11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 19

Bladder Exstrophy Repair Experiences; Evaluation of 56 cases

S Tağcı, G Demirtaş, D Yayla, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara City Hospital, Children Hospital, Department of Pediatric Urology, Bilkent, Ankara

Introduction: There are different approaches in the surgical treatment of patients with bladder exstrophy.Staged repair without osteotomy is the preferred surgical approach in our clinic.In this study, we aimed to evaluate our patients who underwent bladder exstrophy repair without osteotomy and to determine whether they are continent, upper urinary system functions and complication rates.

Material and Method: The data of 56 patients who applied to our clinic due to bladder exstrophy between 2010-2022 were analyzed retrospectively. The gender of the patients, the age of the operation, the surgical interventions, the complications detected, whether they were continent or not, and their upper urinary system functions were recorded

Results: The data of the 50 patients with a diagnosis of classical bladder exstrophy were evaluated and included in the study. Nine of these patients were female and 41 were male. Mean follow-up period was determined as 70.8 months. Bladder closure in 13 of 50 patients, bladder closure + bladder neck repair + epispadias repair in 29 patients , and augmentation was performed for 8 patients .augmentation was recommended for 5 patients in the follow-up, but patients did not accept. Skin dehiscense occured in 2 patient and primary suture was performed for them . Three patients were re-operated for bladder dehiscence. During the follow-ups, cystolithotripsy was performed in 3 patients,csytolitotomy was performed in 2 patients .Bladder dehissence developed in 1 patient after csytolitotomy and he was operated.Twenty-one (42%) of 50 patients were found to be continent.

Conclusıon: In our study, it was found to be compatible with the literature in terms of continence, bladder dehiscence rate, and preservation of upper urinary system functions, which are important in patients with bladder exstrophy that we performed without osteotomy.Although there are strong advocates of bladder exstrophy repair, we recommend repair without osteotomy as an easy-to-apply and low-complication approach

Mesane Ekstrofisi Onarım Deneyimlerimiz; 56 olgunun değerlendirilmesi

S Tağcı, G Demirtaş, D Yayla, B Karabulut, HT Tiryaki
Ankara Şehir Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Çocuk Üroloji Kliniği, Bilkent, Ankara

Giriş:

Mesane ekstrofisi olan hastaların cerrahi tedavilerinde farklı yaklaşımlar mevcuttur. Kliniğimizde osteotomi yapılmadan aşamalı onarım tercih edilen cerrahi yaklaşımdır. Bu çalışmamızda osteotomi yapılmadan mesane ekstrofisi onarımı yaptığımız hastalarımızı değerlendirerek kontinan olup olmadıklarını, üst üriner sistem fonksiyonlarını ve komplikasyon oranlarını belirlemek amaclanmıştır.

Materyal-metod: 2010-2022 yılları arasında mesane ekstrofisi nedeniyle kliniğimize başvuran 56 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların cinsiyeti, operasyonun yaşı, yapılan cerrahi girişimler, saptanan komplikasyonlar, kontinan olup olmadığı ve üst üriner sistem fonksiyonları kaydedildi.

Bulgular: Klasik mesane ekstrofisi tanısı alan 50 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların 9'u kadın, 41'i erkekti. Ortalama takip süresi 70.8 ay olarak belirlendi.50 hastanın 13'üne primer mesane kapatılması, 29'una mesane kapatılması + mesane boynu onarımı + epispadias onarımı ve 8 hastaya augmentasyon yapıldı. Takipte 5 hastamıza augmentasyon önerildi ancak hastalar kabul etmedi.2 hastamızda sadece ciltte dehisens gelişti ve primer onarıldı. 3 hastamızda mesanede dehisens gelişmesi nedeniyle tekrar opere edildi. Takiplerde mesane taşı nedeniyle 3 hastaya sistolitotripsi ,2 hastaya sistolitotomi operasyonu yapıldı. Sistolitotomi yapılan hastalardan birinde mesanede dehisens gelişti ve opere edildi.50 hastanın 21 inin (%42) kontinan olduğu görüldü.

Sonuç:

Çalışmamızda osteotomi uygulanmadan yaptığımız mesane ekstrofisi olan hastalarda önemli olan kontinans, mesane dehisens oranı ve üst üriner sistem fonksiyonlarının korunması açısından literatürle uyumlu bulundu. Mesane ekstrofisi onarımının güçlü savunucuları olsada osteotomisiz onarımı uygulanması kolay, komplikasyonu az bir yaklaşım olarak önermekteyiz.

Close