11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 35

Evaluation of Intraobserver and Interobserver Aggreement in Interpretation of Urodynamic Traces of Children with Neuropathic Bladder Dysfunction

A Canmemiş*, G Torun**, ŞK Özel*
*Istanbul Medeniyet University Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital Department of Pediatric Urology
**Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery

Aim: Urodynamics is an important diagnostic tool in the evaluation of lower urinary tract function. Due to artefacts, there may be difficulties in interpretation of results. The aim of this study was to delineate the differences of interpretation between and self observations of two pediatric urologists.

Methods: Urodynamic traces of patients with neuropathic bladder dysfunction were numbered anonymously. 30 traces with no artefacts, 30 moderate artefacts and 30 severe artefacts were groupped. 16 months after the first evaluation, a second evaluation was done for the same traces. Intraobserver and interobserver agreement of the results were compared. Age, gender, expected bladder capacity (EBC), urodynamic bladder capacity (UBC), maximum detrusor pressure (MDP), detrusor leak point pressure (dLPP), presence of detrusor overactivity (DO) and its type, compliance, maximum voiding pressure (MVP) in voiding patients, maximum flow rate (Qmax) and detrusor sphincter dyssynergia were evaluated with Intraclass Correlation Coefficient (ICC), kappa (κ) values.

Results: The mean age of 37 girls and 53 boys was 64,67±51,20 months. There was satisfactory intraobserver agreement on EBC, UBC, MDP, dLPP, Qmax and MVP (ICC=0,75-1,00). The agreement level in compliance, DO and its type was very good in the first observer (κ=0.805-0,838), but less in the second observer (κ=0,628-0,720).

In the evaluation of interobserver results, there was excellent agreement in EBC, UBC, MDP, dLPP, Qmax levels (ICC=0,814-0,976), but poor agreement in MVP. There was no significant agreement in compliance, DSD, detrusor activity and its type.

In the subgroups, there was less intraobserver agreement in the second observer in compliance, detrusor activity and its type (κ=0,444-0,710). Agreement in both observers was moderate on DSD (κ=0,52 vs. κ=0,651). In the evaluation of interobserver results, there was poor agreement in compliance, DSD, detrusor activity type (κ=0,032-0,321).

Conclusions: In this study, while there was good agreement in intraobserver evaluations, this level was low in the subjective parameters. These results show that despite all the efforts in standardization, there may be still difficulties in interpretation of urodynamic studies. More precise definitions and continuous education may be needed to minimize these obstacles.

Nöropatik Mesane Disfonksiyonu Olan Çocukların Ürodinamilerinin Yorumlanmasında Gözlemcilerin Kendi İçlerinde ve Kendileri Arasındaki Uyumun Araştırılması

A Canmemiş*, G Torun**, ŞK Özel*
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği

Amaç: Ürodinami, alt üriner sistem fonksiyonunu değerlendiren önemli bir tanı aracıdır. Artefakt olabilmesi nedeniyle yorum güçlükleri olabilmektedir. Çalışmamızda, ürodinami traselerinde, iki çocuk üroloğu arasındaki gözlemciiçi ve gözlemcilerarası uyumun değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem: Nöropatik mesane disfonksiyonu tanısı ile yapılan ürodinamiler anonim şekilde numaralandırıldı. 30 artefaktsız, 30 orta artefaktlı ve 30 çok artefaktlı trase olacak şekilde üç gruba ayrıldı. Traselerin ilk değerlendirmesinden 16 hafta sonra ikinci değerlendirme yapıldı. Yorumların hem gözlemciiçi hem de gözlemcilerarası güvenilirliği karşılaştırıldı. Yaş, cinsiyet beklenen mesane kapasitesi (BMK), ürodinamik mesane kapasitesi (ÜMK), maksimum detrusor basıncı (MDP), detrusor sızdırma basıncı (dLPP), detrusor aşırı aktivitesi varlığı (DAA) ve tipi, kompliyans, işeyebilen hastalarda maksimum işeme basıncı (MİB), maksimum işeme hızı (Qmax), detrusor sfinkter dissinerjisi (DSD), gözlemciiçi ve gözlemcilerarası Intraclass Correlation Coefficient (ICC) ve kappa (κ) değerleri ile değerlendirildi.

Bulgular: 37 kız 53 erkek hastanın ortalama yaşları 64,67±51,20 aydı. Gözlemciiçi BMK, SMK, MDP, dLPP, Qmax, MİB değerleri arasında mükemmel uyum görüldü (ICC=0,75-1,00). Kompliyans, DAA’nın tipinde birinci yorumlayıcının gözlemciiçi değerlendirmesinde mükemmel uyum görülürken (κ=0.805-0,838), ikinci yorumlayıcıda önemli derecede uyum görüldü (κ=0,628-0,720).

Gözlemcilerarası birinci ve ikinci yorumlayıcı arasında BMK, SMK, MDP, dLPP, Qmax değerleri arasında mükemmel uyum (ICC=0,814-0,976), MİB’de zayıf uyum görüldü. Kompliyans, DSD, detrusor aktivitesi ve tipinde anlamlı uyum görülmedi.

Alt gruplarda, gözlemciiçi değerlendirmede ikinci gözlemcide kompliyans, detrusor aktivitesi ve tipinde daha zayıf uyum vardı (κ=0,444-0,710). DSD’de, iki gözlemcide orta derecede uyum görüldü (κ=0,52 vs. κ=0,651).

Altgruplarda gözlemcilerarası kompliyans, DSD, detrusor aktivitesi tipi arasında düşük düzeyde uyum gözlendi (κ=0,032-0,321).

Sonuç: Çalışmamızda gözlemciiçi değerlendirmeler genel olarak uyumlu iken, gözlemcilerarası sayısal parametrelerde uyum varken, daha subjektif ve yoruma dayalı parametrelerde uyum düzeyinin düşük olduğu tespit edildi. Sonuçlar, yapılan tüm standardizasyon çalışmalarına rağmen ürodinamik incelemelerin yorumlanmasındaki güçlükleri ortaya koymaktadır. Daha net tanımlamalara ve sürekli eğitimlerle bu tanımlamaların pekiştirilmesine ihtiyaç olabilir.

Close