11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 73

A rare complication of vesicoamniotic shunt dislodgement in a newborn with fetal obstructive uropathy; Mesenteric mass protruding from abdominal wall defect

B Türedi Sezer*, MU Yılmaz*, F Çelik**, ME Balkan*, N Kılıç*
*Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, Division of Pediatric Urology
**Bursa Uludag University, Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery

Introduction: Posterior urethral valv (PUV) is the most frequently seen congenital obstructive uropathy in male neonates with antenatal hydronephrosis. Although it is not widely performed today, vesicoamniotic shunt placement is the most common antenatal intervention in suitable patients for decompression of upperurinary tracts and also providing lung development. We aim to present a rare complication of antenatal vesicoamniotic shunt (VAS) dislodgement in a male neonate with antenatal bilateral hydroureteronephrosis.

Case: Thirty three weeks-old male neonate who has been followed for antenatal bilateral hydronephrosis and olygohydramniosis, delivered by an urgent cesarean section at 33 weeks due to anhydramniosis. He had a history of vesicoamniotic shunt placement at 27th week of gestation for prenatal diagnosis of obstructive uropathy. Shunt was found outside on the back of the baby at delivery. And also a protruding tubular abdominal mass was detected after birth and urgent laparotomy was performed. The mass which was likely originated from colonic mesenteric tissue, protruding from the abdominal wall defect due to antenatal dislocation of the shunt was excised and sent for pathologic examination. There are no intraoperative or postoperative complications.

Conclusion: Vesicoamniotic shunt placement is preferred to protect upper urinary tract from effects of bladder outlet obstruction and support respiratory development. The method has some probable maternal and fetal complications. Although it is very rare, it should be kept in mind that abdominal organ prolapse can be seen with antental dislocation of the vesicoamniotic shunt and patient may need an urgent laparotomy soon after birth.

Fetal obstruktif üropatili yenidoğanda antenatal vezikoamniyotik şant dislokasyonunun nadir bir komplikasyonu: Batın duvarı defektinden protrude mezenterik kitle

B Türedi Sezer*, MU Yılmaz*, F Çelik**, ME Balkan*, N Kılıç*
*Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı
**Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Giriş: Posterior üretral valv (PUV) antenatal hidronefrozu olan erkek yenidoğanlarda en sık görülen konjenital obstruktif üropatidir. Vezikoamniyotik şant (VAŞ) yerleştirilmesi günümüzde halen çok yaygınlaşmamakla birlikte uygun hastalarda, üriner sistemi dekomprese etmek ve akciğer gelişimini desteklemek amacı ile en sık uygulanan antenatal girişimdir. Antenatal bilateral hidroüreteronefrozu (HÜN) olan erkek yenidoğanda VAŞ dislokasyonuna bağlı gelişen nadir bir komplikasyonun sunulması amaçlandı.

Olgu: Antenatal bilateral HÜN ve oligohidramniyozis nedeni ile takip edilen 33 haftalık erkek fetüs anhidramniyozis gelişmesi nedeniyle acil sezaryen doğuma alındı. Prenatal obstruktif üropati ön tanısı ile dış merkezde antenatal 27. haftada VAŞ yerleştirilmesi öyküsü mevcuttu. Doğum sırasında şantın, vücut dışında bebeğin sırtında olduğu, aynı zamanda batın ön duvarından protrude olan tübüler bir abdominal kitle olduğu saptandı. Acil laparotomi yapıldı. Şantın antenatal dislokasyonu ile oluşan batın defektinden protrude olan kitle eksize edilerek patolojik incelemeye gönderildi. İntraoperatif ve postoperatif her hangi bir komplikasyona rastlanmadı.

Sonuç: VAŞ yerleştirilmesi, üst üriner sistemi mesane çıkım obstrüksiyonuna bağlı etkilerden korumak ve akciğer gelişmesini desteklemek amaçlı tercih edilmektedir. Yöntemin olası maternal ve fetal komplikasyonları mevcuttur. Nadir de olsa, antenatal yerleştirilen VAŞ dislokasyonuna bağlı abdominal organ prolapsusu olabileceği ve bebeğin doğum sonrası acil laparotomi ihtiyacı olabileceği aklılda tutulmalıdır.

Close