11. National Pediatric Urology Congress

View Abstract

Oral Presentation - 32

The Relation Between Low Bladder Compliance and Urinary Fibrosis Markers in Patients with Spina Bifida

D Uğurlu*, ŞK Özel**, A Canmemiş**, FK İşman***, İ Alataş****, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*Istanbul Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, Department of Pediatric Surgery
**İstanbul Medeniyet University Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital Department of Pediatric Urology
***Istanbul Medeniyet University Medical School, Department of Biochemistry
****Başkent University Istanbul Hospital Department of Neurosurgery

Aim

To delineate the relation between decreased BC and urinary fibrosis markers in spina bifida.

Methods

Spina bifida patients were enrolled in this study. Patients with no renal scar, no recurrent urinary tract infection and with low bladder compliance formed the study group (LC). Patients with the same clinical conditions but normal bladder compliance were defined as NC group. Patients without spina bifida but planned for day case surgeries formed the control group. Age, gender, urodynamic parameters, urine density, blood urea and creatinine levels were noted. In all groups, urinary collagen type 1, collagen type 3, procollagen 3 and serum collagen type 1 and collagen type 3 were examined with ELISA.

Results

72 patients were included (LC n:31, NC n:24, C n:17). There were 31 girls and 41 boys with a mean age of 7,39±1,24 years. There was no significant difference in terms of age, gender, urodynamic parameters, urine density, serum urea and creatinine levels. In LC group urinary collagen type 1 was significantly higher than control (11,71±3,02 ng/ml vs 9,45±1,97 ng/ml, p=0,03). Urinary procollagen 3 was significantly higher in LC group than control (103,15±24 ng/ml vs 82,42±22,26 ng/ml, p=0,016). In prediction of low bladder compliance collagen 1higher than 9,20 ng/ml was 80,6% sensitive and 70,6% specific. Procollagen 3 over 78 ng/ml was 87% sensitive and 70,6% specific.

Conclusions

Determination of urinary fibrosis markers may predict decreased bladder compliance in neuropathic bladder dysfunction. As conditions triggering fibrosis are many, it may be difficult to clearly define the pathophysiology. It is plausible to say that with the development of new noninvasive markers, urodynamic studies may be less preferred in the diagnosis of decreased bladder compliance in the future.

Spina Bifidalı Hastalarda Ürodinamik Düşük Mesane Kompliyansı ile İdrar Fibrozis Belirteçlerinin İlişkisi

D Uğurlu*, ŞK Özel**, A Canmemiş**, FK İşman***, İ Alataş****, Ç Ulukaya Durakbaşa*
*İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Kliniği
**İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Çocuk Ürolojisi Kliniği
***İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
****Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği

Amaç

Azalmış mesane kompliyansı üst üriner sistem açısından önemli bir risk faktörüdür. Günümüzde mesane kompliyansının tespit edilmesinde ürodinami altın standart olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, spina bifidalı hastalarda düşük mesane kompliyansı ile idrar fibrozis belirteçlerinin ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem

Spina bifidalı hastalar değerlendirmeye alındı. Renal skarı ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olmayan, ürodinami ile düşük kompliyansı tespit edilen hastalar çalışma grubunu (DK grubu) oluşturdu. Aynı özelliklerde normokompliyan mesanesi olan hastalar NK grubunu oluşturdu. Kontrol grubu (K) olarak spina bifidası olmayan, günübirlik cerrahi planlanan hastalar değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, ürodinamik parametreler, idrar dansitesi, serum üre ve kreatinin değerleri not edildi. Tüm gruplarda idrarda tip 1 kolajen, tip 3 kolajen ile prokolajen tip 3 ve kanda tip 1 kolajen ile tip 3 kolajen ELISA yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular

72 hasta çalışmaya dahil edildi (DK, n:31, NK, n:24, K n:17). 31 kız, 41 erkek hastanın yaş ortalaması 7,39±1,24 yıl idi. Yaş, cinsiyet, ürodinamik parametreler, idrar dansitesi, serum üre ve kreatinin değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi. DK grubunda idrar kolajen 1, K grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti (11,71±3,02 ng/ml vs 9,45±1,97 ng/ml, p=0,03). İdrar prokolajen 3 düzeyleri de yine DK grubunda, K grubuna göre anlamlı olarak yüksek bulundu (103,15±24 ng/ml vs 82,42±22,26 ng/ml, p=0,016). Düşük kompliyansı belirlemede, idrar kolajen 1 düzeyinin 9,20 ng/ml değerinin üzerinde etkinliği, %80,6 duyarlı, %70,6 özgül iken idrar prokolajen 3 düzeyinin 78 ng/ml değerinin üstünde olması %87 duyarlı, %70,6 özgül bulundu.

Sonuç

Nöropatik mesane disfonksiyonunda, idrar kolajen düzeylerinin tayini mesane duvarında gelişen fibrozisin, ve azalmış mesane kompliyansının bir belirteci olabilir. Ancak mesane fibrozisini tetikleyen olayların fazla olması mekanizmanın ortaya konmasını güçleştirmektedir. Gelecekte idrarda tespit edilebilecek belirteçlerin sayesinde, kompliyans ölçümünde ürodinami gibi invaziv yöntemlerin daha az tercih edilebileceği söylenebilir.

Close