöre göre maliyet etkin bulunmuştur.

Close